31 marca 2005 - Imprezy w powiecie

Jutro w Świdnicy w Młodzieżowym Domu kultury rozpocznie się o godzinie - 16.00 - Konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży "Przebój z jajem". O godzinie 19.00 w Galerii Fotografii otwarta zostanie wystawa Janusza Nowackiego "Pejzaże z drogi do ciszy". O godzinie 20.00 kolejny koncert XII Świdnickich Nocy Jazzowych. W klubie Bolko wystąpi Funk De Nite & Sa Laroo & mc Vlash.
W Strzegomiu o godzinie 18.00 rozpocznie się międzynarodowa akcja czytania dzieciom. Znane osoby będą czytać przez całą noc - bajki Hansa Christiana Andersena.
Szczegóły imprez w dziale "zapowiedzi" - >>> zobacz


31 marca 2005 - Jutro obrady

Między innymi sprawozdania komisji budżetu i finansów oraz komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa przedstawione zostaną radnym podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej Świdnicy. W jej trakcie radni mają podjąć szereg uchwał m.in. w sprawach:
- zwolnienia z czynszu do końca 2008 roku dzierżawcy budynku przy ul. Kliczkowskiej 30, gdzie działa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych,
- utworzenia i przystąpienia Świdnicy do Lokalnej Organizacji Turystycznej, która będzie nosiła nazwę Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego (6.761.834 zł), by zabezpieczyć płynność realizacji budżetu,
- oddania w użyczenie na 6 lat gruntów położone przy ul. Inżynierskiej i Kliczkowskiej. Mają one tworzyć teren powstającego Świdnickiego Parku Przemysłowego,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze nazwanym "Śródmieście I". Obejmuje on od zachodu linię kolejową, od północy ul. Esperantystów, Łukasińskiego, Saperów, od wschodu ul. Wrocławską, od południa ul. Pułaskiego, Grodzką i Rynek.
Obrady rozpoczynają się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zaś między godziną 16.00-16.30 zaplanowano tradycyjną "wolną" trybunę dla mieszkańców miasta.


31 marca 2005 - Usługi w Niderlandach

5 kwietnia o godzinie 11.00 w sali 1222 (sejmikowej) Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, rozpocznie się seminarium pt.: "Rynek usług w Niderlandach - możliwości dla polskich firm". W trakcie seminarium odbędzie się prezentacja, w której polscy specjaliści przedstawią holenderski rynek usług, możliwości wejścia rodzimych firm usługowych na rynek Niderlandzki oraz omówią branże, które mają szczególną szansę zaistnienia na tym rynku. W drugiej części seminarium zaprezentowane zostaną aspekty prawne świadczenia usług przez polskie firmy w Niderlandach. Przybliżone zostanie prawodawstwo europejskie oraz Królestwa Niderlandów. Uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi m.in. pozwoleń na pracę, warunków zatrudnienia czy też delegowania pracowników w ramach tymczasowego świadczenia usług w Niderlandach, sankcji za niezastosowanie się do przepisów ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców i ustawy o minimalnych warunkach zatrudnienia, obowiązujących świadczeniach socjalnych oraz rodzaju i wysokości płaconych podatków. Na zakończenie obrad zostaną przedstawione doświadczenia z praktyki robienia biznesu w Niderlandach i współpracy z Holendrami. W seminarium wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich firm oraz izb gospodarczych z regionu.


31 marca 2005 - Rynek pracy w powiecie

Wczorajszą sesję Rady Powiatu w Świdnicy zdominowały tematy dotyczące rynku pracy w Powiecie Świdnickim. Po zakończeniu stałych punktów sesji Radni zapoznali się z pomysłami finalistów konkursu "Nie zostanę bezrobotnym", reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu, na otwarcie swojego biznesu po zakończeniu edukacji. Wręczono laptopy ufundowane przez Radę Powiatu, a także pozostałe nagrody ufundowane przez sponsorów: Dorotę Trajder i Intermarche w Świdnicy oraz Krzysztofa Wierzęcia - Przewodniczącego Rady Powiatu, którzy przekazali sprzęt audiowizualny za zajęcie II miejsca. Laureaci trzeciego miejsca otrzymali rowery górskie ufundowane przez Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych oraz Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Walczak omówiła aktualną sytuację na rynku pracy i przedstawiła informację z realizacji środków Funduszu Pracy. W porządku obrad sesji znalazło się także omówienie przez przedstawiciela powiatu Bolesława Olejarczyka korzyści z przynależności do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Ważnym punktem obrad sesji było także wystąpienie Prezydenta Miasta Świdnicy Ryszarda Wawryniewicza, który przedstawił sytuację dotycząca inwestycji w świdnickiej podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu.


31 marca 2005 - Eliminacje powiatowe "PEGAZIK-a"

W tym roku po raz dziesiąty odbywa się Dolnośląski Konkurs Recytatorski "Pegazik". Eliminacje powiatowe odbędą się w Muzeum Kupiectwa Śląskiego w Świdnicy. Uczniowie szkół podstawowych będą recytowali 7 kwietnia o godzi-nie 9:00, a gimnazjaliści - 8 kwietnia o godzinie 9:00. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach: - "młodsi" - uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych - "starsi" - uczniowie klas I-III Gimnazjów W eliminacjach powiatowych wezmą udział uczniowie, którzy przeszli etap gminny 22 marca w Szkole Podstawowej w Lubachowie. Uczniowie, którzy przejdą etap powiatowy, dostaną się do wojewódzkiego finału, który odbędzie się w Kłodzkim Ośrodku Kultury w Kłodzku w dniach 4-5 maja. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych. Trzymamy kciuki!


31 marca 2005 - Przegląd teatrzyków

Przedszkole Miejskie Nr 4 i Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy organizują w dniach 6-7 kwietnia Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych pod tytułem "Wyobraźnia bez granic".
W przeglądzie wezmą udział: Przedszkola Miejskie nr 3, 4, 14, 16 i Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 8, 9, 12 ze Świdnicy.
Występujące zespoły otrzymają dyplomy, nagrody niespodzianki i wspaniałe i niezapomniane przeżycia.


31 marca 2005 - Dotacje w Jaworzynie Śląskiej

Burmistrz Miasta informuje, że 30 marca Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ) oraz uchwały nr XXXVII/111/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 Gminy Jaworzyna Śl. z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na 11 zadań zgłoszonych przez Burmistrza do konkursu, tylko 9 znalazło uznanie wśród działaczy organizacji pozarządowych. Wykaz przyznanych dotacji - >>> zobacz


30 marca 2005 - Widokówka ze Świdnicy

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy ogłasza konkurs na "Widokówkę ze Świdnicy". Celem konkursu jest rozwijanie umiłowania do kultury własnego regionu, zainteresowanie zabytkami i historią Świdnicy. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad podstawowych oraz uczestnicy zajęć w placówkach oświatowo - wychowawczych. Prace można wykonać w dowolnej technice i złożyć do 9 maja w Siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Kultury. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie uroczystego otwarcia wystawy - 10 czerwca. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Najciekawsze prace zostaną wydrukowane w formie kartki pocztowej oraz opublikowane w prasie, internecie i katalogu. Regulamin konkursu - >>> zobacz


30 marca 2005 - Sesja w gminie

31 marca 2005 roku o godzinie 9°° w Sali Narad odbędzie się XXXV sesja RADY Gminy Świdnica. W trakcie sesji podjęte zostaną uchwały, między innymi: w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005, w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi Bystrzyca Górna nr 70A, 71", w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica, w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2004, w sprawie przystąpienia do wykonania "Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Świdnica"


30 marca 2005 - "Przepływy pieniężne"

Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP) oraz Stowarzyszenie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu przeznaczonym dla małych i średnich firm pt. "Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy". Celem seminarium jest przedstawienie tematyki planowania i kontrolowania strumienia środków pieniężnych w celu utrzymania płynności firmy oraz w aspekcie planowania jej rozwoju. Zakres tematyczny będzie obejmował m.in. takie zagadnienia jak: planowanie i zarządzanie przepływem środków pieniężnych, analizę przepływu oraz jego interpretację. Szkolenie poprowadzi pan Dariusz Sowizdrzał - specjalista ds. finansów przedsiębiorstw, wykładowca PFP, doradca małego i średniego biznesu. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych. Uczestnicy proszeni są o zabranie kalkulatorów. Szkolenie odbędzie się w 11 kwietnia w Sudeckim Centrum Szkoleniowym.


30 marca 2005 - Nowa Hala w Strzegomiu

9 kwietnia o godzinie 10.00 odbędzie się uroczystość otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu. Gośćmi honorowymi uroczystości będą Henryk Gołębiewski - Podsekretarz Stanu w MENiS, Marek Dyduch - Poseł na Sejm RP i Sekretarz Generalny SLD, Zbigniew Chlebowski - Poseł na Sejm RP oraz Stanisław Łopatowski - Wojewoda Dolnośląski.
W programie dnia:
12:00 - Turniej Karate KYOKUSHINKAI o Puchar Burmistrza Strzegomia,
12:30 - pokaz walk bokserskich - mała sala,
14:30 - mecz piłki nożnej dziewcząt AKS, KS Lubin,
15:30 - mecze piłki siatkowej AKS Strzegom, Katowice, KS Nowa Ruda i JUVENTUR Wałbrzych,
18:00 - turniej piłki nożnej OLDBOY'S.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 074/ 856 05 55.


30 marca 2005 - Spotkania filatelistów

Polski Związek Filatelistów okręg w Wałbrzychu koło numer 10 w Świdnicy zaprasza wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą filatelistyką na spotkania, które odbywają się raz w tygodniu w każdy czwartek o godzinie 16.00 w Świdnickim Klubie Bolko przy placu Grunwaldzkim 11 na drugim piętrze.30 marca 2005 - Praca

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. budownictwa. Wymagania stawiane kandydatom:
- wykształcenie wyższe techniczne, ogólnobudowlane,
- znajomość procesu budowlanego,
- znajomość programów pomocowych i procedur aplikowania o środki UE
- umiejętność kosztorysowania robót,
- znajomość obsługi komputera,
- dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B
Mile widziane uprawnienia do projektowania i doświadczenie w pracy w samorządzie. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta do 12 kwietnia 2005 r. do godziny 10.00.


29 marca 2005 - Konferencja w Krzyżowej

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego orz Ekoconnect - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy zapraszają na pierwszą konferencję poświęconą tematowi: "Rolnictwo ekologiczne w Europie Środkowo - Wschodniej. Marketing i rozwój rynku" Konferencja odbędzie się 8-9 kwietnia w Krzyżowej i skierowana jest do rolników zajmujących się produkcją ekologiczną i przetwórstwem produktów rolnych. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych nowymi kierunkami produkcji w rolnictwie na rynkach europejskich oraz możliwościami i perspektywami rolnictwa ekologicznego. Dwudniowa konferencja przygotowana została z myślą, o wszystkich rolnikach, gospodarzach i osobach zajmujących się wszelkimi formami upraw ekologicznych. Głównymi tematami tej konferencji będą: "nowe perspektywy dla ekologicznych gospodarstw rolnych, Dlaczego warto jeść żywność ekologiczną?, Czy istnieje w Polsce rynek produktów ekologicznych?". Ponadto można będzie się dowiedzieć w jaki sposób zmienić profil gospodarstwa lub firmy. Referenci z Polski i zagranicy przedstawią nam jak wygląda produkcja ekologiczna z perspektywy dużego banku (Władysław Walenciukiewicz – Dyrektor oddziały BGŻ w Świdnicy), rynek rolny w perspektywie międzynarodowej. Podczas konferencji wszyscy uczestnicy będą mieli okazję do skosztowania ekologicznych smakołyków oraz podyskutować i wymienić poglądy przy ekopiwie, wodzie i winie. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji "Krzyżowa" lub pod numerem telefonu 0-74 8 500-124, 0-74 8 500 306, 0-74 8 500 300, e-mail - >>> wyślij. Konferencja jest współfinansowana jest przez Federalne Ministerstwo Ochrony Konsumentów, Żywności i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec oraz przez Bank Gospodarki Żywnościowej we Wrocławiu.


29 marca 2005 - Dotacja na kotłownię

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę o dotację w wysokości 144 tys. zł na modernizację kotłowni basenu krytego przy ul. Równej. Basen ogrzewała dotychczas stara kotłownia węglowa. Modernizacja przewiduje nie tylko zmianę kotłów, ale przede wszystkim paliwa. Nowa kotłownia będzie zasilana gazem. Prace modernizacyjne już się zaczęły, a ich zakończenie nastąpi w kwietniu. Wykonawcą prac jest konsorcjum, w którego skład wchodzi Firma Usługowa "Hydrotechnika" Marek Byczko oraz Budoplan PLUS sp. z o.o. Całkowity koszt modernizacji systemu grzewczego basenu przy ul. Równej wyniesie 336.717,05 zł


29 marca 2005 - Dni Żarowa

Organizator Dni Żarowa 2005, które odbędą się w dniach 03-05 czerwca . zaprasza do składania ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas trwania imprez. Warunki: sprzedaż piwa przez 3 dni (tylko w plastikowych naczyniach), zabezpieczenie minimum 400 miejsc siedzących (ławy i stoły), zabezpieczenie odpowiedniej ilość parasoli, posiadanie ważnej koncesji na sprzedaż alkoholu, zadeklarowanie wpłaty za wyłączność, podpisanie umowy z organizatorem, płatność: 50 % wartości deklarowanej gotówką lub przelewem na konto organizatora na 2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, 50 % w ostatnim dniu trwania imprezy. Organizator gwarantuje dostęp mediów (prąd, woda), pomieszczenie do przechowywania towaru, wyłączność na sprzedaż piwa. Pisemne oferty należy składać pod adres Żarowskiego Ośrodka Kultury.


29 marca 2005 - Bieżnia nie tylko dla sportowców

Niewydolność i zaburzenia rytmu pracy serca, zmiany ciśnienia w organizmie, ogólną wydolność fizyczną organizmu, bez problemu zdiagnozuje nowy sprzęt medyczny - monitorujący pracę serca w trakcie wysiłku na bieżni. Urządzenie do badań wysiłkowych EKG jest nowym nabytkiem Strzegomskiego Centrum Medyczno-Diagnostycznego. Badanie polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego, jakim jest marsz na bieżni elektrycznej. - Celem badania jest diagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca podczas wysiłku fizycznego- jak mówi prezes SCMD Dariusz Gajecki. - W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG. Próbę wysiłkową wykonuje się jako: nieinwazyjną diagnostykę chorób niedokrwienia serca, rutynowe badanie "pozawałowe", także jako diagnostyczną kontrolę po zabiegu poszerzania naczyń wieńcowych. Sprzęt został zakupiony wyłącznie ze środków własnych przychodni. Za badanie jest pobierana opłata wysokości 30 złotych, która pokrywa koszty jednorazowych elektrod, eksploatacji urządzenia oraz asysty lekarskiej. W porównaniu do kosztów badania rzędu 80 złotych w innych ośrodkach, kwota proponowana przez SCMD jest prawie trzykrotnie niższa. Atutem jest także czas oczekiwania na badanie nie przekraczający tygodnia czasu, gdzie na podobne badanie w Świdnicy czeka się około trzech miesięcy. - Zdarzają się pacjenci z okolic Dzierżoniowa, Świebodzic, którzy u nas są poddawani badaniu od ręki - dodaje szef SCMD.


28 marca 2005 - Lany poniedziałek

Jak co roku na osiedlach, przed kościołami na miejskich skwerach spotkaliśmy młodych ludzi z wiadrami pełnymi wody, czyhającymi na przechodniów. Polewanie wodą to wieloletnia tradycja, ale zimna woda wylana na głowę nie należy do przyjemności. W tym roku ulice naszego miasta były patrolowane przez większą ilość policjantów, którzy ostro reagowali na chuligańskie wybryki dzięki czemu tegoroczny poniedziałek należał do spokojniejszych.


28 marca 2005 - Życzenia

W tym roku na adres naszej redakcji napłynęło mnóstwo życzeń świątecznych. Życzenia mieszkańcom przesłali: Sabina i Ryszard Kapuścińscy - ECS Nieruchomości Świdnica, Zespół Krąg z instruktorami, jak co roku nadesłał je również Andrzej Niewinny - Dobrowolski ze Szwecji, pracownicy Świdnickiego Ośrodka Kultury, ekipa Żarowskiego Ośrodka Kultury, pracownicy Strzegomskiego Centrum Kultury, życzenia otrzymaliśmy także z Informacji Turystycznej ze Świdnicy, Radia BRW, z Biura Prasowego Wojewody Dolnośląskiego, od pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, Powiatowego Zrzeszenia LZS w Świdnicy, Dolnośląskiego Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych, Sebastian Żurek z Kalifornii, z Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.


27 marca 2005 - Życzenia

Życzymy wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech doświadczenie Tajemnicy zwycięstwa Boga nad śmiercią i Jego obecności wśród nas, przepełnia każdą chwilę naszego życia nadzieją, pokojem i prawdziwą radością.

