30 czerwca 2004 - Na dożywianie

Rada Miejska przyjęła uchwałę określającą zasady przyznawania świadczeń w ramach dożywiania dzieci. Bezzwrotna pomoc na dożywianie dzieci będzie przysługiwała rodzinom mającym na utrzymaniu dzieci, w okresie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Przyznanie pomocy będzie następowało w oparciu o wywiad środowiskowy, na wniosek rodziców, pracownika socjalnego, opiekunów dziecka lub dyrektora szkoły. Pomocą będą mogły być obejmowane rodziny, których dochód na osobę w rodzinie wynosi do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, z tym że w pierwszej kolejności pomoc udzielana jest dzieciom z rodzin najuboższych. Pomoc na dożywianie dzieci przyznawana będzie w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na opłacenie posiłku, jednak kwota zasiłku przekazywana będzie przelewem na konto wykonawcy usługi (np. stołówki). Program dożywiania uczniów realizowany jest w Świdnicy od 1998 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc w tej formie wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy zdaniem pracowników socjalnych i pedagogom szkolnych tego wymagają i których dochód w rodzinie jest niższy niż wskazane wyżej kryterium dochodowe.


30 czerwca 2004 - Byliśmy tam..........

W dniach 25-27 czerwca świdniccy radni Rady Powiatu spotkali się po raz pierwszy na terenie Niemiec z Radnymi Powiatu Bergstrasse podczas uroczystości obchodów dni Hesji pn. "Hessentag 2004". Dni Hesji to niecodzienne wydarzenie będące świętem całego niemieckiego Landu Hessen. Spotkanie rozpoczęły mecze towarzyskie drużyn z Powiatów Świdnickiego i Bergstrasse. Radni wzięli udział w "Wieczorze partnerskim", podczas którego wysłuchali koncertu chórów "Prima Voce" z III LO ze Świdnicy oraz z Niemiec a także obejrzeli bogaty program artystyczny. Powiat Świdnicki miał także swoje stoisko promocyjne. Starosta Powiatu Bergstrasse podkreślał: "Dzisiaj, gdy nasze powiaty łączy tyle nici współpracy, słowo "partnerstwo" jest zbyt blade, by oddać całe bogactwo naszych związków. Po prostu widzimy w Was serdecznych i wypróbowanych przyjaciół." Starosta Jacek Wajs powiedział na koniec: "Cieszę się, że to spotkanie w Powiecie Bergstrasse, rozpoczyna kolejny etap współpracy, utrwala dobre stosunki między nami i przyczynia się do dalszego ich rozwoju. Życzę, aby nasze partnerstwo zainicjowane co prawda przez kręgi polityczne, zostało wypełnione życiem poprzez zaangażowanie zainteresowanych nim mieszkańców."


30 czerwca 2004 - Strzegomski almanach

"Ziemia jest Twoim okrętem, a nie siedzibą" - to myśl przewodnia almanachu artystyczno - kulturalnego Ziemi Strzegomskiej "Granitowe światło pegaza". Promocja książki odbyła się 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Jest to pierwsza tego typu publikacja. Intencją wydawcy oraz redaktora naczelnego, Zbigniewa Kresowatego było zaproszenie do zaprezentowania dorobku twórczego poetów, malarzy, prozaików, eseistów, kronikarzy i innych osób, które działają w regionie. Wielu z nich miało już swoje debiuty, wystawy, wieczory poetyckie. Innych należało odnaleźć, ujawnić. "Z radością przyjąłem propozycję redagowania tej antologii. Zebranie właściwego materiału nie było łatwe. Na anons powtarzany prze kilka miesięcy w "Gazecie Strzegomskiej" spływały powoli materiały; pozyskiwałem je też z różnych innych źródeł i w przeróżnej formie - mówi Kresowaty. Almanach wydano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Strzegomiu oraz merytorycznym Fundacji Pomocy Twórcom i Artystom polskim "ERANOS" we Wrocławiu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzegomiu.


30 czerwca 2004 - Stypendia dla zDOLNYCH ŚLĄZAKÓW

Ponad trzydzieścioro uczniów z Dolnego Śląska otrzyma we wrześniu roczne stypendia w kolejnej edycji programu stypendialnego "zDolny Śląsk". Organizatorzy tej akcji nagrodzą w ten sposób młodych ludzi, którzy w zakończonym właśnie roku szkolnym osiągnęli znaczące sukcesy na polu naukowym, artystycznym lub sportowym. Procedura składania wniosków potrwa do 9 lipca. Szansę na roczne stypendium mają też tegoroczni maturzyści z małych miast i wsi - oni wnioski mogą składać do końca lipca. Roczne stypendia w wysokości od jednego do dwóch tysięcy złotych otrzymają uczniowie wybrani przez Kapitułę spośród aplikacji nadesłanych przez samych zainteresowanych lub ich szkoły bądź organizacje społeczne. O stypendia mogą starać się uczniowie wszystkich typów szkół z całego województwa oraz studenci. Warunek to mieszkanie na Dolnym Śląsku i ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe zdobyte w bieżącym roku szkolnym oraz złożenie aplikacji do 9 lipca. Wzory wniosków o stypendia oraz bliższe informacje o programie stypendialnym znajdują się w internecie - >>> zobacz


30 czerwca 2004 - Wracamy do poprzednich godzin

Od lipca, w okresie wakacyjnym Starostwo Powiatowe w Świdnicy powraca do poprzednich godzin pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15. W wyniku analizy dotyczącej liczby przyjmowanych petentów w ramach pilotażowego programu polegającego na wydłużeniu w każdy wtorek pracy niektórych wydziałów Starostwa do godziny 18.00 ustalono, że najwięcej interesantów obsłużył Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych. Natomiast w tym samym czasie z usług Biura Paszportowego, Wydziału Budownictwa oraz Biura Informacji i Porad Obywatelskich skorzystało niewiele osób. Obecnie w Wydziale Komunikacji trwa wdrażanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) co jest związane ze zmianą bazy komputerowej, a to z kolei spowoduje czasowe wyłączenia systemu komputerowego. Wiąże się z tym również konieczność przeszkolenia pracowników, co ograniczy możliwość przyjmowania petentów po godzinie 15.15. Wprowadzenie centralnej ewidencji przyczyni się jednak do usprawnienia obsługi klientów naszego urzędu. Po okresie wakacyjnym, odpowiednio do potrzeb mieszkańców naszego powiatu, rozważona zostanie możliwość ponownego przyjmowania interesantów w wydłużonych godzinach pracy.


29 czerwca 2004 - Zmiana na korzyść

Rada Miejska w Świdnicy wyraziła zgodę na zmianę dotychczasowej uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Świdnica zadań z zakresu właściwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących zarządzania drogami krajowymi. Dzięki tej zmianie, prócz wielu planowanych na ten rok remontów i przebudów dróg, dodatkowo zaplanowano m.in. zmodernizowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Riedla oraz budowę nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zamenhofa, Emilii Plater i Marii Skłodowskiej-Curie (na wysokości ulicy Ceglanej).


29 czerwca 2004 - Basen już czynny


Informujemy, że od soboty 26 czerwca czynny MAŁY BASEN na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.
Bilety kosztują 1 złotówkę.
Duży basen ze względu na zły stan techniczny będzie w tym roku nieczynny.
29 czerwca 2004 - Gazeta Świdnicka

W tym numerze Gazety Świdnickiej:
* Osiedle Zawiszów jest ostatnio w centrum zainteresowania samorządowców i policji. Przedstawia-my specjalny raport z tej dzielnicy.
* Od maja, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, ceny niektórych produktów spożywczych podrożały o kilkadziesiąt procent. Świdniczanie trzymają się za kieszeń i liczą na zakupach każdą złotówkę.
* Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu otworzył zabużanom drogę do roszczeń o swoje mienie. W Świdnicy ludzi, którzy zostawili na Wschodzie swoje majątki, jest ponad 30.
* Drukujemy pozostałe nazwiska uczniów, którzy zakończyli naukę z czerwonym paskiem.
* Brydżyk na skwerze czyli jak starsi panowie spędzają w mieście wolny czas.
* Jak co tydzień mnóstwo ogłoszeń drobnych.


29 czerwca 2004 - Minerały w Morawie

Po raz XIX Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej zorganizowało Regionalną Giełdę Minerałów. Do Morawy ze swoimi bogatymi kolekcjami i wyrobami przyjechali kolekcjonerzy minerałów i skamieniałości oraz jubilerzy. Prezentowało się 24 wystawców z kraju, Czech i z partnerskiego miasta Auerbach. Na wystawę zgłoszone zostały kolekcje meteorytów, kruszców, minerałów, gipsów, bursztynów, a także kamieni szlachetnych i ozdobnych pochodzących z różnych stron świata. Wśród wielu kolekcji na uwagę zasługują zbiory unikalnych skamieniałości: amonitów, małż, ślimaków, flory karbońskiej. Można było także zobaczyć zbiory współczesnych muszli i korali pochodzących z tropikalnych mórz. Kolekcjonerzy z Auerbach przekazali Towarzystwu Miłośników Ziemi Strzegomskiej kilka okazów, które wzbogacą wystawę prezentowaną w Wieży Targowej.


28 czerwca 2004 - Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, w tym m.in.: stowarzyszenia, fundacje będą mogły otrzymać dotacje z budżetu Gminy Miasto Świdnica według innych, niż dotychczas obowiązujących, zasad. Począwszy od 2005 r. Gmina Miasto Świdnica zlecać będzie zadania publiczne, mające charakter działalności pożytku publicznego, w drodze otwartego konkursu ofert. Do konkursów będą mogły przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną, które zostały objęte zakresem działania wyżej wymienionej ustawy. Zawiadomienia o konkursach będę ogłaszane w prasie lokalnej i w miejscach do tego zwyczajowo przyjętych.
Wykonawca wyłoniony w drodze konkursu otrzyma dotację na realizację zadania publicznego. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że przestała obowiązywać dotychczasowa formuła składania wniosków w Urzędzie Miejskim w Świdnicy o dotacje z budżetu Gminy Miasto Świdnica na rok 2005 i lata następne przez wyżej wymienione podmioty.
Prezydent Miasta Świdnicy - Wojciech Murdzek


28 czerwca 2004 - Obchody Dnia Kamieniarza zakończone

Stolica polskiego granitu reklamowała się podczas drugiej edycji Festynu Kamienia, jedynej tego typu imprezie w całym kraju. Na teren stadionu OSiR tłumnie przybyli Strzegomianie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Ideą Festynu jest promocja miejscowej branży kamieniarskiej oraz strzegomskiego bogactwa naturalnego. Szacuje się, że w branży kamieniarskiej zatrudnionych jest ok. 4000 osób, co pozwala stwierdzić, że większość tutejszego społeczeństwa żyje z kamieniarstwa. Stąd też potrzeba integracji środowisk kamieniarskich. Dostrzegają ją także mieszkańcy Strzegomia - "Festyn to świetna impreza, która potrafi skupić w jednym miejscu, pod jednym hasłem wielu przedsiębiorców, którzy na co dzień ze sobą konkurują" - mówi Sławomir Ważydrąg. Tegoroczna edycja obfitowała w liczne atrakcje. Festyn rozpoczęły rozgrywki sportowe: Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Burmistrza Strzegomia i Turniej Piłkarski Firm Kamieniarskich. Równocześnie na dolnej płycie stadionu dzieci bawiły się z Radiem Wrocław w Bajkowe Biuro Podróży. Były to liczne konkursy i zabawy z nagrodami ufundowanymi przez organizatorów. Dla trochę starszej publiczności wystąpił Kabaret Inteligentny oraz zagrała legnicka grupa KTO TO. Gwoździem programu był występ Maryli Rodowicz. Gwiazda skutecznie zagrzewała do wspólnej zabawy publikę. Obchody święta kamieniarzy zakończył występ strzegomskiego zespołu "Mefisto".


28 czerwca 2004 - Piłka Nożna - Żarów 2004

V Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Żarów 2004 Pięknie przeprowadzone akcje, strzały, których nie powstydziliby się piłkarze światowego formatu, wyśmienite parady bramkarskie, zacięta walka, gesty zwycięstwa i porażki - to wszystko można było zobaczyć podczas V Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk, który odbył się w minioną niedzielę na stadionie sportowym w Żarowie. Wzięło w nich udział ponad 150 młodych sportowców (w wieku 13 lub mniej lat) zrzeszonych w dziesięciu klubach z całego województwa dolnośląskiego. Po raz pierwszy w historii w finale znalazł się zespół gospodarzy - Zjednoczeni Żarów.
klasyfikacja końcowa
1. Zagłębie Lubin
2. Zjednoczeni Żarów
3. Śląsk Wrocław
4. Górnik Polkowice
5. Górnik/Zagłębie Wałbrzych
6. Piławianka Piława Górna
7. Piast Nowa Ruda
8. Lechia Dzierżoniów
9. AKS Strzegom
10. KS Polanica Zdrój
Adrian Błąd z Zagłębia Lubin okazał się najlepszym strzelcem turnieju.


28 czerwca 2004 - Za usługi opiekuńcze

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zgodnie z zapisami uchwały, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne przyznawane będą w oparciu o wywiad środowiskowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z urzędu. Usługi opiekuńcze przyznawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej samotnym mieszkańcom Świdnicy, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich. Są one udzielane w mieszkaniu osoby objętej świadczeniem. Odpłatności za usługi lub jej brak określana jest na podstawie kryterium dochodowego.


28 czerwca 2004 - Zawody Sportowo-Pożarnicze - Nowice

Rokrocznie na przełomie maja i czerwca jednostki ochotniczych straży pożarnych spotykają się na miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W tym roku gospodarzem była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach. Jednostki startowały według wcześniej wylosowanej kolejności, a nad prawidłowym przebiegiem czuwa-ła komisja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
zajęte miejsca:
- w kategorii MDP dziewczęta 12 - 15 lat:
1-OSP Bolesławice, 2-OSP Pasieczna.
- w kategorii MDP chłopcy 12 - 15 lat:
1-OSP Bolesławice, 2-OSP Jaworzyna Śląska, 3-OSP Pastuchów, 4-OSP Nowice, 5-OSP Pasieczna,
- w kategorii MDP chłopcy 15 - 18 lat:
1-OSP Jaworzyna Śląska, 2-OSP Bolesławice,
- w kategorii seniorzy:
1-OSP Boleslawice, 2-OSP Nowice, 3-OSP Jaworzyna Śląska, 4-OSP Pasieczna, 5-OSP Czechy, 6-OSP Pastuchów, 7-OSP Piotrowice, 8-OSP Milikowice.
Najlepsze drużyny nagrodzono pucharami, a najmłodsi otrzymali medale i drobne upominki rzeczowe.


27 czerwca 2004 - Arka i nie tylko

Już po raz szósty, na świdnickim Rynku odbył się festyn rodzinny pod nazwą: "Świdnicki Dzień Trzeźwości". Organizowana jest Urząd Miejski i Świdnicki Ośrodek Kultury, a jej gwiazdą był lubiany nie tylko przez dzieci, zespół "Arka Noego".
Celem festynu, prócz zapewnienia dorosłym i dzieciom licznych atrakcji, jest także wskazanie na możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym, bez alkoholu czy innych używek. W trakcie imprezy zostały przeprowadzone konkursy rodzinne, odbywały się spektakle uliczne, wystąpiły zespoły muzyczne, zaprezentowały się placówki służby zdrowia, organizacje sportowe oraz organizacje udzielające pomocy rodzinom w trudnej sytuacji.


27 czerwca 2004 - Puchar Polski

Sparta Świdnica zdobyła Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim!
Dwóch podejść potrzebowali piłkarze Sparty Świdnica, aby wywalczyć Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Przed rokiem w finale przegrali w Jeleniej Górze z Karkonoszami. Tym razem los zetknął obie drużyny już w półfinale. W rozegranym w minioną środę na boisku rywali meczu świdniczanie wygrali 4:1 i w sobotę drugi raz z rzędu zagrali w finale. Zwycięstwo z Gawinem Królewska Wola przed własną publicznością Sparta może zawdzięczać Jackowi Filipczakowi, który cztery minuty po pojawieniu się na murawie zdobył jedyną bramkę w ciągu pełnych 90 minut.
Karkonosze Jelenia Góra - Sparta Świdnica 1:4
Sparta Świdnica - Gawin Królewska Wola 1:0


27 czerwca 2004 - Zmiany w Zarządzie SSIG

Anna Szymkiewicz, Skarbnik Gminy Wiejskiej Świdnica jest nowym delegatem Gminy w Sudeckim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych. Decyzją Walnego Zebrania Anna Szymkiewicz została także Skarbnikiem i członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Zmiana na stanowisku nastąpiła w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej Skarbnik Pani Krystyny Posadzy.


27 czerwca 2004 - Świdnica w Strefie

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK".
Uchwała jest konsekwencją wcześniej uchwały Rady z grudnia 2003 r. w sprawie woli utworzenia w Świdnicy podstrefy WSSE oraz decyzji Rady Ministrów z 21 kwietnia 2004 r. o utworzeniu świdnickiej podstrefy. Świdnica wniesie do spółki nieruchomość gruntową o powierzchni 17,5 hektara przy ul. Przemysłowej/Metalowców, składającą się z dwóch działek o wartości 1,6 mln zł. Tym samym Miasto Świdnica obejmie 165 nowych udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy.


27 czerwca 2004 - Amatorska Liga Koszykówki

Ośrodek Sportu i Rekreacji - Świebodzice
Dzisiaj ALK zakończyła swoje rozgrywki.
Odbył się jeden mecz: NEW - DEX 82 : 70
18 : 14, 22 : 12, 17 : 17, 25 : 27
Klasyfikacja końcowa ALK sezonu 2003/2004
1 m. NEW YORK
2 m. DEUS EX MACHINA
3 m. WWW.RUTOWICZ
4 m. KRAKERSI (Świdnica)
5 m. ARNO KOMPUTER
6 m. TOP BASKET (Wałbrzych)
7 m. ROMA MIR-JAN
8 m. CHEMIK (Żarów)
Królem strzelców został Marcin Markiewicz z drużyny "Krakers" zdobywając 277 punktów.