życzy
redakcja "Dziennika"


26 marca 2005 - Dziś w nocy przestawiamy zegarki

Dziś w nocy przestawiamy zegarki. Będziemy spać o godzinę krócej. O drugiej w nocy przestawimy zegarki na godzinę trzecią. W ten sposób w kraju zacznie obowiązywać czas letni środkowo-europejski. Zmiana czasu najbardziej komplikuje życie pasażerom kolei. Wszystkie pociągi jadące w nocy będą miały godzinne opóźnienie.
O chwilowej zmianie w rozkładzie jazdy pasażerowie będą informowani na bieżąco.


26 marca 2005 - Życzenia

Wielkanoc to przede wszystkim święto radości i nadziei. Dlatego życzę Wam dużo radości i niegasnącej nadziei, że każdy kolejny dzień będzie lepszy od poprzedniego. Wesołych Świąt!

życzy
Wójt Marcinowic
Waldemar Budzyński


26 marca 2005 - Anteny telefonii - zgodnie z prawem

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła w świdnickim Urzędzie Miejskim kontrolę w zakresie ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. Kontrola prowadzona była pod kątem legalności, gospodarności i rzetelności, a dotyczyła decyzji ustalających warunki zabudowy dla stacji bazowych telefonii komórkowej wydawanych przez Prezydenta Świdnicy w latach 2000-2003. Stwierdzono, iż wszystkie decyzje zostały podjęte zgodnie z obowiązującym prawem, także ta dotycząca masztu telefonii przy ul. Dąbrowskiego na świdnickim Osiedlu Młodych, której powstaniu towarzyszyły największe społeczne emocje. Dokonane kilkakrotnie pomiary rozkładu przestrzennego pól elektro-magnetycznych w rejonie masztu nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości promieniowania. Skarżący się wskazywali, iż promieniowanie powstałe w wyniku uruchomienia stacji spowodowało pogorszenie ich zdrowia. Po zbadaniu pięciu wybranych mieszkańców, najbardziej narażonych na działanie pól elektro-magnetycznych (badania, na zlecenie Prezydenta Miasta wykonała Poradnia Medycyny Pracy w Świdnicy) stwierdzono, iż zgłaszane przez pacjentów objawy mogą mieć swoje źródło w promieniu elektromagnetycznym, jednak podobne objawy mogą występować również w przebiegu innych chorób o podłoży somatycznym lub nerwicowym.


26 marca 2005 - Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby w czas Paschy zagościła w Waszych sercach, rodzinach i domach radość, spokój, wielka nadzieja odradzającego się życia i siła w pokonywaniu trudności; aby zmartwychwstały zapomniane marzenia, młodzieńczy optymizm w podchodzeniu do przeciwności losu oraz wiara w nadchodzące lepsze jutro.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Chęcik
Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska - Halina Dydycz


26 marca 2005 - Na 100 dni przed . . .

100 dni pozostało do rozpoczęcia międzynarodowych zawodów w WKKW zaliczanych do cyklu Pucharu Świata. W dniach 07-10 lipca LKS Stragona będzie już po raz trzeci gościł najlepszych jeźdźców z całego świata. Podobnie jak w ubiegłym roku, jedyną w Polsce eliminację Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Patronat medialny nad zawodami sprawować będzie Telewizja Polska, Gazeta Wyborcza, Konie i Rumaki. W tym roku wzrośnie również sportowa ranga strzegomskich zawodów. Oprócz dotychczas rozgrywanych konkursów odbędą się Mistrzostw Polski w WKKW we wszystkich kategoriach wiekowych. Na lipcowe zawody rozbudowana zostanie trasa próby terenowej. Wprowadzenie nowych przeszkód i modernizacja obecnych wpłynie na uatrakcyjnienie crossu zarówno dla jeźdźców jaki i widzów. Cykl pucharu świata składa się 18 konkursów rozgrywanych na całym świecie, z czego aż 10 w Europie. Strzegom znalazł się w doborowym towarzystwie wśród takich miast jak Rzym, Moskwa, czy też Malmö, w którym 14 sierpnia poznamy zwycięzcę całego cyklu. Więcej informacji o zawodach na oficjalnej stronie klubu - >>> zobacz


26 marca 2005 - Życzenia

Szanowni Państwo!
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny

życzy
Wójt Gminy Świdnica
Teresa Mazurek


26 marca 2005 - Burmistrz poczyta dzieciom

W nocy z 1 na 2 kwietnia bajki będą czytać samorządowcy i nauczyciele. Akcja organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej obchodzonego 2 kwietnia - w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena. Jej celem jest wspieranie czytelnictwa wśród dzieci, propagowanie idei głośnego czytania. Impreza zainicjowana została 5 lat temu w Czechach. Dotychczas brały w niej udział również Słowacy i Węgrzy. W zeszłym roku po raz pierwszy włączyło się 5 polskich placówek. W tym będzie ich już 15. W akcji planują wziąć udział również biblioteki z Austrii i Niemiec. Tegoroczna noc czytania przypada w 200 rocznicę urodzin pisarza. W strzegomskiej edycji udział weźmie 65 uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 4. "Noc z Andersenem" rozpocznie się o godzinie 17.00 i potrwa do godziny 8.00 dnia następnego. Baśnie czytać będą między innymi: dyrektor Tadeusz Wasyliszyn, burmistrz Lech Markiewicz, zastępca burmistrza Wiesław Witkowski, naczelnik wydziału oświaty Urszula Podsiadły-Szubert, wizytator Dorota Uzar, zastępca dyrektora Janina Klonowska.


26 marca 2005 - Życzenia

Niech te "kochane, upragnione święta pachnące hiacyntami i wróżące już wiosnę" owioną Was swym czarem i radością. By przyniosły Wam nadzieję i wiarę w moc życia. Radosnych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy

życzy
Burmistrz Żarowa
Lilla Gruntkowska


25 marca 2005 - Stan wód

Informujemy, że przekroczone stany ostrzegawcze oraz alarmowe na rzekach - lewo - i prawobrzeżnych dopływach Odry w ciągu ostatniej doby wykazują tendencję spadkową. Przyrost stanów wód zanotowano jedynie na Bystrzycy i Witce. Na rzekach Barycz i Orla nadal utrzymują się przekroczone stany alarmowe. Na terenie województwa dolnośląskiego w 6 miejscach przekroczone są stany alarmowe: na Odrze w Ścinawie, Głogowie, na Widawie, Zbytowej i Krzyżanowicach, na Baryczy w Osetnie, na Orlej w Korzeńsku. Stany ostrzegawcze przekroczone są w 12 miejscach: na Odrze w Rędzinie, na Ścinawce w Gorzuchowie, na Bystrzycy w Bystrzycy Kłodzkiej, na Ślęzie w Borowie i Ślęzie, na Bystrzycy w Lubachowie, na Piławie w Mościsku, na Kaczawie w Duninie, na Nysie Szalonej w Winnicy, na Czarnej Wodzie w Bukownie i na Bobrze w Dąbrowie Bolesławieckiej oraz na Witce w Ostróżnie. Na terenie województwa brak alarmów przeciwpowodziowych. Wszystkie drogi na terenie województwa są przejezdne. Zbiorniki retencyjne strategiczne dla ochrony przeciwpowodziowej województwa są przygotowane do przyjęcia nadmiaru wody z topniejącego śniegu.


25 marca 2005 - Uważajcie podczas zakupów

Zbliżające się Święta to czas kiedy większa ilość klientów robi zakupy w dużych sklepach i marketach. Każdego roku Policja odnotowuje w tym okresie zwiększoną ilość kradzieży. Aby nie stać się ofiarą kradzieży pamiętajcie Państwo o kilku podstawowych zasadach: portmonetki i portfele trzymajcie w zamykanej wewnętrznej kieszeni marynarki. Nie trzymajcie ich w bocznych zewnętrznych kieszeniach kurtek a już w żadnym przypadku w tylnej kieszeni spodni, zgubnym nawykiem wielu pań jest noszenie pieniędzy w koszykach, otwartych torbach i reklamówkach, baczną uwagę zwracajcie panie na torebki, najlepiej trzymajcie je przed sobą lub w ręku - na krótkim pasku, wsiadając do autobusu, tramwaju czy pociągu, bagaże z pieniędzmi (torebki, teczki) trzymajcie przed sobą, nie trzymajcie przy sobie więcej pieniędzy niż to jest konieczne, w przypadku zauważenia kradzieży natychmiast głośno reagujcie. Przybyłym funkcjonariuszom dokładnie przekażcie swoje spostrzeżenia.


25 marca 2005 - Życzenia

Najserdeczniejsze życzenia
pełnych wiosennej radości nadziei Świąt Wielkanocnych

składa w imieniu władz samorządowych Burmistrz Strzegomia

Lech Markiewicz


25 marca 2005 - Przemysł na Zawiszowie

Rada Miejska Świdnicy uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zawiszów. Decyzja ta pozwoli na przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w północnej części miasta. Mowa o gruntach między osiedlem Zawiszów a granicami administracyjnymi Świdnicy. Zmiana będzie dopuszczała lokowanie tam inwestycji przemysłowych i będzie dotyczyła terenów położonych na wschód od drogi powiatowej w kierunku Żarowa. Uchwała przewiduje, że miasto na terenie, który obejmuje nowy plan wykona szereg prac. Powstanie droga, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociąg. Według szacunków roboty będą kosztowały 3. 993.730 zł. - Źródłem pokrycia kosztów związanych z uzbrojeniem będą pieniądze pochodzące ze sprzedaży gruntów na rzecz przedsiębiorców - informuje Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. - Jesteśmy przekonani, że w całości zrekompensują one poniesione wydatki. Dodajmy, że na początku maja poddany zostanie pod głosowanie kolejny plan dla okolic Zawiszowa - tym razem dla terenów położonych na zachód od drogi powiatowej.


25 marca 2005 - Życzenia


Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia Wesołego Alleluja
oraz smacznego jajka

życzy - Burmistrz Świebodzic - Jan Wysoczański
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach
Władysław Góra.25 marca 2005 - Rusza Koszykówka

Jeszcze w kwietniu ruszy sekcji koszykówki przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu. OSiR ogłasza nabór dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 1993/1994 chętnych do trenowania koszykówki. Osoby zainteresowane zapraszamy, wraz z rodzicami, na zebranie organizacyjne w dniu 13 kwietnia godzinie 17:00 do nowej hali sportowej. Zajęcia prowadzone będą przez trenera II klasy koszykówki, dwa razy w tygodniu w nowej hali sportowej.


25 marca 2005 - Spotkanie w Grodziszczu

22 marca gospodarze Świetlicy Wiejskiej w Grodziszczu zorganizowali "Spotkanie przy żureczku i jajeczku" z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Zaproszeni zostali Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Sekretarz Gminy Zbigniew Mudy, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jadwiga Generowicz, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz oraz wszyscy Radni Rady Gminy, a także dyrektorzy placówek oświatowych gminy. Program artystyczny przygotowały dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz Dziecięcy Zespół Taneczny "Tęcza" z Grodziszcza prowadzony przez Annę Trzeciak i Lubomira Schmid. Tradycyjnie można było skosztować żurku i jajek w każdej postaci, a także domowych babeczek.


24 marca 2005 - Życzenia

Życzymy radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech doświadczenie Tajemnicy zwycięstwa Boga nad śmiercią i Jego obecności wśród nas, przepełnia każdą chwilę naszego życia nadzieją, pokojem i prawdziwą radością.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy
Michał Ossowski,
Prezydent Świdnicy - Wojciech Murdzek.


24 marca 2005 - Stan wód o godzinie 9.00

Informujemy, że przekroczone stany ostrzegawcze oraz alarmowe na rzekach - lewo i prawobrzeżnych dopływach Odry w ciągu ostatniej doby wykazują tendencję spadkową, przyrost stanów wód zanotowano głównie na wodowskazach górnej Odry w wyniku spływu mas wody z fali wezbraniowej. Na rzekach Barycz i Orla nadal utrzymują się przekroczone stany alarmowe. Obecnie na terenie województwa dolnośląskiego w 6 miejscach przekroczone są stany alarmowe i nie dotyczą rzek w naszym powiecie. W województwie brak alarmów przeciwpowodziowych. Pogotowia przeciwpowodziowe nadal obowiązują: w gminach Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Mirsk, Mysłakowice, Kostomłoty, Wleń, Dzierżoniów i w mieście Dzierżoniów.
Wszystkie drogi na terenie województwa są przejezdne. Wyrwa w wale przeciwpowodziowym rzeki Bóbr (okolice Brunowa) jest zabezpieczana przez RZGW. W ciągu najbliższych dni w wyniku dodatnich temperatur utrzymujących się w ciągu dnia i nocy topnienie pokrywy śnieżnej i opady deszczu powodować będą wzrosty stanów wody szczególnie na dopływach podgórskich i górskich dorzecza środkowej i górnej Odry. Największe wzrosty i ponowne przekroczenia stanów alarmowych przewidywane są w dorzeczu Bobru, Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej oraz górnej Odrze. Zbiorniki retencyjne strategiczne dla ochrony przeciwpowodziowej województwa są przygotowane do przyjęcia nadmiaru wody z topniejącego śniegu.


24 marca 2005 - Życzenia

Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych chcielibyśmy życzyć Państwu w imieniu Radnych Powiatu Świdnickiego, Zarządu Powiatu, swoim własnym oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Świdnicy zdrowych i pogodnych świąt oraz radosnej i rodzinnej atmosfery. Niech te dni spędzą Państwo w spokoju a nastrój życzliwości i miłości niech wypełni Państwa domy i serca.
Życzą:
Krzysztof Wierzęć - Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Wajs - Starosta Świdnicki


24 marca 2005 - Nominowali ich po kryjomu

Strzegomski ogólniak został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu Super Szkoła. - Nic o tym nie wiedzieliśmy aż do momentu otrzymania oficjalnego pisma. Uczniowie zrobili nam niespodziankę - mówi dyrektor Zbigniew Suchyta. Konkurs organizuje redakcja "Super Expressu". Ma on pomóc czytelnikom dziennika w wyborze najodpowiedniejszej szkoły dla swoich dzieci. Jest to konkurs wyjątkowy, ponieważ szkoły zgłaszają do niego uczniowie, wypełniając zamieszczaną w "SE" ankietę. Tak też zrobili strzegomscy licealiści. Wypełnioną ankietę wysłali już kilka miesięcy temu, nie chwaląc się tym faktem nikomu. Efekt jest taki, że ogólniak znalazł się w grupie 120 szkół (po 20 szkół z każdej kategorii), najlepiej ocenionych przez uczniów Do 1 kwietnia mają czas na dosłanie kolejnych ankiet. Do finału zostanie zakwalifikowanych 18 szkół. W sumie do redakcji wpłynęło 244 tys. ankiet z 2258 szkół z całej Polski. Tytuł Super Szkoły to nie tylko promocja placówki, a także dowód na to, że szkoła kształci na wysokim poziomie dbając o harmonijny rozwój psychiczny i fizyczny ucznia. W zeszłym roku tytuł ten zgarnęło III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy.


23 marca 2005 - Praca

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska ogłasza konkurs ofert na stanowisko inspektora ds. budownictwa. Wymagania stawiane kandydatom:
- wykształcenie wyższe techniczne, ogólnobudowlane,
- znajomość procesu budowlanego,
- znajomość programów pomocowych i procedur aplikowania o środki UE
- umiejętność kosztorysowania robót,
- znajomość obsługi komputera,
- dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B
Mile widziane uprawnienia do projektowania i doświadczenie w pracy w samorządzie. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta do 12 kwietnia 2005 r. do godziny 10.00.


23 marca 2005 - Z medalem

W dniach 19-20 marca odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów Taekwon-do w Jastrzębiu Zdrój. W imprezie wzięło udział około 260 zawodników z całej Polski w tym troje zawodników z Taekwon-do - Świdnica. Paweł Król jako junior w walkach semi contact zdobył brązowy medal. Pawłowi zabrakło szczęścia w walkach light contact w kat. - 78 kg przegrywając po zaciętym i wyrównanym pojedynku z zawodnikiem Świdnika. Pechowy start w zawodach zaliczył Marcin Miszkiel, którego z zawodów wyeliminowała kontuzja palca u nogi. Bardzo udany start miała Angelika Janasz, która pomimo, że w tym roku przeszła dopiero do kategorii kadetów postanowiła wystartować jako juniorka. Co prawda przegrała swoją pierwszą walkę ale po zaciętym boju i z dużo starszą i bardziej doświadczoną zawodniczką Częstochowy. Postawa naszej zawodniczki bardzo dobrze rokuje na zbliżające się Mistrzostwa Polski Kadetów i Seniorów, które mają się odbyć za niecałe dwa miesiące w Opolu. Gościnnie w zawodach wzięła udział ekipa Mołdawian.