27 czerwca 2004 - Atrakcyjna działka na sprzedaż

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 36.
Budynek, który dotychczas służył jako siedziba OSP Jednostki Specjalistycznej, zostanie przeznaczony do sprzedaży wraz z gruntem w przetargu nieograniczonym.

26 czerwca 2004 - Zostań maltańczykiem

Wspólnie z Panem Julianem Golakiem - Dolnośląskim Koordynatorem Służb Maltańskich, Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek dąży do zawiązania w Świdnicy organizacji maltańczyków zajmującej się ratownictwem medycznym i drogowym oraz działalnością charytatywną. W tej chwili poszukiwani są nauczyciele i młodzież szkół średnich i gimnazjów, którzy chcieliby włączyć się w ten proces.
Osoby zainteresowane mogą się kontaktować bez-pośrednio z Urzędem Miejskim tel. 8562-830, e-mail: wyślij


26 czerwca 2004 - Nowi ławnicy

Rada Miejska wybrała ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających w kadencji 2004-2007. Wybrano następujących ławników:
Do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
1. Bronisław Bienkiewicz 2. Krystyna Kowalska 3. Zdzisława Sporyszko 4. Tadeusz Makowski 5. Grzegorz Mydłowski 6. Kazimiera Darska-Staszak 7. Wacława Kamińska 8. Józef Grabek 9. Maria Ulewicz 10. Mirosława Szuk
Do Wydziału Karnego:
1. Irena Genowefa Kozłowska


26 czerwca 2004 - Nawierzchnia już jest

Nowa nawierzchnia już jest.


Skończył się remont wszystkich jezdni na placu Grunwaldzkim w Świdnicy.
Za kilka dni rozpocznie się budowa chodnika oraz zatoki parkingowej w miejscu dawnego przystanku lini "31".25 czerwca 2004 - II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO

Dzisiaj w Domu Lutra na placu Pokoju rozpoczęło się II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO.
Podczas seminarium poświęconemu historii i procesom rewaloryzacji Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze, odczyty mieli: Agnieszka Seidel, Sobiesław Nowotny i Krzysztof Dyda. Następnym punktem forum było otwarcie w Zakrysti Kościoła Pokoju, wystawy malarstwa wybitnego niemieckiego malarza Armina Mullera - byłego świdniczanina. Zamknięciem spotkania w Świdnicy był koncert muzyki poważnej w wykonaniu zespołu "Ars Cantus".


25 czerwca 2004 - I Piknik Rodzinny

19 czerwca w żarowskim parku odbył się I Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół w Żarowie wspólnie z Grupą Nieformalną Po_Moc,pod patronatem Posła na Sejm RP Zbigniewa Chlebowskiego oraz Burmistrz Miasta Żarowa Pani Lillii Gruntkowskiej. Była to impreza o charakterze charytatywnym, podczas której przeprowadzono zbiórkę pieniędzy do puszek z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci w rozpoczęciu roku szkolnego 2004/2005. Z zebranych funduszy - 512 zł- zostaną zakupione zeszyty i przybory szkolne dla uczniów z trudną sytuacją materialną. Pobyt dzieci i ich rodziców w parku uświetniły zespoły taneczne z MDK w Świdnicy, prowadzone przez Pana Zbigniewa Curyla oraz z ŚOK-u , prowadzone przez Panią Annę Trzeciak i Pana Lubomira Szmida. Piknik odwiedził indiański zespół CATAWBA z Wałbrzycha, który zaprezentował tańce Indian oraz zabawy z udziałem publiczności. Gośćmi Pikniku byli również biznesmeni włoscy, którzy ufundowali słodkie upominki dla dzieci uczestniczących w Pikniku.


25 czerwca 2004 - Dla Schroniska

Prezydent Miasta - Wojciech Murdzek przekazał Schronisku im. Św. Brata Alberta w Świdnicy kwotę 400 euro, które trzy tygodnie temu, podczas wizyty w Świdnicy, celem złagodzenia potrzeb socjalnych w mieście, podarowali przedstawiciele biberaskiego Związku Powiatowego organizacji "Unia Europejska w Badenii – Württemberdze". Pieniądze posłużą realizacji statutowych zadań Schroniska.


25 czerwca 2004 - "Ziemia moim domem"

Ciekawą inicjatywą Biblioteki Publicznej w Strzegomiu było zorganizowanie 14 czerwca warsztatów ekologicznych dla uczniów uczestniczących w konkursie "Ziemia moim domem". Zajęcia dla piątoklasistów z PSP Nr 2, PSP Nr 3 i PSP Nr 4 odbyły się w nowootwartym Ekologicznym Centrum Utylizacji Odpadów w Jaroszowie oraz w Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu. Na podstawie informacji zebranych w trakcie wycieczki dzieci wypełniały tzw. "Karty pracy ucznia". Dowiedziały się m. in. o funkcjonowaniu podstawowych urządzeń, etapach oczyszczania ścieków oraz gdzie składowane są osady powstałe w czasie oczyszczania itd. Warto w tym miejscu podziękować Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Strzegomiu za trud i pracę włożoną w organizację programu ekologicznego oraz za promowanie treści związanych z ochroną środowiska. Dzięki temu dzieci i młodzież będą bardziej odpowiedzialne za czystość i porządek w swoim najbliższym otoczeniu, a ich wiedza przyczyni się na pewno do poprawy ogólnego stanu naszej planety.


24 czerwca 2004 - Świdnica w Strefie

Jednym z ważniejszych projektów uchwał, jakie pojawią się na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy będzie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK".
Uchwała jest konsekwencją wcześniej uchwały Rady z grudnia 2003 r. w sprawie woli utworzenia w Świdnicy podstrefy WSSE oraz decyzji Rady Ministrów z 21 kwietnia 2004 r. o utworzeniu świdnickiej podstrefy. Świdnica wniesie do spółki nieruchomość gruntową o powierzchni 17,5 hektara przy ul. Przemysłowej/Metalowców, składającą się z dwóch działek o wartości 1,6 mln zł. Tym samym Miasto Świdnica obejmie 165 nowych udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy.


24 czerwca 2004 - "Szóstka" zamknęła swoje podwoje

"Serca Wam zostawiamy" pod takim hasłem przebiegła uroczystość zamknięcia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Strzegomiu i pożegnania ostatniego dyrektora tej placówki Lilii Kilian.Po 41 latach istnienia PSP Nr 6 przestała istnieć. W sali gimnastycznej likwidowanej szkoły zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy szkół z całej gminy, nauczyciele aktywni zawodowo i emerytowani, rodzice, absolwenci, przyjaciele placówki. Likwidacja placówki stała się okazją do złożenia podziękowań ostatniemu w historii szkoły dyrektorowi - Lilii Kilian. "Pani ofiarność, operatywność, wiedza i doświadczenie były na przestrzeni lat inspiracją działań prowadzących do pomyślnego rozwiązywania jakże trudnych problemów naszej oświaty"- powiedział Burmistrz.


24 czerwca 2004 - Miastu potrzebne są tereny inwestycyjne

Ważnym punktem obrad sesji Rady Miejskiej będzie przyjęcie projektu uchwały w sprawie aktu-alności studium i planów miejscowych oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w całości. Podstawowym celem Prezydenta Miasta Wojciecha Murdzka, który zmierza do uznania za nieaktualne obecnego studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego, jest rozpoczęcie dyskusji na temat możliwości zlokalizowania w północnej części dzielnicy Zawiszów, na granicy z Gminą Wiejską Świdnica, terenów pod nowe inwestycje produkcyjne. Obecnie te tereny przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, jednak jednocześnie Miastu "kurczą się" tereny pod inwestycje zlokalizowane we wschodniej części miasta (tereny dawnego ŚFUP-u, ul. Przemysłowa, Metalowców). W wyniku zainteresowania Świdnicą, jakie od roku przejawiają inwestorzy zagraniczni, coraz większej liczby zapytań inwestycyjnych i negocjacji prowadzonych z inwestorami, za dwa lata we wschodniej części miasta może już nie być ani jednej wolnej działki na sprzedaż. Dlatego też zrodził się pomysł, aby wspólnie z Gminą Wiejską, na granicy miasta i gminy zlokalizować 200-hektarowy obszar pod inwestycje. Jest to w tej chwili jedyna możliwa lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych, ponieważ pozostałe obszary wokół w Świdnicy znajdują się w znakomitej większości w rękach właścicieli prywatnych lub Skarbu Państwa, który na taki cel nie może przekazać gruntów nieodpłatnie. Stwierdzenie nieaktualności studium i rozpoczęcie prac nad nowym studium i planem zagospodarowania przestrzennego dla Zawiszowa otworzy dopiero drogę do dyskusji. Być może w trakcie prac nad studium okaże się, że teren ten powinien jednak pełnić pierwotnie założoną funkcję. Dyskusja ta prowadzona będzie oczywiście przy udziale mieszkańców Zawiszowa i po przekazaniu im pełnej wiedzy na temat planów dotyczących terenu sąsiadującego z osiedlem.


24 czerwca 2004 - Puchar Świata WKKW

Już od jutra na Hipodromie im. Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie odbywać się będą Międzynarodowe Zawody Kwalifikujące do Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców. Impreza trwać będzie trzy kolejne dni. Pierwszy dzień zawodów to próba ujeżdżania, w drugim zawodnicy zmierzą się z przeszkodami podczas próby terenowej zwanej potocznie crossem.
Podsumowaniem tych dwóch dni będą skoki parkurowe, po zakończeniu których nastąpi uroczysta dekoracja najlepszych. W minionym roku zawody zostały bardzo wysoko ocenione za perfekcyjną organizację i wysoki poziom sportowy. Ludowy Klub "Stragona" jako organizator zawodów liczy na powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu.


24 czerwca 2004 - VIII Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego odbył się w dniach 17-19 czerwca w Myślenicach. Zespół Szkół Mechanicznych reprezentował województwo dolnośląskie i stanął w szranki z szesnastoma drużynami-zwycięzcami eliminacji wojewódzkich z całej Polski.
Najlepsi mechanicy wzięli udział w następujących konkurencjach:
test z przepisów ruchu drogowego, rozpoznawanie części samochodów, jazda sprawnościowa, samochodem i motocyklem, udzielanie pierwszej pomocy, wymiana koła na czas.
Drużynę z Mechanika przygotowywali: mgr inż. Krzysztof Anklewicz i mgr inż. Sławomir Józwicki, a w jej skład weszli uczniowie klasy V TS: Jarosław Natanek,Piotr Szmigiel, Tomasz Zboch. Walczyli dzielnie o podium i po pierwszym dniu turnieju zajmowali drugą pozycję. Różnice w punktacji były niewielkie i w ostateczności uplasowaliśmy się na miejscu VI, tuż przed drużynami ze Szczecina, Białegostoku, Żar, Kielc. Pierwsze miejsce zdobyli gospodarze Turnieju-Myślenice - może w przyszłym roku uda nam się z nimi powalczyć.


23 czerwca 2004 - Spotkanie absolwentów

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i planów na przyszłość. Dla niektórych uczniów to często również zamknięcie kolejnego etapu życia, zmiana szkoły. 22 czerwca najlepsi tegoroczni absolwenci spotkali się z Burmistrzem Lechem Markiewiczem. Na spotkanie zostali zaproszeni najlepsi absolwenci ze szkól podstawowych i gimnazjów z całej Gminy Strzegom wraz z rodzicami. Podczas uroczystości Burmistrz wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Sitarzem wręczyli najlepszym z najlepszych nagrody, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Absolwentom Burmistrz życzył wytrwałości w dążeniu do wytyczonego celu, radości z codziennych wydarzeń i przeżyć oraz sukcesów w dalszym życiu. Natomiast rodzicom pogratulował postawy i osiągnięć dziecka oraz podziękował za trud wychowawczy i rodzicielską troskę.


23 czerwca 2004 - Poszukujemy pilnie

Redakcja Dziennika poszukuje zdjęć Cmentarza Garnizonowego w Świdnicy. Dziś w tym miejscu u zbiegu ulic Armii Krajowej, Wałbrzyskiej i Kolejowej znajduje się park. Będziemy niezmiernie wdzięczni za udostępnienie ich do podstrony o sławnym lotniku Manfredzie von Richthofenie.
Kontakt e-mail: redakcja lub telefoniczne 0602 263 082


23 czerwca 2004 - Spotkanie "Prymusów Szkoły"

Jutro o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Świdnica - Sala Narad - pokój nr 211 odbędzie się spotkanie najlepszych uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Świdnica z Wójt Gminy Panią Teresą Mazurek. Najlepszym uczniom towarzyszyć będą rodzice, wychowawcy klasy oraz dyrektorzy szkół.
Podczas spotkania prymusi otrzymają pamiątkowe statuetki.23 czerwca 2004 - Basen przed startem

W sierpniu odbędzie się uroczysta inauguracja działalności basenu krytego w naszym mieście. Świebodzice doczekają się tego obiektu w 7 lat po rozpoczęciu budowy. Przechodził on różne koleje losu. Budowa wstrzymana została na kilka lat, a to pociągnęło za sobą niepotrzebne koszty prac zabezpieczających. Wznowiono ją w 2002 roku. Dziś trwa-ją finalne już prace. Budowa wewnątrz jest praktycznie zakończona. Zamontowano wszystkie urządzenia, kończą się ostatnie, kosmetyczne prace wykończeniowe. Duże, wygodne, estetyczne szatnie i sanitariaty zapewnią komfortowe korzystanie z obiektu. Czekać tu na nas będą same atrakcje - nie tylko basen do pływania, ale także basen z biczami wodnymi, sauna, no a przede wszystkim zjeżdżalnia, która już została zamontowana. Od września na basenie prowadzone będą zajęcia szkolne dla dzieci ze Świebodzickich szkół. Wszystkie korzystać będą mogły z obiektu na podobnych zasadach. Po południu i w weekendy basen otwarty będzie dla wszystkich chętnych. Już dziś wiele osób deklaruje, że skorzysta z tej formy rekreacji.


23 czerwca 2004 - Arka i nie tylko

Po raz szósty, w niedzielę 27 czerwca br., na świdnickim Rynku odbędzie się festyn rodzinny pod nazwą: "Świdnicki Dzień Trzeźwości". Impreza jest organizowana przez Urząd Miejski i Świdnicki Ośrodek Kultury, a jej gwiazdą będzie lubiany nie tylko przez dzieci, zespół "Arka Noego". Celem festynu, prócz zapewnienia dorosłym i dzieciom licznych atrakcji, jest także wskazanie na możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym, bez alkoholu czy innych używek. W trakcie imprezy zostaną przeprowadzone konkursy rodzinne, odbędzie się spektakl uliczny, wystąpią zespoły muzyczne, zaprezentują się placówki służby zdrowia, organizacje sportowe oraz organizacje udzielające pomocy rodzinom w sytuacji trudnej. Świdnicki Dzień Trzeźwości rozpocznie się o godz. 14.00, o godz. 15.00 w kościele pw. św. Józefa zostanie odprawiona msza św., o godz. 17.00 wystąpi "Arka Noego", zaś festyn zakończy się o godz 20.30 Apelem Jasnogórskim.


23 czerwca 2004 - Europa w Przedszkolu

W ramach edukacji europejskiej w Przedszkolu Nr 2 w Strzegomiu dzieci obchodziły "Dzień Europejski". Był on uwieńczeniem realizowanego projektu wychowawczo - dydaktycznego. Realizacja programu polegała na zapoznaniu dzieci z kulturą i obyczajami wybranych państw. Przedszkolaki wykonywały prace plastyczne, przygotowywały potrawy i uczyły się tańców narodowych. Podsumowaniem programu były uroczyste obchody "Dnia europejskiego w przedszkolu". Wszystkie grupy miały okazję do zaprezentowania wytworów swojej pracy. W holu placówki powstała wystawa poświęcona państwom Unii Europejskiej. Przedszkolaki już teraz umacniają międzynarodową przyjaźń ze swoimi rówieśnikami z Niemiec. Korespondencyjnie wymieniają upominki i prace plastyczne.


22 czerwca 2004 - Forum w Świdnicy i Jaworze

W dniach 25-26 czerwca odbędzie się w Świdnicy i Jaworze II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Wezmą w nim udział przedstawiciele 17 polskich obiektów lub miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także przedstawiciele Polskiego Komitetu UNESCO, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz władz wojewódzkich i samorządowych Dolnego Śląska, w szczególności gmin wchodzących w skład Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Podzielone na dwa etapy Forum będzie się odbywać w Świdnicy i Jaworze, ponieważ Kościoły Pokoju z obu miast wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Szczegółowy program obchodów >>> zobacz


22 czerwca 2004 - Zwrot środków PFRON

Stanowisko Konwentu Powiatów Dolnego Śląska w sprawie zwrotu środków PFRON.
Starostowie Powiatów Dolnośląskich zgromadzeni na Konwencie w Kłodzku zaniepokojeni wezwaniami do zwrotu środków PFRON przyznanych po-wiatom w ramach tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wyrażają swoje stanowisko w tej kwestii. Środki których domaga się PFRON zostały wydatkowane zgodnie z umowami zawartymi z pracodawcami na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Podpisanie umowy stanowi zobowiązanie do jej przestrzegania przez obie strony, zarówno Starostę jaki i pracodawcę. Wobec powyższego, skoro Starosta zobowiązał się do zwrotu wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych i składek należnych dla pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia to do czasu wygaśnięcia umowy powinien wywiązywać się z tego obowiązku. W przeciwnym wypadku pracodawca może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Żądanie zwrotu wypłaty wynagrodzeń powyżej 6 refundacji musiałoby być skierowane do pracodawców, a kierowanie roszczeń przeciwko pracodawcom będzie zaprzeczeniem idei wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co jest priorytetem PFRON.....
Tekst stanowiska Konwentu w całości . . . czytaj więcej


22 czerwca 2004 - Cowboye w Żółkiewce

W ramach corocznych turniejów wsi organizowanych przez Strzegomskie Centrum Kultury i Rady Sołeckie w sobotę 19 czerwca do rozgrywek stanęły: Bartoszówek i Żółkiewka. W bogatym programie artystycznym przygotowanym przez dzieci i młodzież nowoczesność przeplatała się z pomysłowymi aranżacjami starych utworów. Arabki zaprezentowały taniec brzucha, cowboye tańczyli przy akompaniamencie muzyki country, był hip - hop, rap i tańce narodowe. Duże owacje otrzymało kabaretowo - dydaktyczne przedstawienie o szkodliwości palenia. Nagrodą dla wszystkich młodych artystów były gorące brawa oraz upominki wręczone przez Burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza. Sporą atrakcją okazała się przejażdżka bryczką. Impreza trwała do późnych godzin nocnych, były konkursy i zabawy, do których przygrywał zespół Mefisto.


22 czerwca 2004 - Dni Hesji

Ponad 100 mieszkańców naszego powiatu będzie świętować Dni Hesji W dniach 25-27 czerwca Radni Rady Powiatu w Świdnicy spotkają się po raz pierwszy na terenie Niemiec z Radą Powiatu w Bergstrasse podczas uroczystości obchodów dni Hesji pn. "Hessentag 2004". Dni Hesji to niecodzienne wydarzenie będące świętem całego niemieckiego Landu Hessen. Organizatorem tej imprezy co roku jest inny powiat należący do tego regionu. W tym roku uroczystości organizowane są przez Powiat Bergstrasse, z którym Powiat Świdnicki podpisał umowę o współpracy partnerskiej. Zarząd oraz Rada Powiatu wraz z delegacją gości ze Świdnicy, chórem "Prima Voce" z III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy oraz piłkarzami z Powiatu Świdnickiego zostali poproszeni o uczestniczenie w tym tak uroczystym święcie. Spotkanie rozpoczną mecze towarzyskie drużyn z Powiatów Świdnickiego i Bergstrasse, między innymi na boisku spotkają się drużyny Radnych obu powiatów. W programie zaplanowano także przygotowanie wspólnej polsko-niemieckiej sesji Rad Powiatów, "Wieczór partnerski", podczas którego Radni wysłuchają koncertu chórów "Prima Voce" z III LO ze Świdnicy oraz z Niemiec. Na koniec Radni wezmą udział w czterogodzinnej paradzie z okazji Dni Hesji. Powiat Świdnicki będzie miał także swoje stoisko promocyjne, które przyciągało będzie zwiedzających smakołykami przywiezionymi z naszego regionu. Koszty noclegów z wyżywieniem pokrywa strona niemiecka. Dodatkowo Radni i cała oficjalna delegacja z Powiatu Świdnickiego z własnej "kieszeni" pokryją koszty transportu do Niemiec.


21 czerwca 2004 - Komputer dla Policji

Strzegomski Komisariat Policji może liczyć na po-moc i wsparcie ze strony mieszkańców nie tylko w zwalczaniu przestępczości w naszym mieście. Lokalni przedsiębiorcy chętnie udzielają wsparcia finansowego przy zakupie sprzętu dla policjantów. Ostatnimi czasy nasz komisariat wzbogacił się o nowy komputer. Sprzęt ufundował dyrektor Przedsiębiorstwa Transportowo - Handlowo - Usługowego "Manuela" - Wiesław Dziurski.
"Chętnie współpracuje z policją. Znam szerokie potrzeby policji i w miarę możliwości staram się pomóc. Sprawne funkcjonowanie komisariatu leży w naszym wspólnym interesie" - mówi dyrektor "Manueli". Sprzęt został uroczyście przekazany Komendantowi Komisariatu Policji Robertowi Kleniukowi w obecności Burmistrza Lecha Markiewicza w strzegomskim Urzędzie Miejskim.


21 czerwca 2004 - Klasa B - piłka nożna

Piłkarze Polonii Świdnica, którzy już przed dwoma tygodniami zagwarantowali sobie awans do klasy A, w swoim ostatnim występie na boiskach niższej klasy rozgromili Czarnych w Szczepanowie aż 10:0. Tym samym świdniczanie zrehabilitowali się za zaskakująco wysoką, pierwszą w tym sezonie porażkę, jakiej przed tygodniem doznali w Świdnicy z Orłem Mysłaków.
Czarni Szczepanów - Polonia Świdnica 0:10
Bramki: Pawela (6), Piech (2), Gol, gol samobójczy
Polonia: Jóźwiak - Sajdak, Kuzio (Szustka), Rudnicki (Wańkowicz), Wolański, Gol, Turkiewicz, Prymula, Owczarzak (Ciężki), Pawela (Piasecki), Piech.


21 czerwca 2004 - Złoto dla Kumora

Około 60 zawodników z kilkunastu klubów z Polski, czterech z Czech i dwóch z Niemiec wzięło udział w poświęconym pamięci zmarłego przed kilkoma laty założyciela sekcji judo w Strzegomiu Edwarda Brzegowego.
VI Memoriale Judo, który odbył się w minioną sobotę. Do Strzegomia przyjechało mniej niż zwykle uczestników, ale zostało to spowodowane ograniczeniem liczby kategorii wiekowych (dzieci, młodzicy i juniorzy młodsi) tylko do tych ostatnich.
Młodzi dżudocy z powiatu świdnickiego na 10 kategorii wagowych wywalczyli 6 medali. Cztery brązowe krążki trafiły w ręce Bartosza Bordkiewicza w kategorii 42 kg, Aleksandra Mikołajczyka w wadze 50 kg, Piotra Patyka w kategorii powyżej 90 kg (wszyscy UKS Jaworzyna Śląska) oraz Wojciecha Ślęka z AKS-u Strzegom w wadze 90 kg. Jedyny medal koloru srebrnego wywalczył w kategorii 60 kg Szymon Romanowski, reprezentant organizatora memoriału, AKS-u Strzegom. Najlepiej wypadł jednak jego kolega klubowy, zdobywca piątego miejsce w niedawnych mistrzostwach Polski juniorów, Aleksander Kumor, który w finale kategorii 66 kg bezsprzecznie pokonał Patryka Jamińskiego z Juwenii Wrocław.


21 czerwca 2004 - Gazeta Świdnicka

W tym numerze Gazety Świdnickiej:
- Świdnickie wagony pojadą do Iraku! Nasza fabryka jest pierwszą polską firmą, która pomoże odbudować zniszczony wojną tabor kolejowy.
- Sprawdźcie, komu w tym roku prezydent Wojciech Murdzek umorzył podatki - druku-jemy pełną listę podmiotów gospodarczych!
- W tym numerze znajdziesz też nazwiska najlepszych gimnazjalistów ze świdnickich gimnazjów.
- Gdzie w tym roku będzie można się bezpiecznie wykąpać?
- Być tatą to piękna rzecz - Na Dzień Ojca tatusiowie opowiadają nam, jak to jest z ty-mi pociechami.
- O tym, co się będzie w najbliższym czasie działo w diecezji świdnickiej rozmawiamy z biskupem Ignacym Decem.
- Przygarnij zwierzaka - ciąg dalszy naszego cyklu o psach i kotach, które czekają na właściciela.
-Jak co tydzień mnóstwo ogłoszeń drobnych.


21 czerwca 2004 - Puchar Świata WKKW

Już w najbliższy piątek na Hipodromie im. Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie (gmina Strzegom) rozpoczną się Międzynarodowe Zawody Kwalifikujące do Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego oraz Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców.
Impreza trwać będzie trzy kolejne dni. Pierwszy dzień zawodów to próba ujeżdżania, w drugim zawodnicy zmierzą się z przeszkodami podczas próby terenowej zwanej potocznie crossem. Posumowaniem tych dwóch dni będą skoki parkurowe, po zakończeniu których nastąpi uroczysta dekoracja najlepszych. Ubiegłoroczna impreza na naszym terenie zakończyła się olbrzymim sukcesem organizacyjnym i sportowym. Zawody wygrała wówczas Linda Algotson ze Szwecji, późniejsza srebrna medalistka mistrzostw Europy i zwyciężczyni finału Pucharu Świata. Przez trzy dni zawodów hipodrom Ludowego Klubu Sportowego "Stragona" odwiedziło około 20 tysięcy widzów, a finałowe zmagania zawodów oglądało 8,5 tys. osób.


21 czerwca 2004 - Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej w Żarowie

Już po raz piąty w najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim w Żarowie odbędzie się Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk Janusza Łaznowskiego.
Turniej zostanie rozegrany pod Patronatem posła na Sejm RP Zbigniewa Chlebowskiego, burmistrza Żarowa Lilli Gruntkowskiej oraz wiceprezydenta Świdnicy Ryszarda Wawryniewicza.
W turnieju weźmie udział dziesięć zaproszonych przez organizatorów drużyn klubowych Do siedmiu zespołów, które rywalizowały w turnieju przed rokiem (Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław, Górnik Polkowice, Górnik/Zagłębie Wałbrzych, Piast Nowa Ruda, AKS Strzegom i Zjednoczeni Żarów) w tej edycji dołączą Lechia Dzierżoniów, Piławianka Piława Górna i KS Polanica Zdrój. Zabraknie natomiast dwóch najsłabszych ekip poprzednich zawodów: Polonii Świdnica i Bielawianki Bielawa. Turniej rozpocznie się o godz. 9.00, a zakończenie planowane jest na godz. 16.30


21 czerwca 2004 - Sesja za tydzień

25 czerwca o godzinie 11 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. W porządku obrad przewidziano m.in. przedstawienie "Założeń polityki społecznej i gospodarczej na 2005 rok", omówienie stanu przygotowań miasta do realizacji inwestycji miejskich przy pomocy środków z zewnątrz. W projekcie porządku obrad znalazły się uchwały m.in.: w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do spółki "Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST - PARK", w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla działki nr 5, położonej u zbiegu ulic: Zamenhofa - Riedla - Wróblewskiego, w sprawie aktualności studium i planów miejscowych oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w całości, w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Świdnicy do zespołu opiniującego Miejski Plan Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny a także w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających w kadencji 2004 - 2007.


20 czerwca 2004 - Arka i nie tylko

Po raz szósty, w niedzielę 27 czerwca br., na świdnickim Rynku odbędzie się festyn rodzinny pod nazwą: "Świdnicki Dzień Trzeźwości". Impreza jest organizowana przez Urząd Miejski i Świdnicki Ośrodek Kultury, a jej gwiazdą będzie lubiany nie tylko przez dzieci, zespół "Arka Noego". Celem festynu, prócz zapewnienia dorosłym i dzieciom licznych atrakcji, jest także wskazanie na możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym, bez alkoholu czy innych używek. W trakcie imprezy zostaną przeprowadzone konkursy rodzinne, odbędzie się spektakl uliczny, wystąpią zespoły muzyczne, zaprezentują się placówki służby zdrowia, organizacje sportowe oraz organizacje udzielające pomocy rodzinom w sytuacji trudnej. Świdnicki Dzień Trzeźwości rozpocznie się o godz. 14.00, o godz. 15.00 w kościele pw. św. Józefa zostanie odprawiona msza św., o godz. 17.00 wystąpi "Arka Noego", zaś festyn zakończy się o godz 20.30 Apelem Jasnogórskim.


20 czerwca 2004 - Dyżury Radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
23 czerwca dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radny - Jerzy Jabłoński,
radny - Adam Koźbiał.

Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


20 czerwca 2004 - Jak to robią inni?

Tradycyjnie już Referat Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzegomiu wraz z Rejonowym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Świdnicy zorganizował seminaria dla rolników. Pod koniec maja rolnicy z naszej gminy odwiedzili ziemię legnicką, gościli na terenie działania ODR-u Chojnów. Byli z wizytą w gospodarstwie Państwa Pietraszkiewiczów w Gromadzeniu, Pani Danuty Smolnej w Starej Rudnej oraz Pani Wiktorii Duszeńko w Polkowicach. Odwiedzane zagrody imponowały pomysłowością zagospodarowania i dbałością o ład i porządek w obejściu. Tego typu wyjazdy są doskonała okazją do rozszerzenia wiedzy, wzbogacenia doświadczeń, rozbudzenia pomysłowości, ale przede wszystkim służą integracji środowisk wiejskich.


19 czerwca 2004 - Oświadczenie

Nie mam w zwyczaju komentować oszczerczych publikacji "Wiadomości Świdnickich", bo zwykle mają one posmak taniej sensacji, nie potwierdzonej w faktach. Niestety, ostatnie miesiące w pełni potwierdziły obawy sformułowane w oświadczeniu, które wraz ze Starostą Świdnickim i szefami sześciu gmin powiatu świdnickiego podpisałem kilka miesięcy temu. Jest mi bardzo przykro, że tygodnik który od lat służył świadniczanom jako jedno z podstawowych źródeł informacji o mieście, przyjął postawę skrajnie wrogą wobec mnie i moich współpracowników. Efektem tego są powtarzające się przypadki publikacji ewidentnie sprzecznych z podstawowymi kanonami rzetelnego dziennikarstwa. O tym jak wiele trudu wkłada redaktor naczelna tygodnika, aby w gazecie nie ukazało się choćby jedno dobre słowo na temat działań Prezydenta Miasta, świadczy na przykład materiał z ostatniego numeru "Wiadomości", poświęcony Podstrefie Świdnickiej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej..... Pełny tekst oświadczenia . . . czytaj więcej


19 czerwca 2004 - List Wiadomości

Dzisiaj do redakcji Dziennika nadszedł list z "Wiadomości Świdnickich", w którym znajdują się wyjaśnienia dotyczące oświadczenia Urzędu Miej-skiego w Świdnicy. Zgodnie z prośbą redakcji Wiadomości Świdnickich zamieszczamy poniższe wyjaśnienia.

W związku z opublikowaniem przez dziennik świdnicki - co jest dziwną i niezrozumiałą metodą - trzech "sprostowań" przez rzecznika UM w Świdnicy Rafała Bednarza skierowanych do redaktora naczelnego "Wiadomości Świdnickich" bez możliwości udzielenia odpowiedzi, proszę o umieszczenie pod tymi sprostowaniami następującej informacji: Przesłane - także do redakcji "WŚ" w czwartek faksy z prezentowaną powyżej treścią w myśl prawa prasowego nie są sprostowaniami, a raczej polemiką Pana rzecznika. W tekście "Przejrzysty prezydent" opisana została sytuacja przedstawiona na sesji Rady Miejskiej - związana z interpelacją jednej z radnych. Zaprezentowane zostało stanowisko i radnej, i odpowiedź prezydenta, a także komentarze osób na co dzień zajmujących się problematyką z Fundacji Stefana Batorego i Transparency International.....
Treść listu nadesłanego dzisiaj (19 czerwca ) do redakcji www.dziennik.swidnica.pl przez "Wiadomości Świdnickie" . . . czytaj więcej


19 czerwca 2004 - Spotkanie z Biskupem

O tym jak ważne jest wychowanie młodego człowieka i jak duży wpływ na to wychowanie ma szkoła i wartości jakie przekazuje rozmawiano podczas dzisiejszego spotkania przedstawicieli oświaty z terenu Powiatu Świdnickiego z Biskupem Świdnickim Ignacym Decem. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Jacek Wajs oraz Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Biskup w swoim wystąpieniu opowiadał, że sam pochodzi z rodziny wielodzietnej i pierwsze szlify wychowawcze zdobywał właśnie w swojej rodzinie, która jest kolebką życia i wychowania. Przedłużeniem domu rodzinnego jest szkoła, to ona kształci, wychowuje, "ubiera" w charakter, dostarcza wiedzy. Podkreślał, że sprawy edukacji są mu niezmiernie bliskie a także jak bardzo ważnym terenem działania i jego troski jest kształtowanie młodego człowieka. Prosił, aby zwracać uwagę na nie eliminowanie z nauczania prawd wiary. Dla młodego człowieka tak ważnym są odpowiedzi na trudne pytania :dlaczego żyję?, po co żyję?, dlaczego trzeba być dobrym?, dlaczego cierpię? Ten dział wiedzy także należy uszanować i zaakceptować w edukacji. Na koniec Biskup obiecał gotowość do współpracy


19 czerwca 2004 - Bezpieczna Szkoła

W ramach corocznej akcji realizowanej przez Straż Miejską Gminy Strzegom 17 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 przeprowadzony został konkurs pod hasłem "Bezpieczna Szkoła". Uczestnicy konkursu podczas wypełniania testu musieli wykazać się szeroką wiedzą o niebezpieczeństwach, z jakimi mogą mieć styczność w szkole i poza nią (uzależnienia od alkoholu, narkotyków i tytoniu, zagrożenia życia codziennego oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym). Konkurs poprzedzony był serią prelekcji przeprowadzonych przez pedagogów szkolnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas III, IV i V szkół podstawowych z terenu Gminy Strzegom. W grupie klas III najlepsza okazała się reprezentacja PSP Nr 4 w Strzegomiu, w grupie klas IV i V - PSP w Kostrzy. Zwycięzcy poszczególnych grup klasowych otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy z rąk Burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza i Komendanta Straży Miejskiej Kazimierza Chajdugi. Wyłonieni na szczeblu gminnym laureaci wezmą udział w konkursie "Razem Bezpieczni" zorganizowanym przez Straż Miejską w Jeleniej Górze.