23 marca 2005 - Pokazał język i wygrał

Strzegomski licealista, Arkadiusz Bosak okazał się perfekcyjnym znawcą języka niemieckiego. Pokonał 500 kandydatów, zdobył indeks, stypendium i tytuł najlepszego w ogólnopolskim konkursie "Pokaż nam język". Konkurs zorganizowała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. W finale wzięło udział 231 uczestników z 27 dolnośląskich i opolskich szkół ponad-gimnazjalnych. Etap pisemny z zakresu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i znajomości języka niemieckiego przeszło 5 osób. W części ustnej prezentowano tematy dotyczące nauki języka obcego przez Polaków i polskiego przez cudzoziemców. Przedstawiona przez Arka wypowiedź na temat sensu nauki języka niemieckiego w dobie anglojęzycznej dominacji go wzbudziła żywą reakcję publiczności. W drugim etapie części ustnej strzegomianin bezbłędnie odpowiedział na wszystkie pytania, czym zagwarantował sobie zwycięstwo i indeks Wyższej Szkoły Bankowej wraz ze stypendium zwalniającym z rocznej opłaty, udział w warsztatach bankowych w Dreźnie, semestralny kurs językowy oraz cenne nagrody książkowe i multimedialne. - Bardzo cieszę się z wygranej, ponieważ już przed maturą mam indeks - mówi laureat. Przed Arkiem kolejne wyzwanie. 8 kwietnia będzie reprezentował Dolny Śląsk i województwo opolskie podczas poznańskiego Superfinału.


23 marca 2005 - Radni będą analizować rynek pracy

Najbliższa sesja Rady Powiatu tuż po świętach, 30 marca, o godz. 10.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Obok stałych punktów sesji wiodącym tematem będzie analiza rynku pracy w Powiecie Świdnickim. Radni będą mieli okazję zapoznać się z pomysłami finalistów konkursu "Nie zostanę bezrobotnym", na otwarcie swojego małego biznesu po zakończeniu edukacji. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy przedstawi aktualną sytuację na rynku pracy i przedstawi informację z realizacji środków Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatu Świdnickiego na aktywizację bezrobotnych oraz uruchamianie programów związanych z aktywną osłoną bezrobocia. W porządku obrad sesji znalazło się także omówienie przez przedstawiciela naszego powiatu Bolesława Olejarczyka korzyści z przynależności Powiatu Świdnickiego do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Ważnym punktem obrad sesji będzie także wystąpienie Prezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mirosława Grebera, który opowie m.in. o dotychczasowych inwestycjach i dalszych planach rozwojowych stref ekonomicznych usytuowanych na terenie naszego powiatu.


23 marca 2005 - Basen ma się dobrze

Po pół roku działalności można śmiało powiedzieć, że kondycja basenu krytego jest lepsza, niż się spodziewano. Z dokonanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zestawień wynika, że wpływy ze sprzedaży biletów ciągle rosną. We wrześniu do kasy basenu wpłynęło 94,8 tysiąca złotych, W lutym było to ponad 134 tysiące złotych! Planuje się, że w 2005 roku wpływy ze sprzedaży biletów wyniosą ponad milion złotych. Trzeba oczywiście liczyć się ze spadkiem zainteresowania w czasie wakacji, ale pieniądze zarobione w okresie od jesieni do wiosny spokojnie zabezpieczą wszelkie koszty związane z utrzymaniem placówki. A koszty te są niemałe, bo prócz utrzymania licznej, niezbędnej na takich obiektach załogi ratowników, osób sprzątających, kasjerów dużo płacić trzeba za media. Dostawy wody, prądu, gaz zużyty do ogrzania budynku i wody to kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Jednak na razie można przyjąć, że basen nie tylko samofinansuje się, ale i zarabia. O sytuacji finansowej basenu rozmawiano na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 18 marca radni spotkali się na obiekcie, by z zadowoleniem przyjąć przekazaną przez OSiR informację.


23 marca 2005 - Sukces młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych

18-19 marca odbyły się kwalifikacje do finału konkursu "Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo", startowało 170 drużyn z całej Polski. Do finału ogólnopolskiego weszło 30 zespołów. Firma uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych "Mini-Pack" uzyskała największą liczbę punktów. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi na początku czerwca w Warszawie. Miniprzedsiębiorstwo "MINI-PACK": Dorota Leśniak, Marta Mielczanek, Jolanta Janiszewska, Dorota Kukla, Anna Stojak, Justyna Łabusińska, Anna Szydełko, Damian Marszałek, Paulina Flasza, Dorota Mandakiewicz, Marta Wojtusiak, Monika Robert, Maciej Szamański, Marcin Proszek, Agnieszka Sudoł, Agata Szczepaniak, Agnieszka Cembaluk. Opiekunami miniprzedsiębiorstwa są: Elżbieta Biela i Jolanta Brońska.


23 marca 2005 - "GIM-GOL-2006"

21 marca w hali świebodzickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gimnazjalna świebodzicka młodzież obchodziła na sportowo "Dzień wagarowicza". Pomysłodawcą aktywnego spędzenia czasu był OSiR. Rywalizowały Gimnazja 1 i 2 w piłkarskim pojedynku klas I, II i III-cich a następnie reprezentacje szkół. Mecze trwały 2 x 12 minut. Rywalizację pojedynku piłkarskiego wygrało Gimnazjum nr 2 wynikiem 3 : 1. Za zwycięstwo Gimnazjum otrzymało wspaniały puchar w kształcie piłki, halową piłkę nożną oraz dyplom. Gimnazjum nr1 otrzymało piłkarską statuetkę oraz dyplom. Uczniowie klas I i II z G1 już obiecują rewanż "GIM-GOL-2006". Na widowni przebywali koleżanki i koledzy ze szkoły, którzy dopingowali swoje drużyny.


22 marca 2005 - "Nie zostanę bezrobotnym"

Jedenaście drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Świdnickiego walczyło w konkursie "Nie zostanę bezrobotnym" o laptopy, sprzęt audiowizualny i rowery górskie ufundowane z budżetu powiatu. Celem konkursu jest propagowanie idei aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym Powiatu. Drużyny przygotowały prezentacje multimedialne, pokazujące plan osobistej kariery, wskazali miejsca w powiecie pod działalność firmy, biznes plan. Jury po długich obradach wytypowało trzy zespoły, które zaprezentują się na najbliższej sesji Rady Powiatu. Trzecie miejsce zajęła prezentacja uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych - Michała Zaparta i Piotra Rafałko, którzy planują po ukończeniu nauki otworzyć firmę "Work-net" świadczącą usługi komputerowe. Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 1 ze Świdnicy z pomysłem na otworzenie firmy "Pomocna dłoń", którą reprezentowała Marta Morawska. Zwyciężyła drużyna z III LO ze Świdnicy - Paweł Kotowski oraz Łukasz Jermakow. Ich pomysł na przyszłość to założenie firmy komputerowej CTC (Case Tech Computers), która będzie zajmowała się tworzeniem stron internetowych, hostingiem, grafiką komputerową oraz sprzedażą części i zestawów komputerowych. Prezentacje oceniało Jury w składzie: Grażyna Sławińska-Gąska - Przewodnicząca Komisji ds. Przeciwdziałania Bezrobociu, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Świdnicy, Stanisław Buchowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Świdnicy, Emilia Walenciukiewicz - z Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych oraz Piotr Durzyński - doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy.


22 marca 2005 - Pogoń za zajączkiem

To tylko jedna z atrakcji, które czekały na mieszkańców naszego miasta podczas siódmego Jarmarku Wielkanocnego. W tym roku w organizację imprezy włączyli się również strzegomscy kupcy. Tradycyjnie już pojawiły się świąteczne kiermasze, występy zespołów i zabawy. Największą atrakcją okazało się jednak smażenie na rynku jajecznicy z 1000 jaj. Lokalni piekarze stanęli do konkursu na najciekawszy wypiek wielkanocny. A świetlice wiejskie na najładniejszą palmę. Pojawiły się wystawy stroików świątecznych i ozdób, pokazy wyrobu pisanek, kraszanek. Hafciarki pokazywały jak powstają serwety i obrusy. Odbyły się degustacje tradycyjnego żurku i wypieków świątecznych.


22 marca 2005 - Wyścig przełajowy

W Złotoryi rozegrano otwarty wyścig przełajowy o Mistrzostwo i koszulki Młodzieżowych Mistrzów Dolnego Śląska. W kategorii juniorów na dystansie 12km, bezapelacyjnie, tytuł zdobył Szymon Szewczyk z MKS Karolina CHAS Jaworzyna Śląska, pozostawiając daleko z tyłu (ok. 3min) swoich rywali. Zawodnicy musieli wielokrotnie pokonywać zaśnieżoną trasę z rowerem na ramieniu i stromym podbiegu na 60 schodów. Pozostali zawodnicy MKS zajęli następująco 5m. Marcin Ścisłowski kat. junior i 11m. Paweł Okarmus kat. junior młodszy.


22 marca 2005 - Po zimie . . .

Trwa sprzątanie Świdnicy po zakończonej zimie. Zamiatane są ulice, chodniki, parki i tereny zieleni. Zgodnie z założeniem - miasto powinno być całkowicie posprzątane do świąt wielkanocnych. Zamiataniem ulic, na podstawie zawartej w 2004 roku umowy, zajmuje się firma Trans Formers. Parki i tereny oczyszczają firmy Transus i Olech, a o czystość przystanków autobusowych i wiat przystankowych dba Zakład Oczyszczania Miasta. Przy pracach porządkowych pracuje także 10 osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych. Bezrobotni posprzątali już tereny pomiędzy cmentarzem komunalnym przy ul. Łukasińskiego, cmentarzem żołnierzy radzieckich, a garażami na osiedlu Zawiszów, natomiast w tej chwili przystępują do sprzątania przyszłych terenów inwestycyjnych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Świdnicka Straż Miejska rozpoczęła również upominanie właścicieli nieruchomości, którzy zapomnieli o swoich obowiązkach i jeszcze nie posprzątali chodników przyległych do ich nieruchomości. Równolegle Miasto Świdnica uzupełnia ubytki w nawierzchniach miejskich dróg. Roboty rozpoczęły się wraz z ustąpieniem mrozów i ustaniem opadów.


22 marca 2005 - Wiosna

Jak co roku uczniowie z Gimnazjum nr 4 postanowili w szczególny sposób uczcić pierwszy Dzień Wiosny. Pani Małgorzata Szczurek wraz z uczniami zorganizowała dzień antynikotynowy. Każdy mógł wykazać się w różnych konkurencjach, m.in.: pompki, skakanie na skakance, rysowanie plakatów, dmuchanie balonów itp. Jury, w którego skład wchodzili nauczyciele i przedstawiciele samorządu oceniało konkurencje. Wszyscy dobrze się bawili. Po zmaganiach wszyscy mogli obejrzeć skecze z repertuaru "Ani Mru Mru", zaprezentowane przez uczniów klasy 2B. Wzbudziły one szczególne uznanie widzów i nagrodzone gromkimi brawami.


22 marca 2005 - Zakończyła się Arlekinada

W dniach 18 -19 marca w inowrocławskim Teatrze Miejskim odbył się III Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych. Po raz pierwszy zyskał on miano ogólnopolskiego. Wystąpiło 14 zespołów z całego kraju. W jury zasiadała między innymi Joanna Brodzik. Wspaniale spisali się tam świdniczanie. W kategorii ponadgimnazjalnej - I miejsce i 1000 zł zajął Teatr "Cedeen" z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy za przedstawienie "Czy to bajka. Czy nie...? czyli Wisteliuszeczek i Magdaleneczka" - reż Joanna Chojnowska. I właśnie Pani Joanna otrzymała nagrodę reżyserską i 500 zł. Wśród zdobywców głównych nagród aktorskich byli kolejni świdniczanie - Aleksandra Łyczkowska i Kamil Gąszowski. Nagrodę za kostiumy do przedstawienia do zwycięskiego przedstawienia - Teatr "Cedeen" z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy


22 marca 2005 - Transmisja z sesji

Dzisiaj odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej, tym razem zwołana w celu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów położonych na północ od Zawiszowa. Zmiana będzie dopuszczała lokowanie tam inwestycji przemysłowych i będzie dotyczyła terenów położonych na wschód od drogi powiatowej w kierunku Żarowa. Początkiem maja poddany zostanie pod głosowanie kolejny plan dla okolic Zawiszowa - tym razem dla terenów położonych na zachód od drogi powiatowej. Dla przypomnienia, kilkanaście dni temu Rada Miejska wyraziła zgodę na wniesienie tych terenów do świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się o godzinie 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 47.


21 marca 2005 - Dziś studium, jutro plan

Rada Miejska w Świdnicy przyjęła dziś nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Powodem przystąpienia do prac nad zmianą studium była konieczność przygotowania nowych terenów inwestycyjnych w północnej części miasta, między osiedlem Zawiszów a granicami administracyjnymi Świdnicy. Miastu brakowało dotychczas terenów przeznaczonych dla dużych inwestorów (działki o minimalnej powierzchni 15 ha i większe). Konieczne stało się także zaprojektowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych w pobliżu Zawiszowa, tak aby połączyć przyszłe tereny inwestycyjne z drogą krajową nr 35 i drogą wojewódzką 385 w kierunku Legnicy, odciążając tym samym istniejące drogi lokalne. Studium przewiduje również nowe połączenie drogowe pomiędzy ul. Zamenhofa (droga krajowa nr 35) i ulicą Wałbrzyską. Prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta rozpoczęły się w czerwcu zeszłego roku. Opracowany dokument był wyłożony od 12 do 15 stycznia, a 3 lutego odbyła się na ten temat dyskusja publiczna z udziałem mieszkańców i radnych. Tempo pracy nad zmianami planistycznymi powodowane było koniecznością jak najszybszego przygotowania terenów inwestycyjnych, w związku z zainteresowaniem konkretnych inwestorów.


21 marca 2005 - Stan wód o godzinie 14.00

Informujemy, że spadek temperatury spowodował obniżenie stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Na terenie województwa dolnośląskiego w 13 miejscach przekroczone są stany alarmowe a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 20 cm w Mościsku, na Czarnej Wodzie o 16 cm (m. Bukowna), w 16 miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze a w rzekach naszego powiatu są to: na Bystrzycy w Kraskowie o 40 cm.
W związku z powyższym zostały ogłoszone: gmina Lwówek Śląski, gmina Wleń.
Pogotowia przeciwpowodziowe: miasto i gmina Gryfów Śląski, miasto Dzierżoniów i gmina Dzierżoniów, gmina Mirsk, gmina Mysłakowice, gmina Kostomłoty.
Nieprzejezdne drogi:
Droga 1570 D na odcinku Zakrzów - Marcinkowice zamknięta od 18 marca objazd drogą 1933 Zakrzów - Kotowice - Groblice (Gm. Marcinkowice).
W ciągu najbliższych dwóch dni woda będzie raczej opadać, od środy należy spodziewać się wzmożonego topnienia pokrywy śnieżnej. Zbiorniki retencyjne posiadają dużą rezerwę i na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego oraz powiatowe centra i gminne zespoły reagowania kryzysowego na bieżąco prowadzą monitoring sytuacji hydrologicznej na terenie województwa. Sytuacja na rzekach na razie jest ustabilizowana.


21 marca 2005 - Finał bez Victorii

W rozegranym wczoraj ostatnim meczu Turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej zespół Victorii Świebodzice uległ drużynie UKS Łomża 17:23 do przerwy nasze zawodniczki przegrywały 9:12. Tym samy Victoria odpadła z rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Do finału awans wywalczyły zespoły Sambora Tczew oraz UKS Łomża. Gratulujemy zawodniczkom i trenerowi wspaniałej postawy w całym sezonie 2004/2005 i liczymy na dalsze sukcesy.


21 marca 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Wyniki wczorajszej kolejki spotkań Amatorskiej Ligi Koszykówki w Świebodzicach.
NEW - WRC 71 : 66 / 10:4, 17:17, 22:15, 22:30.
NEW - Krzywicki R. (19), Matuszak P. (14), Jackowski T. (12),
WRC - Chaiński P. (21), Trzop W. (19), Krawczyk B. (18).

KRA - TOP 73 : 63 / 21:15, 12:15, 14:11, 26:22.
KRA - Slatan W. (19), Wiatrak M. (18), Markiewicz M. (13).
TOP - Labiak M. (27), Owsianny D. (16), Mokrzycki L. (8).

MRJ - JAT 20 : 0 ( vo )

PRM - DEX 90 : 49 / 14:15, 23:9, 21:10, 32:15.
PRM - Pyszka M.(25), Szopa P. (18), Strachowicz A. (16).
DEX - Szymonik T. (24), Waliszewski Ł. (8), Brodziak P. (8).
W rozgrywkach prowadzi zespół NEW przed TOP i zespołem DEX.