19 czerwca 2004 - Dofinansowanie dla kolejnego projektu

Unia Europejska dofinansuje program pod nazwą "Nasza Europejska Szkoła", przygotowany przez Urząd Miejski w Świdnicy. Dofinansowanie wyniesie 12,4 tys. zł. Bezpośrednimi beneficjantami projektu będą nauczyciele, dyrektorzy świdnickich szkół oraz pracownicy samorządowi współpracujący z placówkami oświatowymi i zajmujący się problematyką Unii Europejskiej. Zostaną oni przeszkoleni i merytoryczne przygotowani do pełnienia roli szkolnych koordynatorów projektów programów UE. Planowane jest przeszkolenie 20 osób, które po zakończeniu projektu przeprowadzą szkolenie w swoich placówkach oraz przygotują własne projekty unijne.


18 czerwca 2004 - Wagony dla Iraku

Administracja Koalicyjna Iraku przyznała zamówienie na dostawę 240 kolejowych wagonów-platform kontenerowych, które zostaną wyprodukowane przez fabrykę wagonów Wagony Świdnica S.A - polską filię Greenbrier Companies'
Zamówienie ma szczególne znaczenie dla Polski, bowiem jest pierwszym irackim zamówieniem od czasu przystąpienia Polski do koalicji wojskowej z chwilą rozpoczęcia działań wojennych. Wiadomość tę przywitano gorąco w Polsce, gdzie spodziewane jest dalsze zacieśnienie współdziałania między Polską a USA w zakresie odbudowy najistotniejszych części infrastruktury Iraku.
Zakład dostarczał już w przeszłości wagony towarowe do Iraku i innych krajów arabskich, jednak aktualne zamówienie stanowi pierwsze zlecenie na dostawę wagonów dla tego regionu od ponad 20 lat
źródło


18 czerwca 2004 - Festyn

20 czerwca nad Zalewem Witoszówki w Świdnicy odbędzie się coroczny festyn charytatywny Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom UT UNUM SINT. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji: loterii fantowej z nagrodami, występów artystycznych oraz smacznych dań przygotowanych przez festynowy bufet. Dochód z imprezy tradycyjnie przekazany zostanie na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej pod opieką Fundacji. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału.


18 czerwca 2004 - Memoriał Judo

Jutro w Strzegomiu odbędzie się VI Memoriał Judo im. Edwarda Brzegowego Juniorów Młodszych
Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi o godzinie 11:00,
walki eliminacyjne rozpoczną się godzinie 11:15,
a walki finałowe o godzinie 15.30

Memoriał odbędzie się w Strzegomskiej Hali Sportowej przy ul. Św. Jana 1.18 czerwca 2004 - Sesja za tydzień

25 czerwca o godzinie 11 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. W porządku obrad przewidziano m.in. przedstawienie "Założeń polityki społecznej i gospodarczej na 2005 rok", omówienie stanu przygotowań miasta do realizacji inwestycji miejskich przy pomocy środków z zewnątrz. W projekcie porządku obrad znalazły się uchwały m.in.: w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do spółki "Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST - PARK", w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla działki nr 5, położonej u zbiegu ulic: Zamenhofa - Riedla - Wróblewskiego, w sprawie aktualności studium i planów miejscowych oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w całości, w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Świdnicy do zespołu opiniującego Miejski Plan Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny a także w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających w kadencji 2004 - 2007.


18 czerwca 2004 - "Szczęśliwa trzynastka"

Pod takim hasłem odbyła się 14 czerwca w strzegomskim Liceum Ogólnokształcącym II edycja Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych. Rywalizacja była bardzo zacięta, a młodzi konkursowicze zaprezentowali wysoki poziom wiedzy matematycznej.
Laureaci II Gminnego Konkursu Matematycznego:
1 miejsce: Agata Zych - Gimnazjum Nr 2
2 miejsce: Paweł Kaliniuk - Gimnazjum Nr 1
3 miejsce: Izabela Łobodziec - Gimnazjum Nr 2
Krzysztof Szafran - Gimnazjum Nr 2
Następnego dnia odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. Aktu tego dokonali: Burmistrz Lech Markiewicz i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego - Zbigniew Suchyta. Uroczystość, połączona była z Otwartymi Drzwiami LO, które zaprosiło gimnazjalistów pragnących od września podjąć naukę w tej szkolnej placówce. W trakcie gali licealiści należący do szkolnego koła teatralnego, działającego pod opieką polonisty Tomasza Marczaka, zaprezentowali słowno - muzyczny program artystyczny poświęcony życiu liceum. Największą owację zgromadzonych gości i młodzieży wzbudził występ Doroty Okrasińskiej.


18 czerwca 2004 - Laury dla "Bystrzycy"

Zespół Pieśni i Tańca "Bystrzyca" z Bystrzycy Górnej zajął III miejsce w XVIII Finale Krajowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który odbył się w dniach 09-12 czerwca 2004 r. Grodzisku Mazowieckim.
Organizatorem konkursu był Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Związek zajmuje się działalnością kulturalną w środowisku wiejskim poprzez poprzez m.in. Organizację spotkań grup folklorystycznych. Za zajęcie III miejsca w konkursie zespół otrzymał cenne nagrody.


18 czerwca 2004 - Piknik Rodzinny

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Żarowie i Grupa Nieformalna zapraszają jutro na godzinie 15 do wzięcia udziału w Pikniku Rodzinnym.
Patronat na imprezą objęli: Lilla Gruntkowska i Poseł na Sejm Zbigniew Chlebowski. Miejscem Pikniku Rodzinnego będzie Park Miejski w Żarowie.
Podczas imprezy wystąpią między innymi: Zespół Zero Procent i Wanda Pakosz, Formacja tańca nowoczesnego "Czas", odbędzie się także pokaz i prezentacja samochodów SKODA.
Szczegółowy plan pikniku >>> zobacz


17 czerwca 2004 - Wspólne projekty

Dzisiaj w kawiarni Cafe7 przy placu Pokoju w Świdnicy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Fundacji "Maria Pawłowna" - Pana Wolfganga Knappe a także Waldemara Skórskiego i Rafała Bednarza reprezentujących Urząd Miasta w Świdnicy.
Tematem spotkania była zbliżająca się wystawa obrazów wybitnego niemieckiego malarza Armina Mullera i jak okazało się podczas rozmowy, również znanego pisarza. Omawiano mnóstwo prac koniecznych do wykonania związanych z ekspozycja.
Podczas spotkania przedstawiono inne wspólne projekty dalszej współpracy pomiędzy miastem Świdnica a Fundacją.


17 czerwca 2004 - Turniej wsi

Z inicjatywy sołtysów wsi - Natalii Łęskiej i Krystyny Gielaty, 13 czerwca odbył się turniej wsi pomiędzy Kostrzą i Modlęcinem. Organizacją imprezy zajęło się Strzegomskie Centrum Kultury. Całość rozpoczął mecz piłki nożnej pomiędzy LZS Kostrza i LZS Modlęcin. W bogatym programie znalazły się występy dzieci ze szkół, zatańczył Zespół Folklorystyczny "Kostrzanie", a do zabawy tanecznej przygrywał zespół Mefisto. Na turnieju nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych, Burmistrza Strzegomia Lecha Markiewicza i Zastępcy Burmistrza Wiesława Witkowskiego. Podczas turnieju Burmistrz przekazał na ręce sołtysów obu wsi sprzęt grający oraz sprzęt AGD. Będą ona wykorzystywane w świetlicach wiejskich. Mieszkańcy obu miejscowości brali udział w licznych konkursach, m.in.: sztafeta dla dzieci, wbijanie gwoździ na czas przez panie oraz szycie strojów kąpielowych dla pań przez panów. Impreza na kostrzyńskie boisko przyciągnęła całe rodziny z obu wsi, zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.


16 czerwca 2004 - II Forum Miast i Miejsc UNESCO

Jutro o godzinie 10.00, w kawiarni Cafe7 przy placu Pokoju w Świdnicy odbędzie się konferencja pra-sowa organizatorów II Forum Miast i Miejsc UNESCO. W konferencji weźmie udział Pan Wolfgang Knappe - Prezydent Fundacji MARIA PAWLOWNA, która ma swoją siedzibę w zamku Kromsdorf pod Weimarem. Wolfgang Knappe przywozi dziś do Świdnicy obrazy wybitnego niemieckiego malarza Armina Mullera - byłego świdniczanina. Wystawa prac Armina Mullera zostanie otwarta 25 czerwca w Kościele Pokoju, podczas II Forum UNESCO. W konferencji prasowej wezmą także udział przedstawiciele władz miasta Świdnicy, parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy oraz Fundacji Krzyżowa dla Porozumienie Europejskiego.


16 czerwca 2004 - Sesja Rady Powiatu

Najbliższa sesja Rady Powiatu odbędzie się już jutro, nie jak zawsze w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta, ale w historycznym miejscu, znanym w Europie pałacu w Krzyżowej. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w Sali Majowej w Fundacji dla Porozumienia Europejskiego "Krzyżowa". Radni podejmą m.in. uchwały o zmianie budżetu powiatu na 2004, a wszystko dzięki temu, że udało się uzyskać wyższe od pierwotnie planowanych dochodów. Spowodowało to w konsekwencji obniżenie deficytu i dzięki temu powiat będzie mógł zaciągnąć znacznie mniejszy kredyt na jego sfinansowanie. Sesję zdominują tematy oświatowe dotyczące zakładania szkół dla dorosłych w naszym powiecie Radni będą głosować także nad uchwałą dotyczącą zasad przydzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu, przyjrzą się sprawozdaniu finansowemu i zmianom w statucie SP ZOZ w Świdnicy a także podejmą uchwałę dotyczącą warunków zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Fundacja "Krzyżowa" wystąpi także z propozycją współpracy z Powiatem Świdnickim


16 czerwca 2004 - Zlustrowano zagrody

W maju przeprowadzono pierwszą lustrację we wsiach i gospodarstwach biorących udział w tegorocznej edycji konkursu "Estetyka wsi i zagrody wiejskiej". Komisja konkursowa odwiedziła 10 wsi: Bartoszówek, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granicę, Kostrzę, Międzyrzecze, Modlęcin, Olszany, Rogoźnicę, Stanowice.
Z roku na rok liczba uczestników konkursu staje się coraz bardziej imponująca. Są wśród nich tacy, którzy biorą w nim udział od pierwszej edycji, ale są też osoby nowe. Do udziału mobilizują nie tylko fundowane przez władze gminy nagrody, ale też potrzeba zdrowej rywalizacji, której efektem są wciąż nowe pomysły. Coraz bardziej widoczne są rezultaty współzawodnictwa - wioski nabierają uroku, a poszczególne gospodarstwa wyjątkowego charakteru nadanego im przez właścicieli. Podczas przeglądu wykonano dokumentację fotograficzną zaawansowania prac zadeklarowanych w zgłoszeniach konkursowych, które zostaną wykorzystane do porównania i ocenienia w drugiej lustracji.


16 czerwca 2004 - Kąpielisko już czynne

Informujemy, że kąpielisko Miejskie jest czynne już od 1 czerwca w godzinach 15-19 a w soboty i niedziele 10-19 i w tym czasie czynna jest tylko druga niecka a bilety są w cenie: normalny 2 złote, ulgowy 1 złotówkę.
Pozostałe niecki czynne będą już od 26 czerwca w godzinach 10-19 i wtedy obowiązywać będą inne ceny : bilet normalny 4 złote, ulgowy 2 złote.15 czerwca 2004 - Upudrowany koncert dla zmęczonego widza

Humor, refleksje, dystans wobec świata i samej siebie - wszystko, co towarzyszy babskim spot-kaniom przy kawie. Porozumiewając się ze sobą w językach polskim, rosyjskim i niemieckim, bohaterki spektaklu "Bella Cura" poprowadziły nas przez całe swoje życie - od filiżanki do filiżanki ciemnego i aromatycznego naparu. Autorki przedstawienia nazwały go "Upudrowanym koncertem dla zmęczonego widza". Takie określenie jest w pełni adekwatne. Ponieważ rozmowy przeplatane były ariami i pieśniami. Usłyszeliśmy m.in.: "Nie pytałem więcej" Jana Sibeliusa, "Małgorzatę za kołowrotkiem" Franza Schuberta, "Koci duet" Gioacchina Rossiniego i arię Królowej Nocy z opery "Czarodziejski flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta.
W dzisiejszym spektaklu udział wzięły aktorki teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze : Lidia Filipek i Elżbieta Kosecka a także gościnnie Natalia Nikolska.
Aktorki swoim projektem zainteresowały pisarkę Olgę Tokarczuk, która przyjęła zaproszenie i przyjechała do Świdnicy.


15 czerwca 2004 - Olga Tokarczuk

Po zakończeniu przedstawienia na scenie świdnickiego teatru pojawiła się znana pisarka Olga Tokarczuk. W czasie kilkunastominutowego spotkania autorskiego odpowiadała na liczne pytania zgromadzonych w sali teatralnej czytelników.
Następnie w holu podczas prowadzonej sprzedaży podpisywała wszystkim zainteresowanym swoje książki.15 czerwca 2004 - Konwent Powiatów

Starosta Świdnicki Jacek Wajs przebywa obecnie w Kłodzku na Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Obrady rozpoczęły się w dniu 14 czerwca a zakończą we wtorek 15 czerwca. Głównym tematem poniedziałkowych obrad było funkcjonowanie Powiatowych Urzędów Pracy a także bieżący stan służby zdrowia na terenie Dolnego Śląska. W dniu dzisiejszym Starostowie rozmawiają na temat funkcjonowania Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


15 czerwca 2004 - Forum w Świdnicy i Jaworze

W dniach 25-26 czerwca odbędzie się w Świdnicy i Jaworze II Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Wezmą w nim udział przedstawiciele 17 polskich obiektów lub miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także przedstawiciele Polskiego Komitetu UNESCO, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz władz wojewódzkich i samorządowych Dolnego Śląska, w szczególności gmin wchodzących w skład Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Podzielone na dwa etapy Forum będzie się odbywać w Świdnicy i Jaworze, ponieważ Kościoły Pokoju z obu miast wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świdnicka część Forum, zaplanowana na 25 czerwca (piątek), rozpocznie się od seminarium poświęconego historii i procesom rewaloryzacji Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze (seminarium odbędzie się w Domu Lutra, przy pl. Pokoju). Następnie, o godz. 18.00 w zakrystii Kościoła Pokoju otwarta zostanie wystawa malarstwa Armina Müllera - wybitnego niemieckiego malarza, pisarza, poety i dramaturga, a jednocześnie świdniczanina. Dzień zakończy koncert muzyki poważnej w Kościele Pokoju. Druga część Forum odbędzie się w sobotę 16 czerwca w Jaworze. W Teatrze Miejskim w Rynku odbędzie się prezentacja polskich miast i miejsc UNESCO połączona z prezentacją wspólnych projektów promocyjnych oraz dyskusją (początek godz. 10.15). O godz. 16.00 w Muzeum Regionalnym przy ul. Klasztornej zaprezentowana zostanie wystawa Polskie Zabytki na Liście UNESCO oraz podpisane zostanie porozumienie w sprawie przystąpienia do Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Następnie na jaworskim Rynku odbędą się prezentacje artystyczne, a o 18.00, w Teatrze Miejskim, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zaprezentuje dotychczasowe wyniki prac przy budowie Polskiego Sztucznego Serca. To właśnie na konto tej Fundacji wpłynie dochód z charytatywnego koncertu zespołu Spirituals Singers Band, który rozpocznie się o godz. 19.00 w jaworskim Kościele Pokoju.


15 czerwca 2004 - Strategia Gminy

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica została zaktualizowana. Ze względu na zmiany jakie zaszły od 2000 roku, kiedy to Strategia została uchwalona, powstała konieczność uporządkowania dotychczasowych działań oraz sprecyzowanie nakreślonych kierunków rozwoju. W jednym dokumencie zostały zebrane i uaktualnione dane statystyczne. Zgodnie z kierunkiem rozwoju gminy w aktualizacji zostały ujęte zadania przewidziane do realizacji na lata 2004 - 2006. Celem aktualizacji Strategii było również dostosowanie tego dokumentu do wymagań jakie są związane z ubieganiem się Gminy Świdnica o środki strukturalne Unii Europejskiej.


14 czerwca 2004 - Oferta dla przedsiębiorczych

Kiosk do prowadzenia różnorodnej działalności handlowo usługowej. Kioski na platformach samojezdnych.
Możliwości :
- kolportaż prasy,
handel artykułami (pieczywo, słodycze, pamiątki itp.)
- punkt gastronomiczny (rożen, gofry, lody itp.)
- inne według zainteresowań
cena około 15 tysięcy złotych
Informacje:
Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych,
telefon 856 94 39, e-mail: wyślij


14 czerwca 2004 - Prezydent w telewizji

Jutro o godzinie 19.30 w studiu Telewizji Regionalnej Tele-Raj gościł będzie prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek. Tematem rozmowy prowadzonej podczas programu na żywo będą inwestycje w mieście - zarówno te już prowadzone, jak i te dopiero przygotowywane.
Zapraszamy do oglądania i czekamy na pytania od telewidzów do naszego gościa pod numerem telefonu 851 80 27.


14 czerwca 2004 - Spotkanie z Olgą Tokarczuk

Jutro o godzinie 18 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury wystawiona zostanie sztuka "BELLA CURA".
W spektaklu udział biorą aktorki teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze : Lidia Filipek i Elżbieta Kosecka a także gościnnie Natalia Nikolska.
Aktorki zainteresowały swoim projektem znaną pisarkę Olgę Tokarczuk, która przyjęła zaproszenie do przyjazdu do Świdnicy. Po spektaklu odbędzie się spotkanie autorskie połączone ze sprzedażą książek.


14 czerwca 2004 - Ważna uchwała

Rada Gminy Świdnica w dniu 9 czerwca 2004 r. podczas XXIII Sesji Rady Gminy Świdnica podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica.
Wprowadzone rozwiązania mają na celu wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy, poprzez zachęcenie do tworzenia nowych miejsc pracy.

Uchwała w całości >>> zobacz


14 czerwca 2004 - Armin Müller

Prace Armina Müllera już 16 czerwca przywiezie do Świdnicy Wolfgang Knappe, Prezydent Fundacji MARIA PAWLOWNA BEGEGNUNGSSTÄTTE, która ma swoją siedzibę w zamku Kromsdorf pod Weimarem.
Na wystawę prac świdniczanina mieszkającego w Weimarze zaproszeni zostali m.in.: Prezydent Landtagu Turyngii, Minister ds. Integracji Europejskiej Republiki Federalnej Niemiec, pochodzący z Weimaru członek Parlamentu Europejskiego oraz Nadburmistrz Miasta Weimar.


14 czerwca 2004 - Co nowego w Gazecie Świdnickiej ?

W jutrzejszym numerze Gazety Świdnickiej:
* Na ratunek chorym - co zrobi dyrekcja świdnickiego szpitala, żeby pomóc swoim pacjentom, którzy czekają w kilometrowych kolejkach?
* Mają 50 lat. Nikt ich nie chce. Z czego mają żyć?
* Kończymy druk oświadczeń majątkowych radnych powiatu. Na koniec zostali nam najbogatsi.
* Mieszkańcy Bojanic znów boją się, że we wsi rośnie im niebezpieczne wysypisko śmieci.
* Jak co tydzień mnóstwo ogłoszeń drobnych.


14 czerwca 2004 - Tony surowców

W świdnickich szkołach zakończył się konkurs na zbiórkę makulatury i zużytych baterii. Konkurs, ogłoszony przez Prezydenta Miasta Wojciecha Murdzka i koordynowany przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, trwał od 1 października 2003 roku do 15 maja br. W konkursie na zbiórkę makulatury zebrano łącznie 53,5 tony surowca. I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł przyznano w związku z tym Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznemu Gimnazjum. które zebrały 31,22 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł przyznano SP nr 1, która zebrała 29,21 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia, zaś III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł przyznano SP nr 12, która zebrała 27,61 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. W konkursie na zbiórkę zużytych baterii zebrano łącznie 935 kg zużytych ogniw. I miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł przyznano Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 3, który zebrał 0,728 kg baterii w przeliczeniu na jednego ucznia. II miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł przyznano Gimnazjum nr 4, które zebrało 0,507 kg baterii w przeliczeniu na jednego ucznia, zaś III miejsce przypadło SP nr 1, w której zebrano 0,273 kg baterii na jednego ucznia. Surowce odbierała firma "Eko-Wtór" Pana Leszka Kuzynowskiego.


14 czerwca 2004 - Kolarstwo górskie

Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w kolarstwie górskim MTB zawodnicy MKS Karolina-Chas Jaworzyna Śląska trenowani przez Antoniego Szewczyka zdobyli dwa medale. Złoty przypadł Marcie Sułek w kategorii juniorek młodszych, natomiast brąz w kategorii juniorów wywalczył Szymon Szewczyk. Ponadto na czwartym miejscu wśród młodziczek uplasowała się Estera Salomon.
Wymieniona trójka swoimi wynikami wypełniła normy Polskiego Związku Kolarstwa na I i II klasę sportową. Zawody damskie odbywały się w Ziębicach, a męskie w Legnicy.


14 czerwca 2004 - Licealiada

Dziewczęta z II LO w Świdnicy oraz chłopcy z Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy zostali zwycięzcami Licealiady 2003/2004. W tym roku rywalizacja toczyła się w sztafetowych biegach przełajowych, indywidualnych biegach przełajowych, zawodach lekkoatletycznych (dwukrotnie), pucharze lekkoatletycznym, pływaniu, piłce ręcznej, tenisie stołowym, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie ziemnym (wszystkie konkurencje u chłopców i u dziewcząt), piłce nożnej (tylko chłopcy) i konkurencji pod nazwą rytm, muzyka, taniec (tylko dziewczęta). Szczególnie zacięta walka o zwycięstwo toczyła się wśród przedstawicielek płci pięknej. Uczennice II LO zaledwie o 1,5 punktu pokonały rywalki z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy (obie szkoły zapisały na swoim koncie po trzy zwycięstwa w poszczególnych zawodach). Na trzecim miejscu rywalizację zakończyło III LO w Świdnicy, które o 0,5 punktu wyprzedziło Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach. Wśród chłopców dość wyraźnie wygrał ZSB-E, który zgromadził w sumie 142 punkty, o 12 więcej niż drugie w kolejności III LO w Świdnicy. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano ZSO Świebodzice. (KR)


14 czerwca 2004 - Klasa Okręgowa

Piławianka Piława G. - Cukrownik Pszenno 3:1
Cukrownik: Janik - Masny, Filip, Gajda, Filip, Sibila (53 Kopernicki), Dychus, Kiliszewski (66 Prześlica), Pawela, Lisowski, Morąg, Goździejewski.
Trojan Lądek Zdrój - AKS Strzegom 2:1
AKS: Zieliński - Bęś, Pasieka, Borowiec, Wójcik, Arendarczyk, Nowak, Bajek, Matuszak, Gądek, Wiśniewski (65 Marchlewicz).
Victoria Świebodzice - Górnik/Zagłębie Wałbrzych 0:3
walkower
AKS Strzegom - Victoria Świebodzice 1:1
AKS: Zieliński - Bęś, Borowiec, Miętkiewicz, Wójcik, Nowakowski, Zatorski, Arendarczyk, Matuszak, Gądek (70 P. Marchlewicz), Wiśniewski (65 Z. Marchlewicz).
Cukrownik Pszenno - Trojan Lądek Zdrój 2:1
Cukrownik: Janik - Dychus, Gajda, Filip, Masny, Kopernicki, Kiliszewski, Lisowski, Kutela (62 Fąfara), Pawela, Goździejewski.
Zjednoczeni Żarów - Piławianka Piława G. 1:0
Zjednoczeni: Suski - A. Ciupiński, Król, Okarma (46 Gancarzewicz), Drąg, Chłopek, Sołtysiak, Łuczak, Gwóźdź (58 Jurek), Porabik, Łukasik.
Inne wyniki 28. kolejki: Akropol Wałbrzych - Sparta Ziębice 2:1, Niemczanka Niemcza - Kryształ Stronie Śl. 1:2, Włókniarz Kudowa Zdr. - Skałki Stolec 1:1, Nysa Kłodzko - Polonia Bystrzyca Kł. 0:2.
Inne wyniki 29. kolejki: Nysa - Akropol, Bystrzyca Kł. - Włókniarz, Skałki - Niemczanka, Kryształ - Ząbkowice Śl., Górnik - Sparta.


14 czerwca 2004 - IV liga

Polonia Trzebnica - Sparta Świdnica 3:1
Sparta: Kujawski - Kraus, Gawryszewski, Marszałek, R. Charytanowicz, Drozdowski (D. Charytanowicz), Kloc, Goździejewski, Kania, Felich (Piecyk), Filipczak.

Sparta Świdnica - WOSKAR Szklarska Poręba 3:2
Sparta: Hruszowiec - Kraus, Krygier, Marszałek, R. Charytanowicz. Idziak, Kania, Goździejewski (60 Szuba), Abramowski (46 Drozdowski), Filipczak (80 D. Charytanowicz), Korbecki (46 Kloc).

Inne wyniki 32. kolejki: Włókniarz Mirsk - Orzeł Ząbkowice Śl. 0:7, MKS Autoliv Oława - Kuźnia Jawor 1:0, Łużyce Lubań - Bielawianka Bielawa 3:2, Lechia Dzierżoniów - Pogoń Oleśnica 0:4, Zagłębie II Lubin - Nysa Zgorzelec 3:0, Woskar Szklarska Poręba - Karkonosze Jelenia Góra 1:2, Piast Nowa Ruda - Śląsk II Wrocław 3:1, Inkopax Wrocław - Gawin Królewska Wola 1:0.

Inne wyniki 33. kolejki: Inkopax - Włókniarz 5:0, Gawin - Piast 5:2, Śląsk II - Polonia 1:8, Karkonosze - Zagłębie II 1:0, Nysa - Lechia 3:0 (vo), Pogoń - Łużyce 4:2, Bielawianka - Oława 3:2, Kuźnia - Orzeł 0:4.


14 czerwca 2004 - Klasa B

Kłos Lutomia - Stal Świdnica 3:3
Stal: Reizer - Mojsa, Legan, Florian, Żuk, Krenczyk, Sikora, Kozar, Wilk, Majcherczyk, Błaszczyk.
Stal Świdnica - Ślęża Ciepłowody 4:2
Stal: Reizer - Florian, Mojsa (Kobus), Legan, Kozar, Wilk, Błaszczyk, Żuk, komidaj, Patyk (Sikora), Majcherczyk.
Inne wyniki 24. kolejki: Zieloni Łagiewniki - LKS Bystrzyca Górna 0:5 (0:0), Forty Srebrna Góra - Piast Jaźwina 2:1 (1:0), Ślęza Maxbud Ciepłowody - Sparta Ostroszowice 2:5 (1:3), Boxmet Piskorzów - Orzeł Przerzeczyń Zdrój 4:0 (2:0), Dąb Mościsko - Victoria Tuszyn 3:3 (2:1), Klubokawiarnia Roztocznik - Zgoda Grodziszcze 4:1 (3:0), Bielawianka/Błękitni II Owiesno - Pogoń Pieszyce 2:1 (1:0).
Inne wyniki 25. kolejki: Biel./Błęk. II - Zieloni 2:4 (1:0), Pogoń - Roztocznik 4:0 (3:0), Zgoda - Dąb 0:4 (0:2), Victoria - Boxmet 0:0, Orzeł - Kłos 8:3 (5:2), Sparta - Forty 5:3 (1:2), Piast - Bystrzyca Grn. 1:2 (1:1).
Inne wyniki: Wenus Nowice - Spółdzielca Marcinowice 1:2 (1:1), Grom Panków - Tęcza Bolesławice 2:5 (1:3), Orzeł Witoszów - Ślęza Biała 4:1 (3:0), Zieloni Mokrzeszów - Czarni Szczepanów 6:3 (2:1). Pauzował Zryw Zebrzydów.


13 czerwca 2004 - Ostateczny termin

Złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producentowi rolnemu i zarejestrowanie gospodarstwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania i Kontroli (IACS) jest niezbędnym warunkiem dla ubiegania się przez rolników o płatności ze środków Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2004 w Biurach Powiatowych ARiMR. Jeżeli wniosek złożony zostanie po tym terminie ale nie później niż do 10 lipca, płatność pomniejszona zostanie o 1% za każdy dzień opóźnienia. Formularze wniosków dostępne są w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędach Gmin oraz Bankach Spółdzielczych obsługujących rolników oraz na stronach internetowych MRiRW oraz ARiMR. Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy urzędów gmin i banków spółdzielczych. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowe Agencji pracować będą w najbliższych dniach w systemie dwuzmianowym. W dni robocze Biura Powiatowe ARiMR przyjmować będą wnioski w godz. 6.00-22.00. Ponadto w soboty i niedziele (5,6 oraz 12 i 13 czerwca - w godz.8.00-16.00), w ostatnie dwa dni (14 i 15 czerwca) będą przyjmowane wnioski do ostatniego interesanta. Pierwsze wypłaty z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych będą przekazywane na konta rolników od grudnia tego roku.


13 czerwca 2004 - Amatorska Liga Koszykówki

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach
Wyniki meczów z dnia 10-12 czerwca 2004 roku
III runda PLAY OFF (do trzech zwycięstw)
o miejsca I - II
NEW - DEX 1 mecz: 91 : 76
28 : 17, 16 : 23, 26 : 14, 21 : 22.
Stan rywalizacji: 1 : 0 dla NEW

o miejsca V - VI
TOP - ARO 1 mecz: 96 : 72
23 : 16, 20 : 21, 29 : 15, 24 : 20. Stan rywalizacji: 2 : 0 dla ARO


12 czerwca 2004 - IX Dni Goethego

Dziś w Bagieńcu kolejny już dzień IX Dni Goethego. Odbyły się między innymi: warsztaty teatralne - "Goethe w teatrze", warsztaty plastyczne - scenografia do spektaklu plenerowego, spotkania dziennikarskie - jednodniówka, warsztaty poetyckie "Złote motyle" - spotkanie młodych poetów z poetami profesjonalnymi, poezja inspirowana atmosferą Dni Goethego.
W pobliżu odbudowywanego pałacu i wokół stawów odbył się dziś Bieg Sztafetowy "Szlakiem J.W. Goethego". Kilka zdjęć z uroczego Bagieńca zobacz


12 czerwca 2004 - Zmiana siedziby

Uległy zmianie siedziby: Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rada Miejska w Strzegomiu oraz Biur Posła na sejm RP Adama Markiewicza, Posłanki Krystyny Herman i senatora Mirosława Lubińskiego.
W/w Klub oraz Biuro parlamentarzystów SLD zostały przeniesione do nowej siedziby przy ul. Paderewskiego 36 (wejście od ul. Legnickiej) w Strzegomiu.
Biuro czynne jest w każdy wtorek i czwartek od godziny 16. Dyżury w biurze pełnią Zbigniew RODAK i Barbara PIETRAS.


11 czerwca 2004 - Zlot w Rogoźnicy

W pierwszy weekend czerwca Rogoźnica należała do harcerzy. W tym czasie na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen odbył się Zlot Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Miejsce zlotu wybrano nieprzypadkowo, w Gross-Rosen w 1944 roku zginął pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów - hm. Florian Marciniak. Trzydniowy zlot był zwieńczeniem Kampanii Bohaterskiej Chorągwi nadano imię dh hm. Stefana Mirowskiego, znaczącej postaci w historii harcerstwa. Był żołnierzem Szarych Szeregów, założycielem ruchu "Zawisza", pełniąc funkcję przewodniczącego ZHP wprowadził związek w struktury światowej organizacji ruchu skautowego. Podczas niedzielnej uroczystości chorągwi nadano sztandar. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa dolnośląskiego, zwierzchnictwo ZHP, Sybiracy, Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna oraz najbliższa rodzina harcmistrza.


11 czerwca 2004 - Nowe stawki za zajęcie pasa

Nowe stawki za zajęcie pasa Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Zgodnie z jej zapisami za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, za jeden dzień obowiązywać będą następujące stawki:
- przy zajęciu 20% szer. jezdni - 1,50 zł
- przy zajęciu 20%-50% szer. jezdni - 2,50 zł
- przy zajęciu pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł
- pozostałe elementy pasa drogowego - 1,00 zł
W celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, stawki roczne za 1m2 wynoszą:
- poza obszarem zabudowanym - 8,00 zł
- w obszarze zabudowanym - 16,00 zł
- na drogowym obiekcie inżynierskim 160,00 zł.


11 czerwca 2004 - Spotkanie odwołane

Zapowiadane na 15 czerwca spotkanie i dyskusja czytelników z redaktorem sportowym Bogdanem Tuszyńskim z powodu jego złego stanu zdrowia zostaje odwołana.
O następnym terminie spotkania powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie organizuje świdnicka Księgarnia EUREKA Barbary Drapich i Krzysztofa A. Zaremby.11 czerwca 2004 - Kąpielisko już czynne

Informujemy, że kąpielisko Miejskie jest czynne już od 1 czerwca w godzinach 15-19 a w soboty i niedziele 10-19 i w tym czasie czynna jest tylko druga niecka a bilety są w cenie: normalny 2 złote, ulgowy 1 złotówkę.
Pozostałe niecki czynne będą już od 26 czerwca w godzinach 10-19 i wtedy obowiązywać będą inne ceny: bilet normalny 4 złote, ulgowy 2 złote.10 czerwca 2004 - Prawybory zakończone

Wczoraj zakończyliśmy prowadzone przez nas Internetowe Prawybory do Parlamentu Europejskiego.
Oddano 1471 głosów ważnych choć nadeszło ich blisko trzy tysiące. W wyborach zwyciężyła zdecydowanie Platforma Obywatelska przed Ligą Polskich Rodzin a na trzecim miejscu znalazła się Unia Polityki Realnej. Samoobrona w naszych prawyborach nie została przez głosujących prawie zauważona i z małą ilością głosów znalazła się w dole klasyfikacji.

Wyniki prawyborów >>> zobacz


10 czerwca 2004 - IX Dni Goethego

W dniach 9-13 czerwca w malowniczej wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna Śląska, odbywają się już IX Dni Goethego. Na imprezę zaproszona jest młodzież, która w twórczych działaniach realizuje program Dni.
A w trakcie tych kilku dni odbywać się będą:
warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, spotkania dziennikarskie, warsztaty poetyckie. Finał Dni odbędzie się 12 czerwca w godzinach wieczornych na dziedzińcu zamku (właśnie remontowanym przez Pana Floriana Laudę).
Szczegółowy program IX Dni Goethego >>> zobacz


10 czerwca 2004 - Pisze do nas

Andrzej Niewinny Dobrowolski.
Urodzony w 1945 w Częstochowie.
Po przeniesieniu się do Szwecji mieszka tam do dziś.
Od lat kilkunastu tłumacz literacki, dziennikarz,felietonista.
Autor wydawanych w Polsce przekładów z języka angielskiego, szwedzkiego i duńskiego.
Współpracuje z wieloma wydawnictwami krajowymi oraz polonijnymi w Europie, Ameryce i Australii.
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Autor nadesłał nam kilka swoich felietonów - dzisiaj zamieszczamy kolejne - przeczytaj10 czerwca 2004 - Miasto wypłaca

O tydzień wcześniej Miasto Świdnica rozpoczęło wypłaty świadczeń rodzinnych. W Urzędzie Miej-skim wdrażany jest także system komputerowy do obsługi świadczeń. Osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych otrzymały już zawiadomienia o przyznaniu zasiłku i terminie wypłaty. Zasiłek należy odebrać osobiście na poczcie głównej przy Placu Grunwaldzkim oraz w placówce pocztowej przy ul. Zamenhofa (w zależności od miejsca za-mieszkania), w terminie wskazanym w zawiadomieniu i za okazaniem dowodu osobistego. Dla osób, które nie odebrały zasiłków w terminie, wyznaczono dodatkowy termin - 16 czerwca. Ponadto, w związku z licznymi pytaniami, Urząd Miejski informuje, iż dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego będą wypłacane jednorazowo we wrześniu.
Wszelkie pytania dotyczące świadczeń rodzinnych należy kierować do Referatu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego (pokój nr 1, tel. 8562-844, 8562-824).