21 marca 2005 - Sympozjum w Kraskowie

W dniach 8-10 kwietnia odbędzie się w Kraskowie Sympozjum "Tożsamość Dolnego Śląska - Tożsamość Europejska".
Pod takim tytułem Fundacja Forum Krasków organizuje na terenie kompleksu pałacowego trzydniowe międzynarodowe sympozjum i spotkanie młodzieży.
Uczestnicy będą dyskutować o Dolnym Śląsku, jego bogatej, zmiennej i wielokulturowej historii.
Szczegóły sympozjum - >>> zobacz


21 marca 2005 - Zawody Jeździeckie w WKKW

Ostatniego kwietnia na hipodromie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie koło Strzegomia rozegrane zostaną Regionalne Zawody Jeździeckie o Puchar Burmistrza Strzegomia w Ujeżdżeniu i WKKW. Zawody jeździeckie w ujeżdżeniu odbędą się w klasach L, P, N, C, a konkurs we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w klasie L i P. Kluby i sekcje chcące wziąć udział w zawodach muszą być zarejestrowane w Polskim Związku Jeździeckim. Pierwszeństwo zgłoszeń posiadają zawodnicy zarejestrowani w Dolnośląskim Związku Jeździeckim. Liczba zawodników jest nieograniczona. Organizator zastrzega sobie jednak prawo ograniczenia liczby koni. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do 20 kwietnia. Konie musza posiadać aktualne badania i szczepienia. Dokumentacja dla Klubów, Sekcji i zawodników powinna być zgodna z przepisami PZJ.


21 marca 2005 - Żarowski Grand Prix dla Jaworzyny

Po raz drugi SOKiBP otrzymał najwyższą ocenę w ponadlokalnym konkursie "Pisanka, Palma i Stół Wielkanocny", organizowanym przez Żarowski Ośrodek Kultury. W tym roku na konkurs przygotowano stół wielkanocny, a upiększono go palmami, pisankami, kartkami pocztowymi i innymi ozdobami, które w polskiej tradycji wielkanocnej są przebogate. Wypieki i wszystkie inne rękodzieła wielkanocne przygotowali: Maria i Mariusz Bykowscy, Barbara i Bogusław Hukowie, Celina Korzeniowska, Aneta i Sławomir Pasonowie, Urszula Soboczyńska, Anna i Jacek Wychowankowie, Lenisława i Aneta Zapotoczne, członkowie Klubu "Herbatka". Kompozycję stołu wielkanocnego wykonała Marta Jajko. Projekt konkursowy nagrodzono przechodnią nagrodą - srebrnym jajkiem - i rzeczową: DVD z zestawem głośników do kina domowego. Dyrekcja SOKiBP dziękuje wszystkim, którzy na stół wielkanocny ofiarowali piękne dary.


21 marca 2005 - "Orchard"

15 kwietnia o godzinie 19.00 w Świdnickim klubie "Bolko" odbędzie się koncert zespołu "Orchard" wystąpią razem z zespołem Melancholy z Katowic i gościem specjalnym z Wałbrzycha.

A 11 maja zagrają koncert w klubie "Od Zmierzchu do Świtu" we Wrocławiu.
21 marca 2005 - Dyżur radnych

Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Świdnicy.

30 marca dyżur radnych w sprawach skarg
i wniosków pełnić będą:
radny - Władysława Wołosz,
radny - Michał Szukała.
Dyżur pełniony jest w godzinach od 13.00 do 16.00
w sali 104 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 49.


21 marca 2005 - Stan wód o godzinie 10.00

Informujemy, że spadek temperatury spowodował obniżenie stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Na terenie województwa dolnośląskiego w 18 miejscach przekroczone są stany alarmowe a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 30 cm w Mościsku, na Czarnej Wodzie o 18 cm (m. Bukowna), na Bystrzycy w Kraskowie o 6 cm. w Lubachowie o 10 cm. Jarnołtów o 24 cm. w 18 miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze a w rzekach naszego powiatu są to: Nysa Szalona w Winnicy o 15 cm.
W związku z powyższym zostały ogłoszone alarmy przeciwpowodziowe: Miasto i gmina Lwówek Śląski, Miasto i gmina Wleń, Miasto Dzierżoniów (prawdopodobnie zostanie odwołany w ciągu najbliższych godzin),
pogotowia przeciwpowodziowe: Miasto i gmina Gryfów Śląski, Gmina Mirsk, Gmina Mysłakowice, Miasto Legnica, Gmina Kostomłoty.
Nieprzejezdne drogi: droga 297 w Brunowie koło Lwówka Śląskiego od 19 marca, droga 1570 D na odcinku Zakrzów - Marcinkowice zamknięta od 18 marca objazd drogą 1933 Zakrzów - Kotowice - Groblice (Gm. Marcinkowice). W ciągu najbliższych dwóch dni woda będzie raczej opadać, od środy należy spodziewać się wzmożonego topnienia pokrywy śnieżnej. Zbiorniki retencyjne posiadają dużą rezerwę i na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego oraz powiatowe centra i gminne zespoły reagowania kryzysowego na bieżąco prowadzą monitoring sytuacji hydrologicznej na terenie województwa. Sytuacja na rzekach na razie jest ustabilizowana.


20 marca 2005 - Pierwsza liga w Świdnicy

Dzisiaj w Pszczynie został, jak się okazało rozegrany ostatni mecz o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet pomiędzy PLKS Pszczyną a MKS Świdnica.

Po nerwowych czterech setach zwyciężyły zawodniczki MKS Świdnica 3:1 w setach 25/21, 14/25, 25/19 i w czwartym 25 do 22. Do pierwszej ligi serii B awansowały świdniczanki. Gratulujemy.


20 marca 2005 - Jeszcze jest szansa na awans

W zakończonym dzisiaj pierwszym Turnieju Finałowym IV ligi siatkówki mężczyzn, Dziekan Milicz pokonał AZS Wałbrzych 3:1 w setach 25/12, 17/25, 25/19 i w ostatnim 26/24,
A w drugim meczu tego dnia DORS Świdnica zwyciężył również 3:1 Chrobrego Głogów, w setach: 19/25, 25/16, 25/22 i w czwartym secie 25/17. Przed świdnicką drużyna ostatni turniej w Miliczu.


20 marca 2005 - Wodne Centrum Rekreacji

W związku z przypadającymi w dniach 27-28 marca Świętami Wielkanocnymi, Wodne Centrum Rekreacji będzie otwarte w następujących godzinach:
26.03 - od godziny 7.00 do godziny 13.00,
27.03 - obiekt nieczynny,
28.03 - od godziny 7.00 do godziny 22.00
20 marca 2005 - Gmina Świdnica - góra

Wczoraj odbyły się strefowe eliminacje w tenisie stołowym do finału dolnośląskiego VI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Bardzo dobrze wypadła reprezentacja gminy Świdnica, która na 24 miejsca zakwalifikowała łącznie 10 osób. Przypomnijmy, że w eliminacjach strefowych walczą reprezentacje trzech powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, a więc z 17 gmin. W kategorii młodzików zakwalifikowali się Michał Łapacz, Michał Kurowski, w kategorii kadetów - Rafał Malisz, Marek Misiura, w kategorii juniorek - Alicja Dymura, w kategorii juniorów - Mateusz Pawłowski, w kategorii seniorek - Sylwia Kowalczyk, w kategorii seniorów - Tomasz Hrynczz, Jarosław Kozłowski, Grzegorz Czapka. Gratulując awansu do finału dolnośląskiego życzymy jak najlepszych wyników.


20 marca 2005 - Muszą wygrać

W rozegranym w dniu wczorajszym drugim meczu Turnieju Półfinałowego o Mistrzostwo Polski Juniorek w Piłce Ręcznej zespół Victorii Świebodzice przegrał z Samborem Tczew 21:28 do przerwy był remis 10:10.
Aby awansować do finału rozgrywek w ostatnim meczu turnieju, który odbędzie się dzisiaj nasze dziewczęta muszą wygrać z UKS Łomża. Wynik tego spotkania w wieczornym serwisie.


20 marca 2005 - W sieci . . .

Prezentujemy stronę internetową Zespołu Szkół Powiatowych. W skład zespołu wchodzą szkoły ze Świdnicy, Strzegomia, Bystrzycy Dolnej i dwie szkoły ze Świebodzic.
Na stronie poznamy kadrę nauczycielską, kierunki jakie oferują poszczególne szkoły oraz bazę lokalową jakimi dysponują.
Wejdź i >>> zobacz


20 marca 2005 - Mistrzostwa młodzików w biegach przełajowych

Wczoraj w Żaganiu odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w biegach przełajowych organizowane przez PZLA, oraz Makroregionalne mistrzostwa juniorek i juniorów będące eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Bardzo dobrze wypadli reprezentanci GLKS Świdnica. Karina Szymkowiak z gimnazjum w Lutomii została brązową medalistką w kategorii młodziczek, natomiast Judyta Nieradka z Pszenna zajmując 5 miejsce w kategorii juniorek zakwalifikowała się do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych, która odbędzie się w 2 kwietnia w Białymstoku. GLKS Świdnica zdobył 6 pkt w systemie sportu dzieci i młodzieży.


19 marca 2005 - Świdnicki Klub Żeglarski "Qbryg".

Jutro od godziny 15.00 w świdnickim Klubie Bolko odbędzie się impreza pod nazwą I Dzień żeglarski w Świdnicy.
W programie minikurs żeglarski, zdjęcia, filmy, morsko - szuwarowe opowieści.

Zapraszamy żeglarzy i sympatyków.
Świdnicki Klub Żeglarski "Qbryg".19 marca 2005 - Może już jutro - pierwsza liga - zobaczymy

Dzisiaj w Pszczynie odbył się kolejny mecz o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet pomiędzy PLKS Pszczyną a MKS Świdnica. Po pięciosetowym pojedynku zwyciężyły dziewczęta ze Świdnicy.
PLKS Pszczyną - MKS Świdnica 2:3 w poszczególnych setach 21:25, 17:25, 25:20, 25:16, 9:15.
Stan rywalizacji wynosi 2:1 dla Świdnicy. Jutro o godzinie 11.00 kolejny mecz, może to już ostatni ?


19 marca 2005 - Stan wód o godzinie 13.30

Informujemy, że topnienie pokrywy śnieżnej spowodowało wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Na terenie województwa dolnośląskiego w 34 miejscach przekroczone są stany alarmowe a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 96 cm w Mościsku, na Czarnej Wodzie o 23 cm (m. Bukowna), na Bystrzycy w Kraskowie o 64 cm. w Lubachowie o 42 cm. Jarnołtów o 38 cm. na Nysie Szalonej w Jaworze o 36 cm. w 6 miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze a w rzekach naszego powiatu są to: Piława w Dzierżoniowie o 9 cm.
Alarmy przeciwpowodziowe w gminie Stara Kamienica, w Jeleniej Górze, w gminie Mysłakowice, w gminie i mieście Kamienna Góra, w gminie Marciszów, w mieście i gminie Dzierżoniów, w Lwówku Śląskim, we Wleniu, w mieście i gminie Radków, w gminie Kłodzko. Pogotowia przeciwpowodziowe: w powiecie lwóweckim (gmina Gryfów i Mirsk); w powiecie legnickim dla miasta Legnica; w powiecie średzkim (gmina Kostomłoty). Lokalne podtopienia występują w powiatach: ˇ lwóweckim (nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 297 w miejscowości Brunów; dodatkowo planowany zrzut ze zbiornika Pilchowice może spowodować podtopienia w miejscowościach Brunów, Żerkowice oraz w samym Lwówku (na ulicach Rybnej i Rzecznej); ˇ wałbrzyskim (podtopiona jest droga wojewódzka nr 375 w Chwaliszowie - jeden pas jest nieprzejezdny); ˇ oławskim - nieprzejezdna jest droga powiatowa Zakrzów-Marcinkowice. Na terenie powiatu wrocławskiego na rzece Strzegomce w Pełcznicy i na Ślęzie w Jordanowie strażacy usuwają zatory pod mostami. Na drodze krajowej nr 3 w Jeleniej Górze ruch został przywrócony. Rzeki nadal utrzymują się w swoich korytach. Zbiorniki retencyjne posiadają dużą rezerwę i na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Sytuacja na rzekach na razie jest ustabilizowana.


19 marca 2005 - Turniej finałowy

Dzisiaj w Świdnicy odbył się pierwszy Turniej Finałowy IV ligi siatkówki mężczyzn.
DORS Świdnica pokonał w pierwszym meczu AZS Wałbrzych 3:0, w setach 26/24, 27/25 i 25/17
Dziekan Milicz - Chrobry Głogów 3:0, w setach 25/15, 27/25 i 25/20
AZS Wałbrzych - Chrobry Głogów 2:3 w setach: 25/19, 25/16, 14/25, 22/25, 14/16,
Dziekan Milicz - DORS Świdnica 3:1 w setach: 23/25, 25/21, 25/18 i 25/9.


19 marca 2005 - IV Regionalny Konkurs Recytatorski

17 marca odbył się w Świebodzicach IV Regionalny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Na Góralską Nutę". Organizatorami konkursu było: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe Świdnica, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, Powiatowy Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 3 w Świebodzicach. W konkursie udział wzięli uczniowie ze Szkół i Ośrodków z terenu byłego województwa wałbrzyskiego. Konkurs był rozgrywany w V kategoriach. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
klasy I - III szkoła podstawowa: Paweł Kloz - Wałbrzych przed Piotrem Kuligiem - Świebodzice i Jarosławem Jaszowskim - Strzegom,
klasy IV - VI szkoła podstawowa: Marcin Hyra, Mariusz Głuszczak - Strzegom przed Dariuszem Rodyczem - Wałbrzych i Marcinem Brychem - Świebodzice,
klasy I - III gimnazjum: Kamil Szczęsny - Wałbrzych przed Justyną Smolińską - Piława Górna i Agnieszką Majewską - Świdnica,
szkoła zawodowa: Piotr Marczak - Bystrzyca Dolna przed Damianem Mikłaszem - Wałbrzych i Agnieszką Partyką - Ząbkowice Śląskie,
w ostatniej kategorii: Joanna Siwarska - Świebodzice, przed Martą Nalewką - Piława Górna i Mateuszem Płonką - Świdnica Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół mgr Ewa Jańczak serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za pomoc w zorganizowaniu konkursu.


19 marca 2005 - IV Turniej Strzelecki

17 marca w Muzeum Broni i Militariów w Świdnicy odbył się IV Turniej Strzelecki dla świdnickich gimnazjalistów. Program od czterech lat realizowany jest w formie turnieju dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu Świdnicy. Głównym celem programu jest popularyzacja strzelectwa sportowego, zapoznanie młodzieży z zasadami budowy broni sportowej, zasadami posługiwania się bronią oraz bezpiecznego zachowania się na strzelnicy sportowej. W finale turnieju brały udział zespoły sześcioosobowe, w skład których wchodziły trzy dziewczęta i trzech chłopców. Gościem honorowym tegorocznego Turnieju była mistrzyni olimpijska w strzelaniu Renata Mauer-Różańska oraz Starosta Świdnicki Jacek Wajs. Goście honorowi stoczyli między sobą pojedynek, w którym wynikiem 42 do 41 wygrał Starosta Świdnicki. Rywalizacja pomiędzy uczniami była zacięta, zwyciężyli uczniowie Gimnazjum Nr 3, przed Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Wśród dziewcząt najlepsza okazałą się Katarzyna Hanuszewicz z Gimnazjum Nr 3, wśród chłopców najlepszym strzelcem został Sławomir Tabak z Gimnazjum Nr 2.


19 marca 2005 - Stan wód o godzinie 11.00

Informujemy, że topnienie pokrywy śnieżnej spowodowało wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Na terenie województwa dolnośląskiego w 37 miejscach przekroczone są stany alarmowe a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 100 cm w Mościsku, na Czarnej Wodzie o 22 cm (m. Bukowna), na Bystrzycy w Kraskowie o 60 cm. w Lubachowie o 23 cm. na Nysie Szalonej w Jaworze o 42 cm. na Strzegomce w Łażanach o 14 cm. W 19 miejscach zostały przekroczone stany ostrzegawcze a w rzekach naszego powiatu są to: Strzegomka w Chwaliszowie o 43 cm. Piława w Dzierżoniowie o 11 cm.
Alarmy przeciwpowodziowe ogłoszono w gminie Stara Kamienica, w Jeleniej Górze, w gminie Mysłakowice, w gminie i mieście Kamienna Góra, w gminie Marciszów, w mieście i gminie Dzierżoniów, w Lwówku Śląskim, we Wleniu, w mieście i gminie Radków, w gminie Kłodzko. Pogotowia przeciwpowodziowe: w powiecie lwóweckim (gmina Gryfów i Mirsk); w powiecie legnickim dla miasta Legnica; w powiecie średzkim ( gmina Kostomłoty). Lokalne podtopienia występują w powiatach: ˇ lwóweckim (nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 297 w miejscowości Brunów, dodatkowo planowany zrzut ze zbiornika Pilichowice może spowodować podtopienia w miejscowościach Brunów, Żerkowice oraz w samym Lwówku (na ulicach Rybnej i Rzecznej), ˇ wałbrzyskim (podtopiona jest droga wojewódzka nr 375 w Chwaliszowie – jeden pas jest nieprzejezdny), Rzeki nadal utrzymują się w swoich korytach. Zbiorniki retencyjne posiadają dużą rezerwę i na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego oraz powiatowe centra i gminne zespoły reagowania kryzysowego na bieżąco prowadzą monitoring sytuacji hydrologicznej na terenie województwa. Sytuacja na rzekach na razie jest ustabilizowana - woda nie przybiera.