10 czerwca 2004 - Bezpieczna Szkoła

17 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 przy Alei Wojska Polskiego przeprowadzony zostanie kon-kurs pod hasłem "Bezpieczna Szkoła". Konkurs odbędzie się w ramach corocznej akcji realizowanej przez Straż Miejską Gminy Strzegom, pod honorowym patronatem Burmistrza Strzegomia, Lecha Markiewicza. Głównym tematem eliminacji jest profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i tytoniu, zagrożenia życia codziennego oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konkurs poprzedzony był serią prelekcji przeprowadzonych przez pedagogów szkolnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zwycięzcy poszczególnych grup klasowych wyłonieni na szczeblu gminnym otrzymają nagrody oraz wezmą udział w konkursie "Razem Bezpieczni" zorganizowanym przez Straż Miejską w Jeleniej Górze, który odbędzie się 1 października br. Patronat nad konkursem objął Józef Kusiak, prezydent Jeleniej Góry.


10 czerwca 2004 - Wizyta doradców rolnych

03 czerwca Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie odwiedziła 33-osobowa grupa doradców w zakresie rolnictwa z PRO AGRIA South Karelia z Finlandii, którzy sami zorganizowali sobie wyjazd do Polski. O mokrzeszowskiej szkole dowiedzieli się z Internetu. Profesjonalnie przygotowana strona oraz osiągnięcia szkoły zachęciły naszych gości do wizyty. Kilkugodzinny pobyt zaczął się od przedstawienia przez Panią Dyrektor Elwirę Kinast prezentacji multimedialnej poświęconej systemowi kształcenia w kierunkach rolniczych pod potrzeby obszarów wiejskich oraz ofercie edukacyjnej szkoły. Szczególne zainteresowanie wzbudziła szeroka współpraca zagraniczna szkoły z wieloma partnerami europejskimi w ramach programów międzynarodowych. Pan Eero Juntunen Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Lappeenranta zadeklarował zainteresowanie szkół rolniczych z okolicy Helsinek nawiązaniem współpracy z Zespołem Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie. Finowie zwiedzili również szkołę wraz z gospodarstwem ogrodniczym i wystawy ekologiczne przygotowane przez młodzież w ramach obchodzących w szkole "Dni Ziemi". Z miłymi wrażeniami nasi goście opuścili szkołę przekazując materiały o działalności Ośrodka Rolniczego z Lappeenranta i foldery reklamujące region.


9 czerwca 2004 - Kiosk informacyjny

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą zainstalowania w Starostwie Powiatowym kiosku informacyjnego dla petentów. Terminal multimedialny to urządzenie wolnostojące, które na ekranie dotykowym prezentuje w interesujący sposób wszystkie informacje i dane potrzebne użytkownikowi. Dzięki takiemu urządzeniu petenci mieliby ułatwiony dostęp do wszelkich informacji o powiecie, charakterystyce regionu, wydarzeniach kulturalnych, rekreacji, bazie noclegowej i turystycznej oraz biznesie w regionie. Otrzymaliby także kompleksowe informacje dotyczące załatwianych w naszym urzędzie spraw, umiejscowienia poszczególnych wydziałów. Dodatkowo każdy miałby bezpośredni dostęp do strony internetowej Powiatu Świdnickiego. Jedną z ogromnych zalet kiosku informacyjnego jest oszczędność czasu petentów co obecnie jest niezwykle istotne.


9 czerwca 2004 - Upominki dla akrobatów

Na ręce Prezesa MKS "POLONIA" w Świdnicy Prezydent miasta Wojciech Murdzek złożył dziś gratulacje zawodnikom sekcji akrobatyki sportowej za wyniki osiągnięte przez nich podczas 50 Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej, Skokach na Trampolinie i Skokach na Ścieżce, które odbyły się w kwietniu w Świdnicy. Gratulacje i upominki zostały wręczone następującym zawodnikom: Tomaszowi Prokopowi, Sebastianowi Żarkowskiemu, Andrzejowi Żumanowowi, Martinowi Walczakowi za zajęcie I miejsca w układzie statycznym, dynamicznym i w wieloboju oraz Tomaszowi Żuberkowi, Robertowi Bitnerowi, Kamilowi Fieniukowi, Mateuszowi Opyrchałowi za zajęcie II miejsce w układzie dynamicznym, III miejsca w wieloboju i IV miejsca w układzie statycznym


9 czerwca 2004 - I Dolnośląska Konferencja Ekologiczna

2 czerwca odbyła się I Dolnośląska Konferencja Ekologiczna organizowana przez Kuratorium Oś-wiaty we Wrocławiu w ramach obchodów Między-narodowego Dnia Ochrony Środowiska. W uznaniu osiągnięć szkoły w dziedzinie działań ekologicznych zostaliśmy zaproszeni przez Kuratorium Oświaty do przedstawienia zakresu prowadzonej edukacji prośrodowiskowej. Nasza szkoła reprezentowała szkolnictwo ponadgimnazjalne Dolnego Śląska. W formie prezentacji multimedialnej zapoznała wszystkich uczestników z programami i metodami pracy w obszarze ochrony środowiska oraz sukcesami w tym zakresie. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach programu GLOBE zorganizowanych przez XI LO we Wrocławiu. Materiały o dokonaniach Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie w zakresie edukacji prośrodowiskowej zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych.


9 czerwca 2004 - Skansen Parowozów

W przyszłym tygodniu ma zostać podpisany akt prawny przekazujący Skansen Parowozów samo-rządowi. Wtedy samorząd przekaże zabytkowe ciuchcie Muzeum Historii Techniki i Przemysłu na Śląsku. Pracownicy muzeum będą mogli rozpocząć pierwsze prace zabezpieczające. Miejmy nadzieję, że muzeum techniki uratuje jaworzyński skansen, bo to jest prawdziwa perła, nawet w Europie nie ma takich muzeów. Walka o przejęcie i uratowanie skansenu trwała w Jaworzynie ponad rok. Jego dotychczasowy właściciel, PKP, nie był zainteresowany (ale też i nie miał pieniędzy), na utrzymywanie muzeum. Nie było finansów na restaurowanie, konserwację zabytkowych ciuchci. Skansen popadał w ruinę. Na dodatek najcenniejsze parowozy, w tym słynny pociąg retro wraz z wagonami, zostały przejęte przez podobny skansen w Wolsztynie. Dziś, jak mówi szef Muzeum Historii Techniki i Przemysłu na Śląsku, raczej marne są szanse na to, żeby te perełki wróciły do Jaworzyny. Ale można będzie uratować to, co jeszcze pozostało. Najważniejsze że skansen, który dla wielu ludzi był bardzo ważną sprawą, będzie uratowany.


9 czerwca 2004 - "IM-PULS"

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza Pracodawców do udziału w realizacji "Wojewódzkiego Programu Wspierania Ponownego Zatrudnienia Pracowników Zwolnionych w wyniku Restrukturyzacji Dolnośląskiej Służby Zdrowia IM-PULS". W ramach Programu przewiduje się zorganizowanie:
- prac interwencyjnych dla 5 osób,
- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 2 osób,
- organizację szkolenia pod konkretne potrzeby pracodawcy dla 4 osób.
Prace interwencyjne polegają na organizacji subsydiowanych miejsc pracy u praco-dawcy, u którego w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do prac interwencyjnych nie wystąpił ponad 10% spadek zatrudnienia. Urząd pracy zawiera umowę z pracodawcą, pod warunkiem zatrudnienia osób bezrobotnych na dalszy okres, który w zamian otrzymuje zwrot części kosztów zatrudnienia. Stawka refundacji wyna-grodzenia za zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika wynosi 501,00 zł. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy obejmuje koszty poniesione przez przedsiębiorcę na zakup środków trwałych w kwocie do 6.000,00 zł. Usługa może być realizowana wyłącznie na rzecz małych przedsiębiorców, pod warunkiem, że nie otrzymali zwrotu środków z PFRON-u. Wymogiem do uzyskania refundacji jest zatrudnienie osoby skierowanej do realizacji Programu na okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowe informacje i wnioski można uzyskać:
- pokój 11, tel. 856 18 11 dot. refundacji kosztów doposażenia,
- pokój 12, tel. 856 18 22 dot. organizacji prac interwencyjnych,
- pokój 15, tel. 856 18 21 dot. szkoleń.


8 czerwca 2004 - Nagradzamy najlepszych

Jutro Starosta Świdnicki Jacek Wajs nagrodzi najlepszych tegorocznych maturzystów oraz osoby, które w różnych olimpiadach oraz konkursach reprezentowały nasz powiat. Czeki na kwotę od 100 do 500 zł zostaną wręczone 135 osobom - 32 maturzystom oraz 103 olimpijczykom. Nagrody dla maturzystów to już w powiecie świdnickim tradycja. Po raz pierwszy wręczono je cztery lata temu, chcąc wyróżnić najlepszych uczniów.
Podobnie jest w tym roku. Samorząd powiatowy nagrodzi również osoby reprezentujące powiat w konkursach i olimpiadach. Dwa lata temu nagrodzonych zostało 74 osób, w zeszłym roku nagrodzono 99 osoby. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta liczba ciągle rośnie. Taka sytuacja świadczy pozytywnie o poziomie nauczania w naszych szkołach.
Wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela przy al. Niepodległości 14 w Świdnicy


8 czerwca 2004 - Włoski turniej

Odpowiadając na zaproszenie Vito Tedeschini, burmistrza włoskiego miasta Pavullo, strzegomska drużyna młodzików wzięła udział w 14 Młodzie-żowym Turnieju Piłki Nożnej. Piętnastoosobowa grupa młodych piłkarzy wraz z trenerem i przedstawicielami urzędu przez trzy dni gościła we włoskim Pavullo. Mecze rozegrano 30 maja br. na stadionie sportowym Serra Di Porto E. Minelli. Za udział w rozgrywkach strzegomscy sportowcy otrzymali pamiątkowy puchar. Strona włoska dołożyła wszelkich starań, aby wizyta w ich kraju pozostawiła niezapomniane wrażenia. Młodzi piłkarze zwiedzili m.in. galerię Ferrari, oraz obejrzeli naturalne skarby Włoch, Adriatyk i Alpy.


8 czerwca 2004 - Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje, że rozpoczął realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Młodzież z Unią" i "Sukces z Unią" Celem pierwszego nich jest wsparcie startu zawodowego młodzieży, która w 2004 r. nie ukończyła 25 roku życia, w tym absolwentów szkół wszystkich typów. Przewiduje się objęcie nim w 2004 roku 466 młodych osób bezrobotnych pozostających bez pracy, zintegrowanymi usługami promującymi zatrudnienie, tzn. pośrednictwem, poradnictwem zawodowym oraz szkoleniami – 250 osób, stażami - 213 osób i wsparciem finansowym w podjęciu własnej działalności gospodarczej - 3 osoby. Udział w projekcie umożliwi beneficjentom nie tylko zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, ale poprzez dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy pozwoli im na uzyskanie stałego zatrudnienia. Projekt drugi skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, które figurowały w ewidencji ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, w tym do osób, które w 2004 r. nie ukończyły 25 roku życia, a szczególnych przypadkach 27 lat. Podstawowym celem projektu jest wsparcie powrotu osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy, dostosowanie ich kwalifikacji zawodowych w formie staży oraz szkoleń podnoszących ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy, jak również promowanie przedsiębiorczości poprzez udzielenie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Zakłada się zorganizowanie stażu dla 29 osób, szkoleń grupowych i indywidualnych dla 180 osób oraz pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na własny rachunek dla 3 osób.


8 czerwca 2004 - Koncert

Dzisiaj w ramach Dni Świdnicy w Klubie Bolko wystąpi zespół CLOSTERKELLER. Przed Anją Ortodox i jej zespołem zagra świdnicki ORCHARD.
Koncert odbędzie się w godzinach 19.00-21.30
UWAGA!!! KONKURS!!!
Do wygrania jedna dwuosobowa wejściówka na koncert!
Wystarczy przesłać na nasz e-mail wyślij
swoje dane (imię, nazwisko oraz numer telefonu). Wylosowaną osobę poinformujemy o wygranej telefonicznie.


8 czerwca 2004 - Kąpielisko już czynne

Informujemy, że kąpielisko Miejskie jest czynne już od 1 czerwca w godzinach 15-19 a w soboty i niedziele 10-19 i w tym czasie czynna jest tylko druga niecka a bilety są w cenie: normalny 2 złote, ulgowy 1 złotówkę.
Pozostałe niecki czynne będą już od 26 czerwca w godzinach 10-19 i wtedy obowiązywać będą inne ceny: bilet normalny 4 złote, ulgowy 2 złote.8 czerwca 2004 - Uwaga, jedenastego nieczynne

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca Urząd Miejski i Urząd Stanu Cywilnego będą nieczynne. Otwarty będzie Wydział Spraw Obywatelskich; jego pracownicy w holu na parterze urzędu, w godzinach od 7.30 do 15.30, będą wydawać wyborcom zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wykonywać czynności związane z rejestracją wyborców. Urząd Stanu Cywilnego w dniu 12 czerwca w godzinach od 11.00-15.00 będzie pełnił dyżur, podczas którego mieszkańcy będą mieli możliwość załatwienia pilnych spraw.


8 czerwca 2004 - Zaproszenie na sesję

Jutro o godzinie 9°° - w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, ul. Głowackiego Nr 4. odbędzie się XXIII sesja RADY GMINY ŚWIDNICA. Podczas sesji zostaną podjęte uchwały, między innymi:
- W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica,
- W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna",
- W sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu Państwa Regionalnemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Świdnica,
- W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica - Bojanice, Lutomia Dolna, Słotwina, Gogołów, Lutomia Dolna, Grodziszcze, Modliszów.


8 czerwca 2004 - Imienia Kawalerów...

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 8 w Świdnicy imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Z wnioskiem o nadanie szkole takiego imienia wystąpiła Rada Szkoły wraz z Dyrektorem Szkoły i Samorządem Uczniowskim. Międzynarodowe wyróżnienie Kawaler Orderu Uśmiechu przyznawane jest od roku 1968. Jest to jedyne wyróżnienie nadawane dorosłym przez dzieci za okazywane im serce, przyjaźń, dobroć i cierpliwość, jedyny order nie związany z żadnym państwem, żadną organizacją społeczną czy polityczną. W gronie 750 laureatów są takie osobistości, jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, zwierzchnik Kościoła Buddyjskiego w Tybecie - Dalajlama, Matka Teresa z Kalkuty, Tove Jonson - twórczyni muminków, królowa Szwecji - Sylwia, małżonka Prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska, Anna Dymna, Alina Janowska i wiele innych osób, nie tak powszechnie znanych, ale wielkiego serca. Są wśród nich świdniczanie - Cukiernik Pan Eugeniusz Kępa oraz Pan Marek Michalak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" - najmłodszy Kawaler Orderu Uśmiechu, a zarazem członek kapituły. W październiku 2003 r. w uznaniu zasług miasta Świdnicy w działaniach na rzecz dzieci obradowała w naszym mieście Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu. Odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 35 - lecia nadawania orderu. Na spotkanie przybyło wielu Kawalerów tego odznaczenia, a Świdnicy Kapituła Orderu Uśmiechu nadała tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 8 uznały, iż w Stolicy Dziecięcych marzeń powinna znaleźć się szkoła, która swym imieniem honorować będzie tych, którzy głośno i dobitnie mówią o prawach dziecka, podnoszą alarm gdy najmłodszym dzieje się krzywda, którzy dają dzieciom dużo miłości. Uroczystość nadania szkole imienia odbędzie się 21 września 2004 r.


8 czerwca 2004 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
Jutro dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radna - Danuta Dulewicz,
radna - Elżbieta Gluza.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


7 czerwca 2004 - Pogaduchy w Krzyżowej

W każdy 1-szy poniedziałek miesiąca odbywają się w fundacji "Krzyżowa" dyskusje o aktualnych tematach dotyczących: rolnictwa, przemysłu spożywczego i przetwórstwa. Dzisiaj kolejne takie spotkanie, którego tematem przewodnim będzie rolnictwo ekologiczne - "Filozofia czy nowy sposób na zrobienie pieniędzy?" Rolnicy Hans-Joachim Mautschke oraz Hans-Peter Wendt opowiedzą o swoich doświadczeniach z rolnictwem ekologicznym w Europie i Afryce, a także o swoich eko-logicznych gospodarstwach na wschodzie Niemiec, blisko granicy z Polską. Wyjaśnią dlaczego rolnictwo ekologiczne wszędzie jest możliwe i wszędzie jest opłacalne.
Spotkanie o godzinie 19.00 w pałacu w Krzyżowej. Wstęp wolny.