18 marca 2005 - Wyniki VI Konkursu Palm Wielkanocnych

Tegoroczny Konkurs Palm Wielkanocnych wygrała Palma przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej. Drugie miejsca otrzymali: Szkoła Podstawowa nr 10 w Świdnicy, Przedszkole nr 14 w Świdnicy, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy. Przyznano również wyróżnienie Maciejowi Traczowi z Powiatowego Zespołu Szkół w Bystrzycy Dolnej.


18 marca 2005 - GCI dla maturzystów

Jak przebrnąć przez rozmowę kwalifikacyjną? Jak efektywnie wyszukiwać oferty pracy? Czego spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej? Czym są granty? Na te i inne pytania odpowiedziało przyszłym absolwentom Zespołu Szkół w Strzegomiu- Gminne Centrum Informacji. Dzięki prezentacjom multimedialnym spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem. Przybyło ponad 60 uczniów, głównie z klas o profilu ekonomicznym oraz handlowym. Największym zainteresowaniem cieszyły się granty, czyli nagrody pieniężne i rzeczowe. Granty przyznawane są za realizację przedsięwzięć z takich dziedzin jak edukacja, ochrona środowiska czy przedsiębiorczość. Najlepszy pomysł jest gratyfikowany. Czasami zdarza się, że ex aequo zostaje wyróżnionych kilka projektów. Wyjście do młodych ludzi z przydatnymi informacjami dotyczącymi przyszłej pracy i możliwości jej pozyskania, a także stworzenie możliwości dofinansowania za ciekawe pomysły w dziedzinach społeczno- gospodarczych to tylko niektóre zadania GCI.


18 marca 2005 - Turniej Finałowy

Jutro i pojutrze rozegrany zostanie w Świdnicy pierwszy Turniej Finałowy IV ligi siatkówki mężczyzn. W sali przy ulicy Pionierów wystąpią zespoły: Dziekan Milicz, Dors Świdnica, AZS Wałbrzych i Chrobry Głogów.
W sobotę i niedzielę mecze rozpoczynają się o godzinie 10.00.
Drugi Turniej odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia w Miliczu. Szczegóły świdnickiego finału - >>> zobacz


18 marca 2005 - Remis na początek

W rozegranym dzisiaj pierwszym meczu Półfinału Mistrzostw Polski juniorek w piłce ręcznej zespół Victorii Świebodzice zremisował z Łącznościowcem Szczecin 19:19 do przerwy nasza drużyna przegrywała 7:9. Na minutę przed końcem zespół Victorii prowadził 19:18. Jutro nasze dziewczęta zagrają z gospodarzem turnieju drużyną z Tczewa.


18 marca 2005 - Stan wód o godzinie 14.00

Informujemy, że topnienie pokrywy śnieżnej spowodowało wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Na terenie województwa dolnośląskiego w 18 miejscowościach przekroczone są stany alarmowe. a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 90 cm w Mościsku, na Czarnej Wodzie o 19 cm (m. Bukowna), na Bystrzycy w Kraskowie o 45 cm. na Nysie Szalonej w Jaworze o 58 cm. na Strzegomce w Łażanach poziom osiągnął stan alarmowy. W związku z powyższym zostały ogłoszone: Alarmy przeciwpowodziowe w gminach: Stara Kamienica, Dzierżoniów dla miejscowości Dzierżoniów, Piława Dolna, Nowizna, Mościsko, Ostroszowice i Włóki, w gminie Marciszów, w gminie Kamienna Góra i w mieście Kamienna Góra. Pogotowia przeciwpowodziowe ogłoszono w powiatach: lwóweckim (gmina Gryfów i Mirsk), zgorzeleckim (gmina Zgorzelec, Bogatynia i Zawidów), legnickim dla miasta Legnica, średzkim (gmina Kostomłoty), jeleniogórskim (miasto Jelenia Góra) Rzeki nadal utrzymują się w swoich korytach. Wystąpiły lokalne podtopienia gospodarstw i pól w powiatach ząbkowickim, jaworskim, lwóweckim i złotoryjskim. Woda pochodzi z rowów melioracyjnych. ˇ Na drodze wojewódzkiej Krzewina - Bratków (powiat zgorzelecki) na odcinku 30 m pojawiła się woda. Droga jest nieprzejezdna dla samochodów osobowych. ˇ Na drodze krajowej nr 5 w Kamiennej Górze (ul. Jana Pawła II) pojawiła się woda. Droga jest nieprzejezdna dla samochodów osobowych. ˇ Na drodze krajowej nr 3 w Jeleniej Górze (ul. Wrocławska) z powodu wody wprowadzono ruch wahadłowy. Zbiorniki retencyjne posiadają dużą rezerwę i na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu wód znajdą Państwo na stronie www.czkw.wroc.pl


18 marca 2005 - Pałac w Mokrzeszowie

15 marca odbyło się spotkanie w sprawie Pałacu w Mokrzeszowie. Sprawa dotyczyła braku dbałości o nabyty zabytkowy obiekt. Od 10 lat nie robi się w nim nic co mogłoby przywrócić go do stanu świetności. Przeciwnie dokonywane są tam roboty, które doprowadzają go do ruiny. Niestety nie udało się skontaktować z właścicielem, nie przyjechał też na spotkanie. Wójt Gminy podziękowała za zajęcie się tym tematem i za zorganizowanie spotkania. Mamy nadzieję, że sprawa zamku w Mokrzeszowie zostanie rozwiązana. Poseł Chlebowski uznał, że akt notarialny w żaden sposób nie zabezpieczył interesów Gminy czy Skarbu Państwa, zawiniło w tym momencie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ponieważ nie powinno pozwalać na kupno takiego obiektu przez dwuosobową spółkę ze śmiesznie niskim kapitałem. Zaproponował, aby postawić właścicielowi zarzuty karne. Na wniosek konserwatora zabytków Gmina lub Skarb Państwa powinien przejąć obiekt, bo jest on zagrożony zniszczeniem. Wójt Gminy zadeklarowała, że będzie wnosić o uchylenie aktu notarialnego. Dzięki złożonym deklaracjom na spotkaniu sprawa pałacu w Mokrzeszowie posunęła się o krok.


18 marca 2005 - Stan wód o godzinie 9.00

Informujemy, że topnienie pokrywy śnieżnej spowodowało wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry. Na terenie województwa dolnośląskiego w 18 miejscowościach przekroczone są stany alarmowe. a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 100 cm w Mościsku, na Czarnej Wodzie o 16 cm (m. Bukowna), na Bystrzycy w Kraskowie o 42 cm. na Nysie Szalonej w Jaworze o 84 cm. W związku z powyższym zostały ogłoszone: Alarmy przeciwpowodziowe w gminach: Stara Kamienica i Dzierżoniów dla miejscowości Piława Dolna, Nowizna, Mościsko, Ostroszowice i Włóki. Pogotowia przeciwpowodziowe ogłoszono w powiatach: lwóweckim (gmina Gryfów, Mirsk i Lubomierz), dzierżoniowskim (gmina Dzierżoniów), zgorzeleckim (gmina Zgorzelec, Bogatynia i Zawidów) i legnickim dla miasta Legnica Rzeki nadal utrzymują się w swoich korytach. Wystąpiły lokalne podtopienia gospodarstw i pól w powiatach ząbkowickim, jaworskim, lwóweckim i złotoryjskim. Woda pochodzi z rowów melioracyjnych. Jedynie na drodze wojewódzkiej Krzewina - Bratków (powiat zgorzelecki) na odcinku 30 m pojawiła się woda. Droga jest nieprzejezdna dla samochodów osobowych. Zbiorniki retencyjne posiadają dużą rezerwę i na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego oraz powiatowe centra i gminne zespoły reagowania kryzysowego na bieżąco prowadzą monitoring sytuacji hydrologicznej na terenie województwa. Odnotowano zmienną tendencję poziomów wód na rzekach. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższych dniach przewiduję się spadek temperatury co spowolni topnienie pokrywy śnieżnej i przybór wód.


17 marca 2005 - Półfinały Mistrzostw Polski

W dniach 18.03-20 marca w Tczewie rozgrywane będą Półfinały Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej. W turnieju zagrają juniorki MKS Victorii Świebodzice. Oto program turnieju:
18 marca 2005 r. godz. 16.00 Łącznościowiec Szczecin - MKS Victoria Świebodzice, godz. 18.00 Sambor Tczew - UKS Łomża
19 marca 2005 r. godz. 16.00 Łącznościowiec Szczecin - UKS Łomża, godz. 18.00 MKS Victoria Świebodzice - Sambor Tczew
20 marca 2005 r. godz. 10.00 MKS Victoria Świebodzice - UKS Łomża, godz. 12.00 Sambor Tczew - Łącznościowiec Szczecin


17 marca 2005 - Woda przybiera - godzina 14.00

Komunikat o stanie wód - z godziny 14.00 Informujemy, że od godziny 10.00 zanotowano przyrost wód w korytach rzek. Stan alarmowy został przekroczony w trzynastu miejscach: a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 92 cm w Mościsku, na Czarnej Wodzie o 11 cm (m. Bukowna) i na Bystrzycy w Kraskowie o 4 cm. Stan ostrzegawczy został przekroczony w dziesięciu miejscach: Na Bystrzycy w Lubachowie o 15 cm, i na Nysie Szalonej o 28 cm (Jawor)
Alarmy przeciwpowodziowe zostały ogłoszone w gminach: Dzierżoniów i Stara Kamienica. Jednocześnie informujemy, że rzeki nadal utrzymują się w swoich korytach (żadna z nich nie wylała). Jedynie w gminie Stoszowice w powiecie Ząbkowickim ciek wodny Budzówka wystąpił z koryta i obecnie podtopione są tam cztery gospodarstwa. Zbiorniki retencyjne na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Na każdym ze zbiorników pełnione są całodobowe dyżury obsługi. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie na bieżąco prowadzoną stały monitoring stanu wody i urządzeń. O zmieniającej się sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.


17 marca 2005 - Razem można więcej

Wkrótce rocznica podpisania w strzegomskim ratuszu porozumienia międzygminnego pod nazwą "Międzygminne Centrum Segregacji Odpadów". Mając świadomość odpowiedzialności gminy za gospodarkę odpadami oraz wychodząc naprzeciw dyrektywom unijnym burmistrz Lech Markiewicz zaprosił na spotkanie burmistrzów i wójtów zaprzyjaźnionych ościennych gmin. I tak od 2 kwietnia 2004 roku, Międzygminne Centrum rozpoczęło działalność. Słuszna decyzja władz Strzegomia i Gminy Świebodzic, Jaworzyny Śl., Udanina, Dobromierza, Żarowa i Marcinowie udowodniła, że był to strzał w dziesiątkę. Sprawozdanie z działalności Centrum za okres 9 miesięcy minionego roku przedstawia rewelacyjne wyniki finansowo - rzeczowe i potwierdza, że "razem można więcej" Obecnie prowadzone są rozmowy z trzema innymi gminami, które wyrażają chęć przystąpienia do Centrum. Dlatego też rok 2005, to nie tylko zwiększenie ilości wysegregowanych surowców wtórnych do sprzedaży, ale konieczność zmniejszenia ponoszonych kosztów na selektywną zbiórkę oraz wynegocjowanie wyższych cen sprzedaży pozyskiwanych surowców. Musimy rozważyć poważnie najpilniejsze inwestycje, a w szczególności zakup linii sortowniczej, prasy z podajnikiem oraz wagi najazdowej. Nowy sprzęt i automatyzacja to także nowe miejsca pracy.


17 marca 2005 - Otwarcie świetlicy wiejskiej w Modliszowie

11 marca o godzinie 18:00 w Modliszowie uroczyście otwarto świetlicę wiejską. Na spotkaniu Wójta Gminy Świdnica Teresę Mazurek reprezentował Sekretarz Gminy Zbigniew Mudy, obecni byli także Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jadwiga Generowicz, radni Rady Gminy Janusz Maruda oraz Zbigniew Kończak, Sołtys Modliszowa Maciej Rataj wraz z Radą Sołecką oraz gospodarz świetlicy Maria Kocot. Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek przez Sekretarza podarowała uczniom nowy stół do tenisa, a Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jadwiga Generowicz wieżę HI-FI. Dwóch Radnych z miejscowego okręgu wyborczego oddało część swojej diety na piłeczki ping-pongowe i siatki na stół. Uczniowie także otrzymali prezenty i gadżety reklamowe Gminy. Młodzież podziękowała za salę i wyraziła swoje zadowolenie z możliwości trenowania w Modliszowie, uczniowie już nie będą musieli jeździć do Bystrzycy, aby spędzić czas wśród rówieśników i potrenować tenis stołowy. Po małym poczęstunku odbył się mecz tenisowy między Sekretarzem Gminy Zbigniew Mudym i Przewodniczącym Rady Sołeckiej Modliszowa Krzysztofem Kolonem a przedstawicielami młodzieży. Wygrała (niewieloma punktami) młodzież.


17 marca 2005 - Nowa strona

Od dziś pod adresem www.sok.com.pl możecie Państwo zapoznać się z nową stroną Świdnickiego Ośrodka Kultury, na której znajdziecie zapowiedzi imprez organizowanych przez ośrodek kultury.

Znajdziecie tam również ważne adresy, telefony, bogatą ofertę zajęć przeznaczonych dla różnych grup zainteresowań.


17 marca 2005 - Woda przybiera

Informujemy, że w stosunku do środy zanotowano przyrost wód w korytach rzek dolnośląskich. Stan alarmowy został przekroczony w sześciu miejscach a w naszym powiecie jest to rzeka Piława na której został przekroczony o 48 cm w Mościsku i na Czarnej Wodzie o 8 cm (m. Bukowna). Stan ostrzegawczy został przekroczony w jedenastu miejscach. Na Bystrzycy w Lubachowie o 14 cm, w Kraskowie o 34 cm. i na Nysie Szalonej o 2 cm (Winnica).
Jednocześnie informujemy, że rzeki nadal utrzymują się w swoich korytach (żadna z nich nie wylała), a koryta głównych rzek są przygotowane na przepływ większych ilości wody niż ma to miejsce obecnie. Zbiorniki retencyjne na bieżąco przyjmują wodę z topniejącej pokrywy śnieżnej. Na każdym ze zbiorników pełnione są całodobowe dyżury obsługi. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w regionie na bieżąco prowadzoną stały monitoring stanu wody i urządzeń. O zmieniającej się sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.


17 marca 2005 - Już niebawem - tereny przemysłowe

W poniedziałek i wtorek, 21 i 22 marca odbędą się dwie kolejne już w tym miesiącu sesje Rady Miejskiej w Świdnicy. 11 marca, na wniosek Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka, rada zdecydowała o poszerzeniu świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" o 30,05 ha terenów położonych powyżej osiedla Zawiszów. W poniedziałek radni mają decydować o zmianach w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, zaś we wtorek o zmianach w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Zawiszowa. Obie uchwały podejmowane będą w związku z prowadzonymi od czerwca zeszłego roku intensywnymi pracami zmierzającymi do przekształcenia terenów w pobliżu osiedla Zawiszów z mieszkaniowych na przemysłowe. Prace przyspiesza bardzo duże zainteresowanie inwestorów, w tym szczególnie dwóch dużych firm, które deklarują utworzenie nowych miejsc pracy dla świdniczan. Tereny powyżej Zawiszowa już od kilku miesięcy znajdują się w ofercie Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), do której zgłasza się najwięcej inwestorów zagranicznych. Ministerstwo Gospodarki pracuje już nad świdnickim wnioskiem o poszerzenie podstrefy WSSE "Invest-Park". Został on złożony w ministerstwie w dniu 15 marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem.


17 marca 2005 - XIV Dolnośląski Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

10 marca grupa uczniów Gimnazjum nr 3 w Świdnicy wystąpiła w XIV Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej. W skład 6 - osobowego zespołu weszli: Ola Bajorek, Martyna Pierzchała, Asia Janas, Marta Moneta, Tomek Pałamarz i Piotrek Pilzak. Są oni solistami szkolnego zespołu muzycznego Mozaika działającego w Gimnazjum pod opieką p. Joanny Grębowskiej - Szpak. Ranga i poziom Festiwalu jest wysoki. Patronują mu Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz samorządowe władze Wrocławia. Rokrocznie nagrody fundują też Ambasady Wielkiej Brytanii i Francji oraz inni sponsorzy. Zespół wystąpił po raz pierwszy i od razu z sukcesem. Na Koncercie Laureatów, który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury Wrocław - Fabryczna, otrzymał wyróżnienie. Poziom był bardzo wysoki, o czym świadczy fakt, że do eliminacji przedkonkursowych zgłoszono 152 uczestników, z czego w kategorii "Gimnazja" do przesłuchań konkursowych zakwalifikowano 72. Tym bardziej cieszy to wyróżnienie.