7 czerwca 2004 - II Festyn Kamienia w Strzegomiu

26 czerwca br. w Strzegomiu na terenie stadionu Ośrodka Spor-tu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 2 odbędzie się druga edycja festynu kamieniarskiego. Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej, Urząd Miejski w Strzegomiu oraz redakcja dwumiesięcznika "Świat Kamienia". W tym roku do współpracy nad przygotowaniem festynu włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Celem imprezy jest integracja środowisk zwianych z wydobyciem i obróbką kamienia ze społecznością lokalną oraz promocja Strzegomia, jako największego zagłębia granitu w Polsce. W programie festynu zaplanowano szereg atrakcji: międzynarodowy turniej piłki nożnej młodzików, turniej drużyn piłkarskich reprezentujących zakłady kamieniarskie, skoki na bungee oraz konkursy dla dzieci i dorosłych. Punktem kulminacyjnym będzie występ gwizdy polskiej estrady, Maryli Rodowicz. Imprezą towarzyszącą obchodom święta kamieniarzy jest, zaplanowana na niedzielę 27 czerwca br. w Morawie, XIX Giełda Kamienia i Minerałów, w ramach której odbędą się pokazy rzeźbienia w piaskowcu, wystawa zdjęć na temat użytkowej funkcji kamienia oraz szereg wykładów i prelekcji poruszających między innymi tematykę wykorzystywania granitu w małej architekturze. Honorowy Patronat nad festynem objął Henryk Gołębiewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


7 czerwca 2004 - Nowe zasady

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Wówczas jej treść będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


7 czerwca 2004 - Piłka - V liga

Sparta Ziębice - Victoria Świebodzice 0:1
Victoria: Kącki - Piotrowski, Kiryczuk, Zalewski, Błaszczak, Kmieciak (90 A. Rak), Liszka, Nowak (90 Broszczak), Rogowski, Karczmarz, Białkowski (83 Stoma).
Cukrownik Pszenno - Polonia Ząbkowiece 4:0
Cukrownik: Janik - Masny, Filip, Sibila, Lisowski, Dychus (70 Pawela), Kiliszewski, Fąfara (46 Kopernicki), Kutela, Goździejewski, Stachyra (84 Strugała).
Zjednoczeni Żarów - Niemczanka Niemcza 0:3
Zjednoczeni: Suski - A. Ciupiński, Król, Okarma, Drąg, Chłopek, Sołtysiak, Łuczak (70 Kozibroda), Gwóźdź (Jurek), Gancarzewicz, Łukasik.
AKS Strzegom - Piławianka Piława Górna 4:1
AKS: Zieliński - Bęś, Wójcik, Pasieka, Miętkiewicz, Nowakowski, Bajek, Klimala (46 Wiśniewski), Matuszak (46 Arendarczyk), Konarski, Borowiec (75 Marchlewicz).


7 czerwca 2004 - Nieczynne

Uwaga petenci!
W przyszłym tygodniu urząd powiatowy będzie czynny od poniedziałku do środy.
W czwartek 10 czerwca (z racji święta Bożego Ciała) oraz w dniu 11 czerwca (piątek) Starostwo Powiatowe w Świdnicy będzie nieczynne.
Wszystkich mieszkańców prosimy o załatwienie spraw urzędowych przed Świętem Bożego Ciała lub po 13 czerwca.


7 czerwca 2004 - W najnowszej Gazecie Świdnickiej:

W tym numerze Gazety Świdnickiej:
* Supermózgi czyli najlepsi maturzyści w powiecie świdnickim - drukujemy ich nazwiska!
* Ciąg dalszy oświadczeń majątkowych radnych powiatu świdnickiego.
* Świdniczanin, który ma najstarszego, jeżdżącego mercedesa w Polsce!
* Fotoreportaż z tegorocznych Dni Świdnicy.
* Jak co tydzień mnóstwo ogłoszeń drobnych.


7 czerwca 2004 - Piłka, piłka

wyniki - klasa okręgowa
Polonia Bystrzyca Kłodzka - Akropol Wałbrzych 3:1 (3:0), Skałki Stolec - Nysa Kłodzko 3:0 (0:0), Kryształ Stronie Śląskie - Włókniarz Kudowa Zdrój 1:0 (0:0), Trojan Lądek Zdrój - Górnik/Zagłębie Wałbrzych 0:3 v.o
Klasa A - Pogoń Pieszyce - Zieloni Łagiewniki 3:0 (2:0), Zgoda Grodziszcze - Bielawianka/Błękitni II Bielawa 1:1 (1:0), Victoria Tuszyn - Klubokawiarnia Roztocznik 3:1 (3:0), Orzeł Przerzeczyn Zdrój - Dąb Mościsko 2:2 (1:1), Sparta Ostroszowice - Kłos Lutomia 1:3 (0:2), Piast Jaźwina - Ślęza Maxbud Ciepłowody 2:1 (0:0), LKS Bystrzyca Górna - Forty Srebrna Góra 5:1 (2:0).
Klasa B - Czarni Szczepanów - Orzeł Witoszów 0:1 (0:1), Orzeł Mysłaków - Zieloni Mokrzeszów 1:3 (0:1), Spółdzielca Marcinowice - Grom Panków 1:0 (0:0), Zryw Zebrzydów - Wenus Nowice 3:9 (2:4). Pauzowała Ślęza Biała.


7 czerwca 2004 - Amatorska Liga Koszykówki

Ośrodek Sportu i Rekreacji - Świebodzice
Wynik meczów z 5 i 6 czerwca
II runda PLAY OFF (do dwóch zwycięstw)
o miejsca I - IV grają
para "A" - DEX - WRC - 91 : 73
18 : 11, 22 : 20, 23 : 21, 28 : 21.
para "B" - NEW - KRA - 1 mecz: 101 : 68
24 : 12, 23 : 14, 29 : 16, 25 : 26.
2 mecz: 76 : 75 - 20 : 14, 19 : 26, 15 : 18, 22 :17.
Drużyna KRA wycofała się z dalszych rozgrywek.


6 czerwca 2004 - Zwyciężył sport

Pięć godzin obradował Wydział Dyscypliny Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej po przerwaniu przed tygodniem przez sędziego Jakuba Ożgę meczu Sparty Świdnica we Wrocławiu. Wszystko przez rzekome uderzenie przez trenera Grzegorza Krawca arbitra w czasie utarczki, podczas przerwy, przy ławce rezerwowych naszego zespołu. Jedyną osobą, która zdawała się potwierdzać rewelacje sędziego, był obserwator z ramienia DZPN Franciszek Sarżyński, który jednak tuż po zakończeniu meczu twierdził, że nie widział całej sytuacji, a na łamach prasy mówił coś zupełnie innego. Ostatecznie DZPN zdecydował o powtórzeniu zawodów w środę, 16 czerwca i o oczyszczeniu trenera Krawca z zarzutu. Korzystnej dla siebie i drużyny decyzji couch świdniczan nie chciał jednak skomentować. - Decyzja zapadła, a my gramy dalej - powiedział tylko. Bardziej rozmowny był kierownik Sparty, Wiesław Żurek: - Cieszymy się z tej decyzji, bo sprawiedliwości stała się zadość. Chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej decyzji, przede wszystkim mediom lokalnym i dolnośląskim.
Sparta Świdnica - Piast Nowa Ruda 3:1
Sparta: Hruszowiec - Kraus, Krygier, Marszałek, Idziak, Abramowski (46 Drozdowski), D. Charytanowicz, Goździejewski, Gawryszewski (46 Filipczak), Felich (75 Piecyk), Kania.


6 czerwca 2004 - Jan Peszek w Świdnicy

Jan Peszek w Świdnicy - Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Wawryniewicz spotkał się w Krakowie z Panem Janem Peszkiem oraz Krzysztofem Jasińskim - dyrektorem Teatru Stu.
Rozmowy dotyczyły wspólnych projektów artystycznych.
Ich skutkiem będzie jesienna premiera spektaklu Jana Peszka, do której dojdzie oczywiście w Świdnicy.6 czerwca 2004 - Na zagospodarowanie

Świdnica otrzymała decyzję w sprawie przyznania kolejnych rządowych środków na zagospo-darowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej. W tym roku Miasto otrzyma na ten cel kwotę 750 tys. zł, z przeznaczeniem na trzy zadania: remont warsztatu przy ul. Głowackiego i jego adaptację na potrzeby OSP - Jednostki Specjalistycznej, na budowę ulicy Jałowcowej oraz na rozbiórkę magazynu przy ul. Głowackiego, w miejscu którego powstanie kolejny budynek mieszkalny w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przez 9 lat, począwszy od roku 1995 Świdnica otrzymała ze Strategicznego Programu Rządowego kwotę 5,37 mln zł na zagospodarowanie mienia posowieckiego przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej. Milionowe kwoty przekazane zostały także na ten cel z budżetu Miasta Aby zrealizować kolejne plany inwestycyjne miasta i dokończyć zagospodarowanie mienia posowieckiego potrzebne jest jeszcze ok. 5,5 mln zł.


6 czerwca 2004 - Wyróżniamy firmy

Podczas tegorocznych dwunastych już Targów Świdnickich w dniu 4 czerwca Starosta Świdnicki Jacek Wajs wręczył statuetki firmom, które w największym stopniu przyczyniły się do promocji naszego powiatu.
Wyróżnione zostały firmy, które dzięki swoim wyrobom, marce lub w inny sposób szczególnie zaznaczają istnienie naszego regionu na mapie Polski a także poza jej granicami.


6 czerwca 2004 - Plażówka w Strzegomiu!

1 czerwca Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu zorganizowało II Turniej plażowej piłki siatkowej. Impreza sportowa odbyła się w ramach obchodów Dnia Dziecka. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał poseł Franciszek Franczak z Federacyjnego Klubu Parlamentarnego. Na specjalnie przygotowanym boisku, które powstało z 80 ton piasku, rywalizowało aż 28 trzyosobowych drużyn z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.
Najlepsze drużyny w II Turnieju plażowej piłki siatkowej:
1 miejsce: Damian Ciarkowski, Krzysztof Spurek, Mirosław Zawadowski
2 miejsce: Bartłomiej Michaluk, Paweł Muzyka, Jarosław Żyłka
3 miejsce: Grzegorz Karoń, Paweł Laskowski, Tomasz Mikulski
Po zakończeniu części sportowej, Burmistrz Strzegomia - Lech Markiewicz oraz asystentka posła Franczaka wręczyli laureatom puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krzysztof Spurek ze zwycięskiej drużyny.


6 czerwca 2004 - Ostateczny termin

Złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producentowi rolnemu i zarejestrowanie gospodarstwa w Zintegrowanym Systemie Zarządzania i Kontroli (IACS) jest niezbędnym warunkiem dla ubiegania się przez rolników o płatności ze środków Unii Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2004 w Biurach Powiatowych ARiMR. Jeżeli wniosek złożony zostanie po tym terminie ale nie później niż do 10 lipca, płatność pomniejszona zostanie o 1% za każdy dzień opóźnienia. Formularze wniosków dostępne są w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędach Gmin oraz Bankach Spółdzielczych obsługujących rolników oraz na stronach internetowych MRiRW oraz ARiMR. Pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy urzędów gmin i banków spółdzielczych. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biura Powiatowe Agencji pracować będą w najbliższych dniach w systemie dwuzmianowym. W dni robocze Biura Powiatowe ARiMR przyjmować będą wnioski w godz. 6.00-22.00. Ponadto w soboty i niedziele (5,6 oraz 12 i 13 czerwca–w godz.8.00-16.00), w ostatnie dwa dni (14 i 15 czerwca) będą przyjmowane wnioski do ostatniego interesanta. Pierwsze wypłaty z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych będą przekazywane na konta rolników od grudnia tego roku.


6 czerwca 2004 - Wspomóc szpital

Najpoważniejszą uchwałą była ta, na mocy której radni zgodzili się udzielić poręczenia kredytowego dla spółki Mikulicz, która chce zaciągnąć kredyt w wysokości 500 tysięcy złotych. Kwota ta pozwoli wyposażyć spółkę w odpowiednie środki obrotowe. Przypomnijmy - spółka rozpoczęła funkcjonowanie 1 kwietnia. Tymczasem system rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia wygląda w ten sposób, że środki za poprzedni miesiąc, należne z NFI, wpływają na konto podmiotu zarządzającego w ciągu 20 dni od daty zakończenia rozliczeń poprzedniego miesiąca. Oznacza to nawet 50-dniowy okres kredytowania działalności przez podmiot zrządzający. W związku z tym należy wyposażyć podmiot - w tym wypadku spółkę Mikulicz - w odpowiednie środki. Sprawa ta była sygnalizowana wcześniej podczas wszystkich rozmów i ustaleń dotyczących przejęcia szpitala przez gminę. Na początku maja prezes spółki Józef Grochowski uzyskał z Narodowego Funduszu Zdrowia zaliczkową wypłatę części należności. Pozwoliło to na wypłatę pensji pracowniczych, na które mogło zabraknąć pieniędzy. Kredyt obrotowy, którym dysponowałby zarząd spółki Mikulicz wyeliminuje w przyszłości takie sytuacje.


5 czerwca 2004 - Oferta dla przedsiębiorczych

Kiosk do prowadzenia różnorodnej działalności handlowo usługowej. Kioski na platformach samo-jezdnych.
Możliwości:
- kolportaż prasy,
handel artykułami (pieczywo, słodycze, pamiątki itp.)
- punkt gastronomiczny (rożen, gofry, lody itp.)
- inne według zainteresowań
cena około 15 tysięcy złotych
Informacje:
Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych,
telefon 856 94 39, e-mail: wyślij


5 czerwca 2004 - W ramach Dni Księstwa

Wczoraj rozpoczęły się XII Targi Świdnickie - impreza w ramach Dni Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Zaczęły się także główne obchody Dni Świdnicy. Targi Świdnickie odbywają się po raz dwunasty. Są corocznym świętem środowisk gospodarczych miasta i powiatu świdnickiego oraz szansą promocji małych i średnich przedsiębiorców z regionu. Prezentacje targowe odbywają się na świdnickim Rynku oraz na ulicy Grodzkiej i Franciszkańskiej. W targach biorą udział kupcy, rzemieślnicy, mali i średni przedsiębiorcy, samorządy oraz organizacje pozarządowe ze Świdnicy. W siedmiu namiotach znajduje się 37 wystawców - ze Świdnicy, Świebodzic, Strzegomia, Wałbrzycha, Piławy Górnej, Ostoszowic, ale także z Czech: Trutnova, Vrchlabi i Vambergu. Spośród wszystkich wystawców dwudziestu czterech to przedstawiciele firm. Na pozostałych trzynastu stoiskach prezentują się samorządy, szkoły oraz organizacje społeczne. Szczególnie ciekawe jest stoisko świdnickiego Dolnośląskiego Stowarzyszenia Ochrony Bezrobotnych, na którym prezentują się nowi przedsiębiorcy, którym Miasto pomogło utworzyć własne firmy w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych. Na stoiskach wystawowych prezentowane są różnorodne towary: od artykułów spożywczych, poprzez tkaniny, materiały budowlane, meble, elementy wyposażenia mieszkań, urządzenia klimatyzacyjne, opony, samochody, rusztowania po tory do gry w kręgle. W ramach targów odbywać się będą także konferencje, m.in. z udziałem Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Centrum Wspierania Biznesu i Agencji Rozwoju Niżyna na Ukrainie. Każdy dzień prezentacji będzie poświęcony innej problematyce: współpracy miast partnerskich i inicjatywom transgranicznym, działalności gospodarczej i pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zjednoczonej Europie. Osobną część targów stanowią spotkania, prezentacje i konferencje związane z promocją turystyczną i ofertą hotelarsko-gastronomiczną regionu. Targi potrwają do niedzieli.


5 czerwca 2004 - W Galerii

Od dzisiaj aż do 15 czerwca Księstwo Świdnicko-Jaworskie promowane będzie także we Wrocławiu, w Galerii Dominikańskiej, w ramach prezentacji organizowanych przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Świdnica będzie się tam promować wspólnie z zaprzyjaźnionymi miastami: Jaworem, Bolkowem, Strzegomiem, Jaworzyną Śląską i Żarowem. Prezentowane będą również walory innych gmin Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Podczas dziesięciodniowych prezentacji Świdnica będzie miała także swój dzień na scenie. Będzie to niedziela, 13 czerwca. Ocenia się, że oferta promocyjna Księstwa Świdnicko-Jaworskiego dotrze codziennie do 30 tys. osób odwiedzających wrocławską Galerię Dominikańską


4 czerwca 2004 - Uwaga, jedenastego nieczynne

Informujemy, iż w dniu 11 czerwca Urząd Miejski i Urząd Stanu Cywilnego będą nieczynne. Otwarty będzie Wydział Spraw Obywatelskich; jego pracownicy w holu na parterze urzędu, w go-dzinach od 7.30 do 15.30, będą wydawać wyborcom zaświadczenia o prawie do głosowania oraz wykonywać czynności związane z rejestracją wyborców. Urząd Stanu Cywilnego w dniu 12 czerwca w godzinach od 11.00-15.00 będzie pełnił dyżur, podczas którego mieszkańcy będą mieli możliwość załatwienia pilnych spraw.


4 czerwca 2004 - "Nie zawiedliśmy czwarty raz z rzędu"

29 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu odbył się finał wojewódzki Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Wzięło w nim udział 11 zespołów-zwycięzców eliminacji powiatowych. Zespół Szkół Mechanicznych reprezentował powiat świdnicki. Godnie reprezentował, gdyż stanął na najwyższym podium. Pokonaliśmy wszystkie drużyny, te z Wrocławia, Jeleniej Góry, Głogowa, Wałbrzycha... Zwycięski zespół reprezentowali: Jarosław Natanek, Piotr Szmigiel i Tomasz Zboch. Opiekunem drużyny jest Sławomir Józwicki, który przygotowuje teraz zespół do Finału Ogólnopolskiego. To duża odpowiedzialność reprezentować Dolny Śląsk na tak wysokim szczeblu. Życzmy chłopcom powodzenia i trzymajmy kciuki. Niech na zwycięskich górskich rowerach zawiozą nas na sam szczyt.
Rzecznik prasowy ZSM Dorota Fortuna-Rataj


4 czerwca 2004 - Otwarcie, Wiktoria i nie tylko...