16 marca 2005 - Na rzekach bez zmian

Obecnie nie ma zagrożenia powodziowego w województwie dolnośląskim. Stan wód na większości rzek utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego. W stosunku do poniedziałku nie zanotowano przyrostu wód w korytach rzek i w większości przypadków utrzymuje się on na tym samym poziomie. Jedynie w czterech miejscach jest on nieznacznie przekroczony:
ˇ w Winnicy na Nysie Szalonej - o 2 cm)
ˇ w Duninie na Kaczawie - o 6 cm)
ˇ w Lubachowie na Bystrzycy - o 16 cm)
ˇ w Bukownie na Czarnej Wodzie - o 10 cm)
Na każdym ze zbiorników pełnione są całodobowe dyżury obsługi. Na bieżąco prowadzony jest monitoring stanu wody i urządzeń.


16 marca 2005 - Konkursy

Z okazji uroczystych obchodów Międzynarodowych Dni Żarowa 2005 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów oraz Żarowski Ośrodek Kultury ogłaszają konkurs pt. "Żarów - moja mała Ojczyzna" oraz warsztaty krasomówcze pt. "Opowiem Ci baśń - posłuchaj".16 marca 2005 - Porozumienie

11 marca podpisano Porozumienie pomiędzy Komendantem Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Panem Bolesławem Sochą a Prezydentem Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy Panem Edwardem Czerniecem. Niniejszy dokument powstał na bazie wcześniejszego Porozumienia, zawartego między tymi instytucjami w roku 2001, obejmującego współdziałanie w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudniania młodzieży. Potrzeba zaktualizowania treści porozumienia związana była ze zmianami, jakie dokonują się w obszarze działania Organizacji Samorządu Rzemiosła i Ochotniczych Hufców Pracy. Priorytetami wspólnego działania będzie szkolenie i przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży.


16 marca 2005 - Szkolenie

Na początku marca, w Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej, odbyło się szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z Gminy. Spotkanie rozpoczęła Natalia Kita, która przywitała przybyłych oraz podziękowała za trud włożony w organizację spotkania. Szkolenie poprowadziła Marta Tomaszewska z Instytutu Zarządzania i Samorządności. W szkoleniu uczestniczyło 20 przedsiębiorców, którzy uzyskali informacje o możliwościach dofinansowania inwestycji z programów unijnych. Został zaprezentowany Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Spotkanie miało na celu zdynamizowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawę warunków funkcjonowania przez szanse, jakie daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Spotkanie było ciekawe a zainteresowanie tematem bardzo duże. Na szkolenie zaproszonych zostało ponad 100 przedsiębiorców. Szkoda, że tylko 20% zaproszonych wzięło w nim udział.


16 marca 2005 - Zawody Jeździeckie w WKKW

30 kwietnia o godzinie 9.00 na malowniczo położonym hipodromie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie koło Strzegomia rozpoczną się Regionalne Zawody Jeździeckie we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.
Zawodnicy walczyć będą o Puchar Burmistrza Strzegomia

Są to zawody regionalne kl.L i P.
Organizatorem zawodów jest LKS Stragona Strzegom


15 marca 2005 - Nagrody i stypendia

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek informuje, iż na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury, można składać wnioski o przyznanie stypendium (w terminie do 31 marca br.) lub nagrody (w terminie do 15 sierpnia br.). Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49, adresując je na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Zasady i tryb przyznawania nagród i stypendiów oraz podmioty uprawnione do składania wniosków określa wymieniona wyżej uchwała, która jest dostępna na stronie internetowej www.swidnica.bip-gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim.


15 marca 2005 - Spokojnie

W związku z wzrastającym poziomem zaniepokojenia mieszkańców regionu potencjalnym zagrożeniem powodziowym wynikającym z wiosennych roztopów wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski postanowił o codziennym informowaniu o bieżącej sytuacji. Obecnie nie ma zagrożenia powodziowego na terenie województwa dolnośląskiego. Stan wód na większości rzek utrzymuje się poniżej stanu ostrzegawczego. Jedynie w trzech miejscach jest on nieznacznie przekroczony:
ˇ w miejscowości Winnica na Nysie Szalonej (stan ostrzegawczy przekroczony o 2 cm),
ˇ w miejscowości Dunino na Kaczawie (stan ostrzegawczy przekroczony o 6 cm),
ˇ w miejscowości Lubachów na Bystrzycy (stan ostrzegawczy przekroczony o 16 cm).
Nigdzie nie występuje stan alarmowy. Zbiorniki retencyjne są przygotowane do przyjęcia wód z topniejącej pokrywy śnieżnej. Koryta głównych rzek także przygotowane są na przepływ wielokrotnie większych ilości wody niż ma to miejsce obecnie. Na każdym ze zbiorników pełnione są całodobowe dyżury obsługi. Na bieżąco prowadzony jest monitoring stanu wody i urządzeń.


15 marca 2005 - Wyjazd na koncert

W imieniu zespołu Zero Procent z Żarowa zapraszamy na koncert tej grupy do Wrocławia. Impreza odbędzie się w ramach trzeciej edycji "Student Rok Festival" w najbliższy piątek o godzinie 20.00 w akademiku Politechniki Wrocławskiej T15.
Wstęp wolny. Istnieje możliwość wyjazdu autobusem wspólnie z zespołem - więcej informacji pod numerem GG 8740453


15 marca 2005 - "Nie będę od razu ścinał głów"

Tak na pytanie dziennikarzy dotyczące oddelegowanego na przymusowy urlop dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział Starosta Świdnicki Jacek Wajs. Tylko dzięki szybkim decyzjom sztabu antykryzysowego i przejęciu kontroli nad ZDP chaos na drogach jaki wystąpił w ostatnich dniach został szybko opanowany. Najgorszy był 11 marca. Intensywne opady śniegu, które w połączeniu z silnym wiatrem i ujemną temperaturą w konsekwencji sparaliżowały ruch komunikacyjny na większości dróg. - Po zapoznaniu się sytuacją, analizie informacji otrzymywanych od osób uwięzionych w pojazdach na drogach, postanowiłem w porozumieniu ze starostą Jackiem Wajsem, który akurat wracał z kongresu z Warszawy, zwołać na godz. 22.00 akcję odblokowującą najbardziej trudne odcinki dróg wojewódzkich i krajowych, chociaż należy to do obowiązków zarządców tych dróg. - mówił Wicestarosta Zygmunt Worsa. Dla osób, które zostały uwięzione w samochodach, uruchomiono pomieszczenia internatowe a wszystkim oczekującym na przejazd strażacy dostarczali gorącą herbatę. Akcja trwała do godz. rannych 12 marca, dzięki zaangażowaniu osób biorących w niej udział, użyciu dużej ilości środków odśnieżających, odkopano wszystkie uwięzione pojazdy, udrożniono drogi a następnie utrzymywano ich przejezdność. - Zima pokazała, że forma organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych jest nieskuteczna - podkreślił Starosta Jacek Wajs - wprawdzie do zmian byliśmy przygotowani dużo wcześniej, ale zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje, chcemy poczekać na zakończenie trwającego tam audytu. Mam świadomość, że tam pracuje 26 osób. Może pójdziemy w kierunku zakupu maszyny wielozadaniowej i możliwości samodzielnego wykonywania prac dotychczas zlecanych na zewnątrz. Dałoby to duże oszczędności.


15 marca 2005 - Pokonkursowa wystawa

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza na XI Pokonkursową Wystawę Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych, która odbędzie się 20 marca.
W programie m.in.:
- godz. 8.45 - Korowód z Palmami przejdzie ul. Mickiewicza do Kościoła w Żarowie.
- godz. 9.00 - Msza Święta - poświęcenie Palm.
- godz. 10.00 - Otwarcie wystawy.
- godz. 12.00 - Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród.


15 marca 2005 - Jarmark Wielkanocny

W dniach 19 i 20 marca na strzegomskim Rynku odbędzie się VII Jarmark Wielkanocny 2005. W programie między innymi: przemarsz korowodu ulicami miasta, ogłoszenie konkursu na najładniejszą palmę, kiermasze, występy, konkursy, prezentacje rękodzieła.

Szczegółowy program Jarmarku Wielkanocnego - >>> zobacz


15 marca 2005 - Rozbój

9 marca do idącej ul. Ofiar Oświęcimskich kobiety podbiegł nieletni Kacper U. lat 16, który uderzając w plecy Janinę B. lat 69 przewrócił ją na ziemię doprowadzając do stanu bezbronności, a następnie skradł jej torebkę wartości 15 zł. Widzący to zdarzenie mężczyzna podjął pościg za uciekającym chłopakiem, którego nie dogonił, korzystając z telefonu komórkowego powiadomił Komendę Powiatową Policji w Świdnicy o zdarzeniu. Natychmiast na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, którzy podjęli poszukiwania chłopaka. W wyniku penetracji terenu policjanci zatrzymali Kacpra, który przyznał się do popełnienia rozboju, odnaleźli także skradzioną torebkę, którą nieletni odrzucił przed zatrzymaniem. W wyniku tego zdarzenia Janina B. doznała obrażeń w postaci złamania prawego barku, kobieta pozostała na obserwacji w Szpitalu. W chwili obecnej zatrzymanym nieletnim zajmie się Sąd Rodzinny w Świdnicy.


15 marca 2005 - Konkurs w rzemiośle

31 marca o godzinie 10.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy przy ul. Budowlanej 10 przeprowadzony zostanie etap regionalny V edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Organizatorem konkursu na tym etapie jest Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy wraz z organizacjami cechowymi, Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. W konkursowe szranki stanie 16 uczniów z regionu wałbrzyskiego, którzy zdobywają zawód w zakładach rzemieślniczych, zrzeszonych w lokalnych cechach w Bielawie, Dzierżoniowie, Świdnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śl. Dla uczestników przygotowano upominki oraz okolicznościowe dyplomy, a dla finalistów nagrody rzeczowe.


15 marca 2005 - Przejrzysta Gmina

Gmina Świdnica przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej "Przejrzysta Polska" prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Akcja ma na celu poprawę jakości życia publicznego oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Receptą na wzrost skuteczności i uczciwości jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. Udział w akcji polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań fakultatywnych podzielonych na sześć kategorii. Zaproszone zostały wszystkie gminy i powiaty w Polsce, a do akcji zgłosiło się 775 samorządów. Akcja potrwa do końca 2005 roku.


14 marca 2005 - Turniej Finałowy

W dniach 19-20 marca rozegrany zostanie w Świdnicy pierwszy Turniej Finałowy IV ligi siatkówki mężczyzn. W sali przy ulicy Pionierów wystąpią zespoły: Dziekan Milicz, Dors Świdnica, AZS Wałbrzych i Chrobry Głogów.
W sobotę i niedzielę mecze rozpoczynają się o godzinie 10.00.
Drugi Turniej odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia w Miliczu. Szczegóły świdnickiego finału - >>> zobacz


14 marca 2005 - Zgoda na poszerzenie podstrefy

Rada Miejska w Świdnicy, na wniosek Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka, zgodziła się na powiększenie obszaru świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Chodzi o 30,05 ha terenów położonych na północ od osiedla Zawiszów. Możliwość poszerzenia świdnickiej podstrefy zrodziła się w związku z zainteresowaniem konkretnego inwestora oraz Zarządu WSSE. Inwestor deklaruje inwestycję o wartości 50 mln euro oraz zatrudnienie tysiąca osób, a więc spełnia warunki przewidziane przez ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych. Według uzgodnionego harmonogramu, po podjęciu decyzji przez Radę Miejską, kompletny wniosek o poszerzenie obszaru podstrefy Świdnica złoży w Ministerstwie Gospodarki do 15 marca. Jednocześnie Prezydent Świdnicy prowadzi negocjacje z innymi firmami, zainteresowanymi budową fabryk w pobliżu Zawiszowa. Działkami zainteresowanych jest kilku inwestorów zagranicznych. Równolegle Miasto prowadzi zaawansowane prace planistyczne, mające na celu dostosowanie Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania przestrzennego, tak aby możliwe stało się lokalizowanie przemysłu na północy miasta.


14 marca 2005 - Szansa na lepszy start

To główne założenie zorganizowanego po raz drugi w Polsce "Dnia Przedsiębiorczości". W tym roku w akcji udział wzięło również 59 uczniów ze strzegomskiego Zespołu Szkół. - Zaproponowaliśmy przystąpienie do programu dwóm klasom. Nie było problemu ze znalezieniem chętnych - mówi Agnieszka Oleszko, nauczycielka przedmiotu przedsiębiorczości i jednocześnie szkolny koordynator programu. Akcja skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowe cele to przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz włączenie przedsiębiorców w ich edukację. Podczas "Dnia Przedsiębiorczości" uczniowie zapoznają się z zasadami funkcjonowania danej firmy oraz interesującym ich stanowiskiem pracy. Pomoc przy realizacji programu przez uczniów z ZS zaoferowało 23 firmy nie tylko z terenu gminy. Wśród chętnych do współpracy znalazł się również strzegomski Urząd Miejski. Krótkie przeszkolenie odbyło tu 4 uczniów. Dwoje z nich zapoznało się z pracą Biura Obsługi Interesanta. Pozostała dwójka zainteresowana była funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Organizatorem akcji jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Kancelarią Prezydenta, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych i Business Centre Club.


14 marca 2005 - Gotowanie dla pokoju

17 marca o godzinie 16.00 młodzież z Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy zaprasza do udziału w I Międzynarodowej akcji: Gastronomia dla pokoju - Marzec 2005. Środki pozyskane w trakcie sprzedaży atrakcyjnych wypieków wielkanocnych zostaną przekazane na pomoc dla poszkodowanych w trakcie działań wojennych i konfliktów zbrojnych toczących się obecnie w różnych zakątkach świata. Ma ona służyć zwróceniu uwagi na problem konfliktów zbrojnych oraz zaangażować jak najliczniejszą grupę młodzieży w tę akcję. Projekt będzie organizowany w 40 krajach Europy. Zapraszamy wszystkich chętnych do degustacji smakołyków świątecznych za symboliczną złotówkę.


14 marca 2005 - Inny numer konta

W zamieszczonej w dniu 7 marca, informacji dotyczącej współpracy między Powiatem Świdnickim a Stowarzyszeniem "Polska Misja Medyczna", której celem jest między innymi akcja "Karetka dla Ciebie - Powiat Świdnicki" - zostało podane nieprawidłowe konto na które można przekazywać wpłaty.
Podajemy prawidłowe konto - Bank Pekao S. A. III / Kraków filia 8, ul. Krakowska 46, Stowarzyszenie Polska misja Medyczna,
nr 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444.


13 marca 2005 - Zawody Jeździeckie w WKKW

30 kwietnia w Strzegomiu odbędą się Regionalne Zawody Jeździeckie w WKKW o Puchar Burmistrza Strzegomia. Organizatorem zawodów jest LKS Stragona Strzegom.
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do 20 kwietnia. Zawody odbędą się na znanym już przez cały świat hipodromie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Morawie koło Strzegomia.
Dla wtajemniczonych są to zawody regionalne kl.L i P.
Jeśli masz pytania na temat zawodów - zapytaj


13 marca 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Wyniki dzisiejszej kolejki spotkań Amatorskiej Ligi Koszykówki w Świebodzicach.
WRC - JAT 99 : 62 / 28: 15, 23:11, 25: 20, 23:16.
WRC - Trzop W. (23), Chaiński P. (22), Kuta R. (18).
JAT - Sierakowski P. (27), Ogryzek P. (15), Szczepański A. (11).
NEW - KRA 88 : 65 / 27:14, 16:15, 26:14, 19:22.
NEW - Jackowski T. (22), Piątkowski W. (22), Zając A. (17).
KRA - Slatan W. (26), Wiatrak M. (19), Markiewicz M. (7).
DEX - EVO 91 : 84 / 27:26, 19:13, 23:18, 22:27.
DEX - Sokołowski J. (31), Szymonik T. (29), Waliszewski Ł. (23).
EVO - Myślak M. (19), Zubrzycki K. (11), Borzemski M. (10).
TOP - PRM 86 : 69 / 21:13, 16:15, 27:24, 22:17.
TOP - Labiak M. (32), Mokrzycki L. (20), Kwiatkowski Sz. (14).
PRM - Czubocha P. (15), Szopa P. (14), Kierul Ł. (13).
W rozgrywkach prowadzi zespół NEW przed TOP i zespołem DEX.


13 marca 2005 - "Wagary inaczej"

18 marca o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika w Świdnicy odbędą się "wagary inaczej", czyli Dzień Wiosny połączony tradycyjnie z nauką na II już Festiwalu Nauki. Tegoroczny festiwal promuje zdrowie i sportowy styl życia. Już we wrześniu Biegiem po zdrowie zainaugurowaliśmy nowy-zdrowy rok szkolny. Inicjatorką Festiwalu jest prof. Grażyna Kubiczek,która wraz z dyrekcją szkoły zadbała o znamienitych gości. Zaproszenie na wykłady przyjęli naukowcy wrocławskich uczelni: dr Beata Sosnowska z Politechniki Wrocławskiej,która opowie o polskich rzekach, dr Adam Sulikowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, który rozwieje zawiłości prawa. O formach ochrony przyrody opowiedzą Pracownicy Ośrodka Dydaktycznego Parku Narodowego Gór Stołowych a o swoim spotkaniu z Himalajami opowie Piotr Snopczyński. Na warsztaty dziennikarskie zapraszają dziennikarze zaprzyjaźnionego ze szkołą - radia BRW. I jak to w Mechaniku bywa, nie zabraknie tematów motoryzacyjnych. O tym jak zostać pilotem rajdowym opowie Paweł Drahan z Automobilklubu Sudeckiego. Organizatorzy mają nadzieję, że odwiedzą ich gimnazjaliści, którzy będą mieli okazję przekonać się, jak bardzo otwartą szkołą dla twórczych inicjatyw jest Zespół Szkół Mechanicznych.


12 marca 2005 - Koncert odwołany

Z powodu awarii technicznej zostaje odwołany jutrzejszy koncert "Mocny plan ucieczki" zespołu Guess Why.
Pieniądze za sprzedane bilety, Świdnicki Ośrodek Kultury będzie zwracał od poniedziałku.

Miła wiadomość:
wszyscy świdniczanie mają zagwarantowany wstęp wolny na poniedziałkowy koncert M. Makowicza we Wrocławiu.12 marca 2005 - Miejska Biblioteka Publiczna

Trzeciego marca odbyła się w Oddziale dziecięcym lekcja biblioteczna "Cuda świata" dla uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 4 a w bibliotece dla dorosłych spotkali się gimnazjaliści z klasy III b Gimnazjum nr 2, którzy wysłuchali ogólnej informacji o bibliotece a zwłaszcza o umiejętności korzystania z katalogów bibliotecznych i aparatu pomocniczego w wydawnictwach naukowych. W Oddziale Dziecięcym można oglądać wystawkę zeszytów pierwszoklasistów ze wszystkich świebodzickich szkół podstawowych a w bibliotece dla dorosłych wystawkę "Okolice zamku Książ". Wystawka ta to szczegółowo opisana i zilustrowana trasa wycieczkowa po Książańskim Parku Krajobrazowym. Jej autorem jest Pan Bolesław Kwiatkowski.


12 marca 2005 - Po szwedzku

16 marca Świdnica będzie obchodziła 11. Dni Kultury Szwedzkiej. Dni organizowane są przez Towarzystwo Polsko-Szwedzkie Oddział we Wrocławiu pod honorowym patronatem Ambasadora Królestwa Szwecji, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Świdnicy, Prezydenta Wrocławia, Prezydenta Wałbrzycha, Burmistrza Oleśnicy, Starosty Kamiennogórskiego oraz Starosty Brzeskiego. Współorganizują je dolnośląskie instytucje kultury, a w Świdnicy Urząd Miejski, Świdnicki Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 12 i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza. Szczegółowy program - >>> zobacz
Dni szwedzkie potrwają na Dolnym Śląsku od 13 do 20 marca.


12 marca 2005 - Siatkarskie trójki

Wczoraj w Szkole Podstawowej numer 6 w Świdnicy rozegrany został półfinał strefy wałbrzyskiej mini piłki siatkowej "trójki" dziewcząt (piąte klasy).
W turnieju zwyciężyły dziewczęta z SP1 z Boguszowa Gorc, drugie miejsce SP z Niemczy. Dwa pierwsze zespoły awansowały do finału strefy wałbrzyskiej.
Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z SP ze Złotego Stoku a ostatnie SP6 ze Świdnicy.


11 marca 2005 - Półfinał Mistrzostw Polski

W dniach 18 - 20 marca w Tczewie odbędzie się Półfinał Mistrzostw Polski w piłce ręcznej juniorek z udziałem Victorii Świebodzice. Rywalkami naszego zespołu będą: gospodynie turnieju zespół Sambora Tczew, Łącznościowca Szczecin oraz UKS Dwójki Łomża. Życzymy naszym zawodniczkom awansu do finału Mistrzostw Polski. Powodzenia


11 marca 2005 - Konkurs Recytatorski

24 marca o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbędą się Eliminacje rejonowe Konkursu Recytatorskiego. A Eliminacje wojewódzkie o zasięgu dolnośląskim odbędą się 28 i 29 kwietnia w Zespole Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu). Koncert Laureatów odbędzie się 13 maja o godz. 13.00 w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa dolnośląskiego, uczestnicy przygotowują dwa utwory, a prezentują jeden ( w szczególnych przypadkach jury może wysłuchać drugiego utworu).
Więcej informacji - MDK ul. Nauczycielska 2, w Świdnicy telefon 851 - 33 - 30


11 marca 2005 - Komputery

Policjanci coraz częściej zatrzymują osoby posiadające komputery z nielegalnym oprogramowaniem oraz posiadające płyty z filmami DVD, nielegalnymi programami i grami. W czasie kilku ostatnich dni świdniccy policjanci na terenie powiatu zatrzymali kilkanaście osób, u których ujawnili i zabezpieczyli komputery z nielegalnym oprogramowaniem. Policjanci w czasie dokonywania przeszukań - nie koniecznie skierowanych na ujawnianie nielegalnych oprogramowań dokonywali sprawdzeń komputerów będących własnością osób u których dokonywano przeszukania, dokonywali także sprawdzenia legalności oprogramowania w posiadanym komputerze. W każdym przypadku, gdy nielegalne oprogramowanie zostało ujawnione, komputer zostaje zabezpieczony, w celu przeprowadzenia badań przez biegłego a następnie decyzję o dalszych losach komputera podejmuje Prokurator. O tym, że można stracić swój komputer przekonał się sprawca rozboju, u którego po zatrzymaniu przez policjantów, w czasie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli komputer z nielegalnym oprogramowaniem. Posiadanie nielegalnego oprogramowania jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.


11 marca 2005 - Sięgnij po środki z PFRON

Pracodawcy i osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą oraz mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie powiatu świdnickiego, mogą ubiegać jak co roku o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2005 r. Ze środków z tego funduszu jest możliwość otrzymania: pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną, zwrotu kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności określonych przez służby medycyny pracy, dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna, uczestnictwa w szkoleniach organizowanych dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązujących drukach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7, pok.121. Informacji telefonicznej udzielamy pod numerem telefonu 85-00-425.


11 marca 2005 - Ważna sesja

Dzisiaj o godzinie 17.00 Telewizja Teletop przeprowadzi transmisję z obrad XXX sesji Rady Miejskiej. Podczas sesji przewidziano przyjęcie jednej, lecz bardzo ważnej uchwały w sprawie powiększenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" - Podstrefa Świdnica. Możliwość poszerzenia świdnickiej podstrefy o tereny położone na północ od osiedla Zawiszów, zrodziła się w związku z zainteresowaniem konkretnego inwestora oraz Zarządu WSSE. Uzgodniony harmonogram działań zakłada, że do 15 marca złożony zostanie w Ministerstwie Gospodarki wniosek o poszerzenie obszaru świdnickiej podstrefy WSSE. Wcześniej konieczna jest jednak zgoda Rady Miejskiej w tej sprawie.


11 marca 2005 - Walcem w koleiny

Miasto Świdnica, dzięki uprzejmości świdnickiej firmy EKO-WOD zastosowało nowatorską metodę udrażniania dróg, na których powstały głębokie, lodowe koleiny. Użyto do tego celu... walca. Zimowym utrzymaniem objętych jest w Świdnicy ok. 60-70% miejskich dróg. To o ok. 20% więcej niż w poprzednich latach. W tym sezonie pługi i solarki wyjechały także na osiedla mieszkaniowe, nieobjęte wcześniej odśnieżaniem. Okazało się jednak, że na kilku ulicach, których nie umieszczono na liście zimowego utrzymania, konieczna stała się interwencja przy pomocy ciężkiego sprzętu. Koleiny, które się tam wytworzyły utrudniały bowiem kierowcom poruszanie się samochodami. Ciężki sprzęt - walec wibracyjny, używany zwykle do formowania wałów i skarp - został użyty do usunięcia zbrylonego lodu na ul. Wróblewskiego, części ul. Prądzyńskiego, ul. Lelewela oraz na Zawiszowie - ul. Ks. Jadwigi Śląskiej, Henryka Brodatego i Władysława Łokietka. Pokruszony lód Farma Miejska składowała następnie na wolnych obszarach lub rzadziej użytkowanych parkingach. Wymienione ulice wybrano z uwagi na duży ruch oraz liczbę mieszkańców. Niestety, z uwagi na duże koszty, nie było możliwe użycie podobnej technologii do usunięcia lodu z pozostałych ulic nieobjętych zimowym utrzymaniem. Miasto Świdnica pragnie wyrazić wdzięczność mieszkańcom, którzy w krótkim czasie zareagowali na prośby drogowców o usuwanie pojazdów na czas rozbijania lodu oraz firmie EKO-WOD, która nieodpłatnie wykonała tę usługę na rzecz Miasta.


10 marca 2005 - Młodzież w Urzędzie

Dziesięciu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy towarzyszyło dziś przy pracy świdnickim urzędnikom miejskim. Wszystko to w ramach organizowanego w całej Polsce "Dnia Przedsiębiorczości". Świdnickie szkoły ponadgimnazjalne już po raz kolejny uczestniczą w "Dniach", organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z Kancelarią Prezydenta, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych i Business Centre Club. Tradycyjnie już tego dnia firmy i instytucje przyjmują w całej Polsce uczniów na 3-5 godzinne spotkania, które ułatwią młodym ludziom wybór dalszej edukacji i kariery zawodowej. W tegorocznej edycji programu uczniowie świdnickiego Zespołu Szkół Ekonomicznych według rankingu "Rzeczpospolitej" - najlepszej ponadgimnazjalnej szkoły ekonomicznej na Dolnym Śląsku) obserwują pracę m.in. urzędników Urzędu Miejskiego. Są to uczniowie II klasy Technikum Ekonomicznego: Ewelina Opyrchał, Paulina Roman, Joanna Knapik, Aneta Kaczorowska, Dorota Niedźwińska, Marzena Włodarczak, Izabela Bielska, Patrycja Janus, Anna Szurek i Urszula Gawlik. Dzięki temu uczniowie mają szansę na lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy i karierę zawodową, wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, weryfikację wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowanie kariery zawodowej. Dla urzędu (instytucji bądź firmy) jest to także szansa na poznanie młodych ludzi, ich wiedzy, umiejętności, co w przyszłości może skutkować zaproponowaniem im konkretnej pracy.


10 marca 2005 - Poszukujemy pracownika

Starostwo Powiatowe w Świdnicy poszukuje osoby na stanowisko inspektora w Wydziale Zdrowia. Preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym medycznym (najlepiej z wykształceniem pielęgniarskim) lub średnim medycznym posiadające równocześnie wykształcenie wyższe inne niż medyczne. Wymagania:
- staż pracy min. 3 lata,
- doświadczenie w realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
- umiejętność pracy na komputerze,
- umiejętność redagowania korespondencji,
- samodzielność i dynamizm w działaniu.
Do zadań osoby nowo zatrudnionej należeć będzie przede wszystkim opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu, pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych a także promocja zdrowia i profilaktyki, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu. Na zgłoszenia czekamy do dnia 31 marca 2005 r. Oferty wraz z CV i podaniem prosimy składać pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7 z dopiskiem "Wydział Zdrowia".


10 marca 2005 - Zgromadzenie ZPP

Dzisiaj rozpoczęło się w Warszawie uroczyste VIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich i potrwa do jutra. Delegatem z terenu Powiatu Świdnickiego jest Starosta Jacek Wajs. Członkowie Związku Powiatów Polskich rozmawiają m.in. na tematy związane z polityką społeczną i bezpieczeństwem. W pierwszym dniu kongresu wysłuchają także sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Zarządu za rok 2004 oraz z wykonania budżetu Związku za ubiegły rok. Oprócz tego zostanie przedstawiony projekt budżetu na 2005 r. oraz założenia do programu działania Związku na rok bieżący. W piątek natomiast delegaci wysłuchają prezentacji przedstawicieli Biura Funduszy Unijnych Banku Gospodarstwa Krajowego na temat pożyczki budżetu państwa na prefinansowanie projektów i działań współfinansowanych ze środków UE. Związek Powiatów Polskich skupia już 315 powiatów i miast na prawach powiatów. ZPP, a dzięki temu i nasz powiat, jest już członkiem - Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), Polskiego Komitetu Współpracy z Komitetem Regionów UE. Ubiega się również o członkostwo w Europejskiej Sieci Samorządów Lokalnych. ZPP współpracuje ze Związkiem Powiatów Niemieckich na podstawie Traktatu z 2000 r. Aktualnie prowadzone są rozmowy o współpracy z samorządami na Ukrainie i Białorusi.


10 marca 2005 - Kredyt

7 marca funkcjonariusze Sekcji d/w z POG w jednym z Banków na terenie Świdnicy zatrzymali na gorącym uczynku usiłowania wyłudzenia kredytu 55 letniego mieszkańca Świdnicy Kazimierza R. Mężczyzna ten nawiązał kontakt z Rafałem M. właścicielem legalnie działającej firmy, który wystawił mu stwierdzające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu. Na podstawie powyższego dokumentu Kazimierz R. starał się uzyskać pieniądze w kwocie 2500zł. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, iż pieniędzmi z uzyskanego kredytu mężczyźni mieli się solidarnie podzielić. 8 marca przesłuchano Kazimierza R., który przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednocześnie złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5


10 marca 2005 - Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet uczniowie Gimnazjum nr 4 postanowili przygotować krótki program artystyczny. Pomysł zorganizowania wyszedł od uczniów klasy 3e: Agaty Szczęsnej, Tomasza Lichoty i Michała Koniecznego. Z pomocą przyszła im nauczycielka sztuki - pani Magdalena Dudziak. Chłopcy samodzielnie napisali scenariusz, wybrali podkład muzyczny, teksty piosenek. Nie było problemu z zachęceniem młodzieży do udziału w przedstawieniu. Młodzi mężczyźni z kl. 3e zaprezentowali zabawne scenki, jednak główną atrakcją uroczystości był występ chóru. Ośmiu chłopców w kobiecych strojach zaśpiewało dla wszystkich pań rytmiczne piosenki: "Nogi", "Facet to świnia", "Macho". Uczniowie pamiętali także o serdecznych życzeniach. Starania młodych mężczyzn zostały nagrodzone gromkimi brawami.


10 marca 2005 - PaPaLi 2005

5 marca ogłoszone zostały wyniki XIV Przeglądu Piosenki Literackiej PaPaLi 2005. Nagrody zdobyli:
zespół Erato z Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, zespół Nokturn z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, solistki Agnieszki Fabianowicz z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, Marek Cieślak - autor prezentowanych piosenek, a nagrodę Grand Prix Karolina Rzeźwicka z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy.


9 marca 2005 - Koncert w ZSB-E

11 marca w auli Zespołu Szkół Budowlano - Elektrycznych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 35-37 odbędzie się koncert zespołów rockowych i metalowych. Przesłaniem koncertu jest walka z nałogiem alkoholowym.
Zaprezentują się : Fikcja, Disposible Heroes, Anastasis , AA-Team , Infection.
Start imprezy o godzinie 18.
Wstęp wolny.


9 marca 2005 - Internet w Bibliotece

W czytelni Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej usytuowano stanowisko internetowe dla celów edukacyjnych. Do korzystania z Internetu uprawnieni są czytelnicy biblioteki. Czas korzystania z Internetu przez jedną osobę ograniczono do 30 minut. W chwili obecnej usługa jest nieodpłatna. Aktualnie funkcjonuje jedno, ale planuje się docelowo uruchomić jeszcze trzy podobne stanowiska. Zakończenie wyposażenia w sprzęt komputerowy biblioteki i utworzenie czytelni multimedialnej przewiduje się na pierwszą połowę 2006 roku. "Zebra"” Sp. z o.o., znana w naszym regionie firma zagraniczna, produkująca meble (zakłady w Jaworzynie, Dzierżoniowie i Mieroszowie), przekaże do końca marca darowiznę w postaci mebli dla czytelni bibliotecznej. Za cenną darowiznę składamy serdeczne podziękowania.


9 marca 2005 - Barbara Wachowicz u harcerzy

Barbara Wachowicz - literatka, autorka pasjonujących opowieści o życiu, twórczości i tajemnicach Wielkich Polaków: Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki. Laureatka Srebrnego Asa, Złotego Mikrofonu, Orderu Uśmiechu, tytułu Mistrz Mowy Polskiej VOX Populi, Orderu "Polonia Mater Ostra Est". Na zaproszenie świdnickich harcerzy Barbara Wachowicz - gościć będzie w Świdnicy 21 maja 2005 roku ze swoją wystawą "Kamyk na szańcu". Jest to jedyna wystawa poświęcona Bohaterom Powstania Warszawskiego, harcerzom z Szarych Szeregów, a przede wszystkim Druhowi Aleksandrowi Kamieńskiemu, autorowi najsłynniejszej książki czasu okupacji "Kamienie na Szaniec". Wystawa oraz kominek poprzedzający ją będą głównym punktem obchodów 60. lecia harcerstwa świdnickiego. Harcerze już dzisiaj zapraszają uczniów szkół powiatu świdnickiego do zwiedzania wystawy, która będzie udostępniona od 23 maja 2005 w Tatrze Miejskim w Świdnicy.