Dzisiaj rozpoczynają się XII Targi Świdnickie. Impreza jest w tym roku połączona z Dniami Świdnicy i odbywa się w ramach Dni Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Otwarcie Targów Świdnickich nastąpi o godzinie 10.00, na estradzie w Rynku. Wszystkich gości, uczestników targów oraz zwiedzających przywitają: Prezydent Miasta Wojciech Murdzek, Starosta Świdnicki Jacek Wajs, Anna Kosiba - Prezes Świdnickiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Józef Kostka - dyrektor Domu Technika NOT oraz Jerzy Skonieczny - wiceprezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Po wystąpieniach organizatorów - Stowarzyszenie "Klub Ludzi Życzliwych" oraz Fundacja "Non - Profit" przekażą wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego świdniczanina, zaś przedstawiciel Polskiego Konsorcjum Biznesu po raz drugi wręczy Miastu statuetkę "Wiktoria 2004", za działalność humanitarną na rzecz dzieci.


4 czerwca 2004 - Zaproszenie na sesję

9 czerwca o godzinie 9°° - w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, ul. Głowackiego Nr 4. odbędzie się XXIII sesja RADY GMINY ŚWIDNICA. Podczas sesji zostaną podjęte uchwały, między innymi:
- W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica,
- W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa wodociągu dla wsi Bystrzyca Górna",
- W sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Skarbu Państwa Regionalnemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Świdnica,
- W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica - Bojanice, Lutomia Dolna, Słotwina, Gogołów, Lutomia Dolna, Grodziszcze, Modliszów.


4 czerwca 2004 - Goście w PSP Nr 2

W ostatnim tygodniu maja Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu gościła uczniów i nauczycieli z Czech, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Szkoła w ramach międzynarodowego projektu Socrates - Comenius od zeszłego roku ściśle współpracuje ze szkołami z Nowego Mesta nad Metuji w Czechach, Langenfeld k/Dusseldorfu w Niemczech oraz Warrington w Wielkiej Brytanii. Wizyta w naszym mieście była kolejnym etapem tej współpracy. Odwiedzające Strzegom dzieci były gośćmi polskich rodzin. PSP Nr 2 przygotowała bardzo bogaty program wizyty. Goście z Czech, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii mieli okazję poznać nie tylko nasze miasto, ale również okolicę. Zwiedzili Pałac w Morawie, Zamek Książ wraz ze Stadniną Koni, byli na wycieczce w Karpaczu. Odwiedzili również strzegomski Urząd Miejski, gdzie spotkali się z Burmistrzem Lechem Markiewiczem. Polscy uczniowie przygotowali program artystyczny poświęcony projektowi Comenius, który następnie zaprezentowali w Strzegomskim Centrum Kultury. Krótkie prezentacje poświęcone działaniom w projekcie Comenius przygotowały także dzieci z Czech i Niemiec.


3 czerwca 2004 - Zmiany w ruchu

W dniach od 3 - 7 czerwca w Świdnicy wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w obrębie centrum miasta. W związku z Targami Świdnickimi i Dniami Świdnicy z ruchu wyłączona zostanie ul. Grodzka, a ul. Franciszkańska częściowo - na odcinku od ul. Siostrzanej do ul. Grodzkiej. Na pozostałym odcinku ul. Franciszkańskiej zostanie odwrócony przebieg ruchu od ul. Siostrzanej do ul. Konopnickiej - ruch jednokierunkowy. W sobotę 5 czerwca wyłączony z ruchu zostanie parking przy Banku BGŻ - ul. Różana - Łukowa.


3 czerwca 2004 - "Sen i jawa"

"Sen i jawa" w oczach tegorocznej maturzystki. 28 maja br. w Galerii "eS" Strzegomskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż Pauliny Reguły. Pod wrażeniem prac były nie tylko koleżanki i koledzy ze szkoły, ale również zaproszeni goście. Na wernisażu gościł Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz z małżonką oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu Zbigniew Suchyta. Burmistrz sprawując mecenat nad młodymi artystami, żywo interesuje się szeroko rozumianą twórczością artystyczną. Gorąco zachęca młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Strzegomia. Paulina Reguła szczególne wyrazy wdzięczności skierowała w stronę swojego ojca, który od dziecka inspirował ją do rozwijania swojej pasji. Podziękowała również Barbarze Kozłowskiej oraz Małgorzacie Kucharskiej za okazane jej zainteresowanie. Strzegomskie Centrum Kultury dziękuje wszystkim zaproszonym osobom, a w szczególności autorce oryginalnych prac za niepowtarzalną atmosferę i promowanie twórczości plastycznej.


3 czerwca 2004 - Będą opiniować

W związku z tym, iż niebawem odbędą się w Świdnicy wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy, Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. Zespół ten liczy pięć osób i składać się będzie z pięciu radnych: Grażyny Ciążeńskiej, Mariusza Barcickiego, Kazimierza Bełza, Michała Kuliga i Krzysztofa Lewandowskiego. O uzupełnienie listy ławników zawnioskował do Rady Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy, w związku ze zmniejszeniem ich ilości. Radni wybiorą ponownie 10 ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy - VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jednego ławnika do orzekania w sprawach karnych wyżej wymienionego Sądu.


3 czerwca 2004 - Oświata w powiecie

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu w Świdnicy przyjął projekty uchwał w sprawie utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Powiecie Świdnickim. W związku z tym od 1 września 2004 r. będą funkcjonowały następujące szkoły dla dorosłych: - Technikum Uzupełniające nr 1 w Świdnicy , - Technikum Uzupełniające nr 2 w Świdnicy, - Technikum Uzupełniające nr 3 w Świdnicy, - Liceum Profilowane dla Dorosłych nr1 w Świdnicy, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Świdnicy, - Technikum Uzupełniające nr 4 w Świdnicy, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Świdnicy, - czteroletnie Technikum dla Dorosłych nr 1 w Świdnicy, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 2 w Świebodzicach, - Technikum Uzupełniające w Świebodzicach, - Technikum Uzupełniające w Żarowie, - Liceum Ogólnokształcące w Jaworzynie Śl., - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Jaworzynie Śl., - Liceum Profilowane dla Dorosłych w Jaworzynie Śl., - Technikum Uzupełniające w Mokrzeszowie, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Świdnicy, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 w Świebodzicach, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Strzegomiu - Szkoła Przysposabiająca do Pracy na podbudowie programowej gimnazjum w Bystrzycy Dolnej. Założenie tych szkół wynika z konieczności przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w szkoły ponadgimnazjalne lub założenia nowych szkół tego typu z dniem 1 września.


3 czerwca 2004 - Dzień Dziecka

1 czerwca w Strzegomiu hucznie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Największe imprezy odbyły się w Przedszkolach Nr 3 i 4 oraz w Strzegomskim Centrum Kultury. Rano ulicami naszego miasta przemaszerował barwny korowód przedszkolaków. Dzieci odwiedziły strzegomski Urząd Miejski, gdzie Burmistrz Lech Markiewicz poczęstował je cukierkami. Następnie Przedszkole Nr 3 zaprosiło do swojego ogrodu przyjaciół z Przedszkoli Nr 2 i Nr 4. Dzieci Królową i Królem swojego przyjęcia wybrały Burmistrza Strzegomia i Skarbnik Gminy Marię Kwiatkowską. Podczas imprezy nie zabrakło oczywiście licznych konkursów i zabaw. Przedszkole Nr 4 zorganizowało Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Taty. Dzieci przygotowały występy, zorganizowano loterię fantową sprzedawano również cegiełki. Dochód z tej akcji zasili budżet Przedszkola. Nie zabrakło oczywiście smacznych przekąsek z grilla. Do wspólnej zabawy przygrywał zespół muzyczny. Na placu przy SCK dzieci mogły zobaczyć występ fakira, a także wziąć na szyję prawdziwego boa dusiciela. Były występy, gry oraz pokaz bojowych wozów strażackich. Najwyższa w Powiecie Świdnickim drabina strażacka podnosiła dzieci, aby mogły z góry obejrzeć panoramę Strzegomia. Z dziećmi niepełnosprawnymi spotkali się przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej: Prezes Pan Lech Markiewicz wraz z Panią Sabiną Cebulą i Panem Stanisławem Rudnickim. Dzieci wraz z życzeniami otrzymały słodkie upominki.


3 czerwca 2004 - Kolejny wspólny projekt

Dziś o godzinie 17.15 w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Wobec Zagrożeń ANAN przy pl. Wojska Polskiego odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Miasta Świdnica i ukraińskiego Miasta Niżyn poświęcone realizacji wspólnego projektu profilaktycznego pn.: "HIV i AIDS w środowisku lokalnym Świdnicy i Niżyna - wymiana doświadczeń". Projekt realizowany jest przez Świdnicę i jej ukraińskiego partnera w ramach polsko-amerykańsko-ukraińskiej inicjatywy współ-pracy PAUCI ze środków USAID. Jest to już drugi projekt realizowany w ramach tego funduszu.


3 czerwca 2004 - Święto pracowników Caritas

29 maja na zaproszenie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Starosta Jacek Wajs wziął udział w Święcie Pracowników i Wolontariuszy Caritas. Z tej okazji w Henrykowie odbyło się spotkanie, które rozpoczęła uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego – Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Po mszy odwiedzono kompleks klasztorny, zwany perłą architektury sakralnej na Dolnym Śląsku. W części tych historycznych obiektów prowadzony jest Dom Opieki im. Św. Jadwigi Śląskiej. W trakcie spotkania odbyła się także prezentacja placówek Caritas, między innymi Caritas Diecezji Świdnickiej, a także wręczono wyróżnienia najlepszym pracownikom i placówkom. W archidiecezji wrocławskiej pod patronatem Caritas funkcjonuje ponad 65 placówek, wśród których znajdują się darmowe jadłodajnie, świetlice środowiskowe, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, ośrodki wypoczynkowo-rekolekcyjne, domy opieki, placówki oświatowo-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej itp. Stanowią one miejsce pracy dla 1900 osób


2 czerwca 2004 - Ważne nie tylko dla taksówkarzy...

W Świdnicy powstała nowa ulica. Nosi nazwę Fabryczna i wydzielona została z obszaru zakładu ELMOT DR (dotychczas była to zakładowa droga wewnętrzna, teraz przejęło ją miasto). Nadanie tej ulicy nazwy było konieczne, ponieważ w ostatnim czasie sprzedanych zostało przy niej kilka działek, na których lokować się będą nowe firmy. Nazwa ulicy jest tematyczną kontynuacją istniejącego nazewnictwa związanego z charakterem przemysłowym tego rejonu. Sąsiadować będzie bowiem z ulicą Inżynierską, Przemysłową, Metalowców i Stalową.


2 czerwca 2004 - Nowe statuty

Radni uchwalili nowe statuty dwóch instytucji miejskich - Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Zdrowia.
W obu przypadkach były to niewielkie zmiany, związane z uaktualnieniem zapisów.
W przypadku OPS-u zmiany wynikały z nowych zadań, nałożonych przez ustawy. Przyjęto także nowy Regulamin Rady Społecznej przy SP ZOZ.2 czerwca 2004 - Musica con Passione

Hieronim Fabiś - radny RM
i Samorządowy Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej
zapraszają na I Wieczór Muzyczny pod hasłem:
"MUSICA con PASSIONE",
czyli popisy młodych uzdolnionych ludzi, grających na instrumentach.
godzina 18.oo
w sali widowiskowej SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3
wstęp wolny


2 czerwca 2004 - VII Festyn Dziecięcy

30 maja na boisko szkolne PSP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu przyszły całe rodziny. Odbył się tam VII Festyn Dziecięcy, któremu w tym roku przyświecało hasło "Europejska Rodzina".
Pomysłodawcami imprezy, a zarazem organizatorami są: PSP Nr 2, Gimnazjum Nr 2, Parafia pw. Zbawiciela Świata i Matki Bożej Szkaplerznej w Strzegomiu oraz Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Festyn jest imprezą charytatywną i bez-alkoholową, a jego ideą jest sprawienie przy-jemności dzieciom. Uzyskane przy okazji fundusze mają na celu wspomóc działalność Rad Rodziców obu szkół oraz prace remontowe w kościele i klasztorze. Podczas imprezy mogliśmy podziwiać występy artystyczne dzieci i młodzieży ze strzegomskich przedszkoli i szkół, jak również program przygotowany przez zaprzyjaźnioną szkołę z Novego Mesta nad Metuji z Czech oraz występ Sióstr Elżbietanek. Na scenie zaprezentował się również zespół folklorystyczny "Kostrzanie", zespół taneczny "Krąg" ze Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz chór "Retro" i zespół wokalno-instrumentalny "Ametyst". Niezwykłą atrakcją tegorocznego Festynu była wystawa fotografii "Europejskie pielgrzymki Jana Pawła II", którą uroczyście otworzył Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz oraz Proboszcz Marek Żmuda.


2 czerwca 2004 - Biskup odwiedzi Szpital "Latawiec"

Jutro w Sali Konferencyjnej Szpitala "Latawiec" o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie Komitetu Honorowego przedsięwzięcia pt. "Ratujmy zdrowie naszych pacjentów". W Komitecie Honorowym za-siądą Biskup Świdnicki Ignacy Dec, Starosta Jacek Wajs, Prezydent Miasta Świdnicy Wojciech Murdzek oraz Pastor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Waldemar Pytel. Przed przyjęciem planu działań programu dotyczącego ratowania zdrowia pacjentów Ks. Biskup zostanie oprowadzony przez Starostę i dyrektora SP ZOZ po szpitalu i wysłucha prezentacji dotyczącej aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Świdnicy. Spotkanie zakończy konferencja prasowa.


2 czerwca 2004 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.
9 czerwca dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków będą pełnili:
radna - Danuta Dulewicz,
radna - Elżbieta Gluza.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


1 czerwca 2004 - Podziemne cuda

Podziemne cuda. Tysiąc pięćset metrów kwadratowych powierzchni, sprzęt łącznościowy na chodzie. A wszystko pod spokojnie wyglądającym domkiem z ogrodem. Świdniczanin odkrył podziemia, które mogą stać się wielką atrakcją miasta. - Interesując się Górami Sowimi i okresem II wojny światowej, często trafiałem na relacje świadków o dobrej łączności w tym rejonie - opowiada Jerzy Gaszyński, pasjonat historii ze Świdnicy. - Wszystkie ślady zawsze prowadziły do Świdnicy. W latach 80-tych trafiłem wreszcie w to miejsce. Ale okazało się być bardzo pilnowane, widać było, że funkcjonuje nadal i jest miejscem tajnym. Niedawno dowiedziałem się, że obiekt ten utracił już swoje znaczenie, co zrozumiałe w dobie łączności satelitarnej. Zastanawiałem się jak wygląda i co tam w nim jest. Udało mi się tam dostać. To co zobaczyłem wprawiło mnie w osłupienie, tyle działających urządzeń! Pod niepozornym domem na jednej z willowych ulic miasta okazało się być profesjonalne centrum łącznościowe, z agregatami, własnym ujęciem wody. Można tam było spokojnie pracować nawet po ataku bombowym czy skażeniu chemicznym. Budynek należy do TP SA i to tutaj właśnie było jedno z nielicznych w Europie międzynarodowych, podziemnych stacji łącznościowych. Dziś dla Telekomunikacji obiekt jest już bezużyteczny, a dla wielu maniaków historycznych sensacji spod znaku programów Bugusława Wołoszańskiego, byłaby to wielka gratka. Świdniczanin zainteresował samorządowców pomysłem turystycznego "sprzedania" obiektu. - Jest on dla nas interesujący z kilku względów - przyznaje Waldemar Skórski, szef departamentu rozwoju świdnickiego urzędu. - Z zaczerpniętych przez nas informacji wynika, że jest unikatem na skalę europejską. Większość tego typu stacji wzmacniaczowych została w czasie II wojny światowej zbombardowana. Stacja jest w doskonałym stanie technicznym i jest największym znanym do tej pory obiektem podziemnym w Świdnicy - ok. 1500 m2, działają w niej wszystkie urządzenia. W tym rejonie miasta nie ma żadnych istotnych atrakcji turystycznych, zatem obiekt mógłby być początkiem jednej z trzech tras turystycznych wytyczanych obecnie na terenie Starego Miasta. Na razie miasto prowadzi rozmowy z TP SA na temat obiektu. Być może uda się go przejąć, a wtedy udostępnienie go turystom będzie bardzo prawdopodobne.
Tekst A. Bielawska - Gazeta Wrocławska. Zdjęcia obiektu >>> zobacz


1 czerwca 2004 - Dzień Ochrony Środowiska

Z okazji Dnia Ochrony Środowiska na parkingu przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy rozlokowały się liczne stoiska. Znalazły się tam wystawy firm działających w sferze ochrony środowiska a także punkty informacyjne instytucji i banków. Swoje wyroby prezentowały między innymi: MetalERG s.c. - kotły na słomę, PAULAN Polska Ekologia - kolektory słoneczne, pompy ciepła, Farmet s.a. tłocznie oleju, Wiedemann Polska sp. z o.o. - agrorafinerie, Agro Energetyka sp. z o.o. - energetyczne systemy na biomasę, firmy działające w otoczeniu rolnictwa oraz działy branżowe DWODR Świdnica.


1 czerwca 2004 - Wybory

Na świdnickich słupach pojawiły się pierwsze plakaty wyborcze. Obok, a czasem i na tych reklamujących Reginę Śliwę www.reginasliwa.pl startującą z listy Platformy Obywatelskiej zawisły plakaty Unii Polityki Realnej www.e-upr.org oraz Narodowego Odrodzenia Polski www.swidnica.nop.org.pl . Komitety, na które będziecie mogli Państwo oddawać swoje głosy w naszym okręgu numer 12 reklamują się także za pośrednictwem TVP Wrocław. Filmy wyborcze emitowane są codziennie między godziną 19, a 20. Przypominamy o naszym plebiscycie, którego wyniki ogłosimy już 9 czerwca.


19 czerwca 2019 - Gerwazego, Protazego, Sylwii