9 marca 2005 - Sesja na temat poszerzenia WSSE

11 marca odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przewidziano przyjęcie jednej, lecz bardzo ważnej uchwały w sprawie powiększenia terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" - Podstrefa Świdnica. Możliwość poszerzenia świdnickiej podstrefy o tereny położone na północ od osiedla Zawiszów, zrodziła się w związku z zainteresowaniem konkretnego inwestora oraz Zarządu WSSE. Uzgodniony harmonogram działań zakłada, że do 15 marca złożony zostanie w Ministerstwie Gospodarki wniosek o poszerzenie obszaru świdnickiej podstrefy WSSE. Wcześniej konieczna jest jednak zgoda Rady Miejskiej w tej sprawie.


9 marca 2005 - Zagrożenie ?

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi na terenie województwa dolnośląskiego i możliwością wystąpienia zagrożenia powodziowego informujemy, że jutro o godzinie 10.00 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przy wojewodzie dolnośląskim. W obradach Zespołu udział wezmą m. in.: wicewojewoda Ryszard Lacher, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW Józef Rzemień, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu Alfred Dubicki, dolnośląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Zbigniew Szczygieł, komendant wojewódzki Policji Andrzej Matejuk.


9 marca 2005 - Potwierdzili dominację w kraju

Zdecydowane zwycięstwo w punktacji klubowej, pięć medali wywalczonych indywidualnie. Oto dorobek bokserów strzegomskiej sekcji AKS na zakończonych w Toruniu XIII Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Toruńska impreza, w której uczestniczyło 170 młodych bokserów z całej Polski po raz kolejny pokazała, jak wielkim potencjałem dysponuje młodzież z gminy Strzegom. Największy sukces osiągnął Mariusz Jaszowski, który okazał się najlepszy w kategorii do 57 kg - w walce finałowej pokonał Krzysztofa Cieślaka z Mińska Mazowieckiego 5:0. Srebrny medal wywalczył Paweł Peczyński, który przegrał w decydującym pojedynku przez nokaut w III rundzie z Michałem Chudeckim reprezentującym Olimpię Poznań. Wyniki Jaszowskiego i Peczyńskiego nie są żadnym zaskoczeniem, ponieważ obydwaj są medalistami ubiegłorocznych MP seniorów i należą do kadry narodowej trenera Ludwika Buczyńskiego. O miłą niespodziankę postarali się kolejni trzej pięściarze AKS-u: Krzysztof Ubowski, Michał Sugalski oraz Maciej Ciechanowicz, którzy uplasowali się na najniższym stopniu podium. Podopieczni trenera Zenona Kaczora zajęli także cztery piąte miejsca. Lekkim niedosytem zakończył się występ Piotra Rucińskiego w kategorii wagowej do 60 kg. Uważany za jednego z kandydatów do medalu, musiał zadowolić się piątą lokatą.


9 marca 2005 - Modelarstwo w MDK

W MDK w Świdnicy przy ul. Nauczycielskiej, od początku marca 2005r. rozpoczęło działalność Koło Żeglarskie, przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wielu 10-18 lat. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00 - 18.30 w pracowni modelarskiej - szkutniczej, prowadzone są przez instruktora żeglarstwa Andrzeja Zaparta. Celem zajęć jest poznawanie żeglarstwa i budowa własnego jachtu klasy "Pesymist", na którym będziemy uczyć się żeglować. Zapraszamy wszystkich chętnych.


8 marca 2005 - "Muflon" dla Żarowa

Ta prestiżowa statuetka od siedmiu lat przyzna-wana jest najlepszym produktom, usługom, firmom oraz najbardziej przedsiębiorczym gminom regionu wałbrzyskiego. W tym roku podczas Wielkiej gali Muflona w zamku Książ nagrodę zdobyła gmina Żarów. Była jedną z dziesięciu nominowanych w tej klasyfikacji i okazała się najlepszą. W gminie Żarów działa podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej, samo miasto jest sprawnie rządzone przez burmistrz Lillę Gruntkowską.
Inni laureaci reprezentujący nasz powiat:
najlepsza usługa: 3 miejsce Salon Toyota Jan Nowakowski ze Świebodzic,
najlepsza mała firma: 3 miejsce Hotel Roman Piast ze Świdnicy,
średnia firma: 2 miejsce: Salon Toyota Jan Nowakowski ze Świebodzic i 3 miejsce Steinbudex ze Świdnicy.


8 marca 2005 - Złapały złodzieja

Dwie dzielne nastolatki - Ania Baniak i Joasia Turowicz - pomogły kilka tygodni temu policji w schwytaniu złodzieja, który usiłował ukraść torebkę starszej pani. Dziewczyny goniły złodzieja, powiadomiły funkcjonariuszy i pomogły w identyfikacji przestępcy. Za dzielność i odwagę zostały uhonorowane przez świebodzicki Komisariat i władze miasta. 3 marca odwiedziły wraz z dyrektorem Gimnazjum nr 2 Izabelą Trawińską Urząd Miejski. Gdy o całym zdarzeniu dowiedział się burmistrz Jan Wysoczański, zaprosił dziewczęta na spotkanie do Urzędu, obiecując dla nich niespodzianki. Niespodzianki były i to od wszystkich. Od Szefa Komisariatu Policji Izabeli Basztury i jej zastępcy Romana Ciszaka - dyplomy uznania i policyjne maskotki - lwy. Od burmistrza Jana Wysoczańskiego, wiceburzmistrz Elżbiety Wiszniewskiej i dyrektora Pawła Ozgi - sportowe stroje i karnety na pływalnię. Jak podkreślił burmistrz - "dla zachowania tak wspaniałej formy". Gimnazjalistki o swojej niezwykłej przygodzie powiedziały tylko rodzicom i najbliższym koleżankom. Dopiero po kilku dniach po Świebodzicach rozniosła się fama o młodych bohaterkach. Dyrektor Trawińska obiecała, że w szkole także nie zapomną o wspaniałym zachowaniu dziewcząt, choćby przy wystawianiu ocen z zachowania. Torebka starszej pani została ocalona. Jeden złodziej jest już zatrzymany. Drugi prawdopodobnie zostanie ujęty w czasie najbliższych dni. Dziewczęta będą miały co wspominać przez długie lata.


8 marca 2005 - Lwowscy śpiewacy

Na zaproszenie Starosty Świdnickiego w dniach 7 - 9 kwietnia wizytę złożą znani lwowscy śpiewacy operowi Pan Hryhoriy Smoliy i Pan Gabruk Mykola, którzy w ramach zaproszenia dadzą koncert w Świdnickim Teatrze z okazji XV - lecia działalności Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Świdnickich.
Koncert odbędzie się 8 kwietnia.


8 marca 2005 - Zimowy Rajd "Bałwan"

Komenda Hufca ZHP w Świdnicy oraz Krąg Instruktorski "Mrówkojady" już po raz dwunasty zorganizowali w dniach 4-6 marca Harcerski Zimowy Rajd "Bałwan". Odbył się on w okolicach Jugowic. W rajdzie wzięły udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze naszego hufca. Ogółem w rajdzie uczestniczyło 135 osób. W tym roku tematem przewodnim zimowego rajdu była Grecja. Rywalizowano w różnych konkurencjach: rozpoznawanie przypraw, wyciskanie soku z winogron i pomarańczy, malowanie twarzy, ułożenie i wygłoszenie poematu do Apollo, rozwiązywanie łamigłówki, konkurencje sportowe. Wyniki rajdu. Pion harcerski: 1 miejsce - 23 ŚDH "Araukaria". Pion starszoharcerski: 1 miejsce - 29 ŚDH "Dęby", 2 - 10 ŚDH "Mrówkojady", 3 - 8 ŚDH "Szarotki". Pion wędrowniczy: 1 miejsce - 8 ŚDW "Szarotki", 2 miejsce - 10 ŚDW "Mrówkojady", 3 miejsce - 30 ŚDW "Dęby".


8 marca 2005 - Na ekologię

260 tys. zł wyniosą w tym roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Świdnicy. Pochodzić będą z kar pobieranych za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów oraz szczególne korzystanie z wód (łącznie 230 tys. zł), a także z opłat za usuwanie drzew i krzewów (30 tys. zł). Wydatki Funduszu zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje służące ochronie środowiska (w tym m.in. na zmianę kotła w kotłowni basenu przy ul. Równej), urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, drzew, krzewów i parków. Część wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona zostanie również na edukację ekologiczną.


8 marca 2005 - Pomagamy wypełnić PIT !

Każdy, kto zechce przekazać 1% swojego podatku na rzecz świdnickich harcerzy może liczyć na pomoc w wypełnieniu swojego zeznania rocznego. Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się osobiście do komendy hufca na ul. Lelewela 18, w godzinach 8.oo - 15.oo. Informujemy, że ulotki dotyczące sposobów przekazania 1% podatku dla ZHP dostępne są m.in. w takich miejscach jak: Tesco, Intermarche, Urząd Skarbowy, Bank Spółdzielczy.
Dowód wpłaty wraz ze szczegółową instrukcją można znaleźć i pobrać ze strony hufca >>> pobierz. Najniższą prowizję (1zł) od wpłat dokonywanych na konto KH pobierają placówki Biura Handlowego "Anda" - ul. Różana (koło BGŻ), ul. Of. Oświęcimskich (dawna Opolanka), ul. Kopernika.


8 marca 2005 - "Dbali" o majątek - zostali zatrzymani

2 marca Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy została powiadomiona przez przedstawicieli jednego ze świdnickich zakładów o fakcie kradzieży mienia z terenu firmy. Dzięki czujności straży zakładowej, zatrzymano 39-letniego Roberta B. - mieszkańca Poznania, który w samochodzie, wyjeżdżającym z terenu zakładu, wśród legalnie zakupionych części posiadał wcześniej "wygospodarowane" przez pracowników podzespoły. Zatrzymano trzech długoletnich pracowników, którzy przyznali się do kilkumiesięcznej współpracy z Robertem B. i działania na szkodę zakładu. Czynności w tej sprawie przeprowadzane były równolegle na terenie Poznania i Świdnicy. W wyniku podjętych działań odnaleziono część utraconych przedmiotów oraz zabezpieczono mienie sprawców przestępstwa. Realizacja niniejszej sprawy nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy ze strony kierownictwa zakładu. Sprawcom opisanego czynu przedstawione zostały zarzuty z art. 278 §1 (kradzież mienia). W stosunku do wszystkich mężczyzn Prokuratura Rejonowa w Świdnicy zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Nadto w przypadku Roberta B. i Bogdana K. zastosowane zostało poręczenie majątkowe w wysokości odpowiednio 5000 zł i 2500 zł.


8 marca 2005 - Wymieniamy dowody

Od 1 stycznia 2003 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Na jej podstawie do grudnia 2007 roku musi zakończyć się wymiana starych tzw. książeczkowych dowodów osobistych na nowe.
Rok wydania..............Rok wymiany
1962 - 1972................2003,
1973 - 1980................2004,
1981 - 1991................2005,
1992 - 1995................2006,
1996 - 2000................2007. Dalsze informacje pod nr tel. 852 12 26 wew. 104.


7 marca 2005 - Tania telefonia w powiecie

Firma PS SERWIS na Placu Pokoju 2 w Świdnicy rozszerzyła zakres swojej działalności o usługi telefonii internetowej. Wystarczy mieć dowolne stałe łącze, zarejestrować się za darmo i dzwonić za grosze po całym świecie. Nie ma żadnej umowy ani abonamentu. Działa to na zasadzie pre-paid, czyli wpłaca się np. 25 zł i dzwoni do zużycia konta. Pomiędzy użytkownikami telefonii internetowej dzwoni się za darmo. Jest to dobre rozwiązanie dla firm oraz także dla osób prywatnych. Można dzwonić za pomocą zwykłych słuchawek z mikrofonem, jak i ze specjalnego aparatu telefonicznego nie wymagającego komputera. Dla firm posiadających centralę telefoniczną można zastosować bramkę i używać telefonii internetowej jako usługi dodatkowej. Dla firm posiadających dwa lub więcej oddziałów jest to możliwość darmowych kontaktów bez limitu czasu.
Przykładowe ceny (netto za minutę połączenia):
Polska stacjonarne: 8 gr
Polska komórkowe: 50 gr (rozliczanie sekundowe)
Niemcy, Francja, Włochy: 7 gr
USA stacjonarne + komórki: 7 gr
Australia: 7 gr
Więcej szczegółów na stronie www.ti.net.pl


7 marca 2005 - Przeczytane

Electrolux rozpycha się. Taka wiadomość ukazała się dzisiaj w Pulsie Biznesu. Mówi ona, że władze Electroluxu, szwedzkiego koncernu produkującego sprzęt AGD, podjęły decyzję o budowie trzeciej fabryki na Dolnym Śląsku.
Po Żarowie i Oławie będzie to Świdnica.
W fabryce lodówek pracę znajdzie 1000 osób. >>> zobacz


7 marca 2005 - Kronika

Beata Słaniewska znana świdnicka dziennikarka, prowadzić będzie kolejny już rok wersję pisaną Kroniki Miasta.
Po rocznej przerwie w pracy przy kronice powraca do niej młody fotograf z lokalnej gazety "Wiadomości Świdnickie" Tomasz Pietrzyk.
Wersję filmową kroniki prawdopodobnie kontynuował będzie Marek Banaszczyk.
Tak więc po krótkiej przerwie wszystkie wersje kroniki trafiają w dobre, sprawdzone, profesjonalne ręce. Gratulujemy.


7 marca 2005 - Papirus

II LO w ramach projektu edukacyjnego "Sokrates Comenius" wspólnie ze szkołami z Niemiec, Grecji i Polski uczestniczącymi w projekcie, stworzyło Papirus. Jest to rodzaj malowidła stylizowanego na antyczny papirus zawierającego najważniejsze symbole dotyczące regionów, w których znajdują się szkoły partnerskie. Uczniowie II LO pod kierunkiem pani mgr Joanny Waksmundziej przedstawili na płótnie długości ponad 8 metrów szczegóły charakterystyczne dla Świdnicy i okolic. Na Papirusie znalazła się Śnieżka, wizerunek Sobótki, rzeźba mnicha. Nie zabrakło też kościoła pokoju, wieży katedralnej, mostu żelaznego czy dworca. Całość namalowana przez uczniów II LO zwieńczona została obrazem szkoły. Papirus został zaprezentowany podczas wizyty II LO w partnerskiej szkole w Orscholz w drugim tygodniu ferii. Honorata Obałka, uczennica klasy I b, przedstawiając poszczególne sceny z papirusa, opowiadała młodszym, niemieckim kolegom o historii i legendach naszego miasta


7 marca 2005 - Sesja w Gminie Świdnica

10 marca o godzinie 9°° - w sali narad Urzędu Gminy Świdnica, przy ulicy Głowackiego, odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Świdnica. W trakcie sesji radni zajmować się będą między innymi: zmianami w budżecie Gminy na bieżący rok, zasadami sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy, zasadami i warunkami umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych oraz przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi w Gminie Świdnica.


7 marca 2005 - Karetka dla Ciebie

4 marca w Świdnicy zostało zawarte porozumienie między Powiatem Świdnickim a Stowarzyszeniem "Polska Misja Medyczna". W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zorganizowana jest akcja "Karetka dla Ciebie - Powiat Świdnicki", której celem jest zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki pogotowia w Powiecie Świdnickim. Przekazywane przez mieszkańców Powiatu Świdnickiego środki pieniężne gromadzone będą na koncie Banku Pekao S. A. III / Kraków filia 8, ul. Krakowska 46, Stowarzyszenie Polska misja Medyczna, nr 10701193-459811-2221-0100.


7 marca 2005 - Zamiana działek

Świdnicka Rada Miejska wyraziła zgodę na zamianę gruntów między Miastem Świdnica a największą świdnicką Spółdzielnią Mieszkaniową z ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9. Miasto przejmie od Spółdzielni działkę przy ul. Ofiar Oświęcimskich 9-13 oraz działkę przy ul. Bohaterów Getta 2-6. Obie działki to drogi dojazdowe do miejskich nieruchomości i znajdują się w tej chwili w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. W zamian Miasto odda Spółdzielni w użytkowanie wieczyste inną działkę przy ul. Ofiar Oświęcimskich (zespół garaży) oraz działkę przy ul. Parkowej - Saperów (garaż). Zamiana gruntów wynika z potrzeby uregulowania stanu prawnego niektórych części gruntów Spółdzielni w stosunku do przyległych gruntów komunalnych i jest kontynuacją porozumienia zawartego pomiędzy stronami w 2004 r.


7 marca 2005 - Siódme lokaty w finale OTK

Dobrze spisali się Tomasz Majstrzyk i Michał Zawierucha - zawodnicy strzegomskiej sekcji judo w finale Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego juniorów, który został rozegrany w lutym w Toruniu. Obaj zajęli siódme miejsca w swoich kategoriach wagowych i zdobyli pierwsze punkty do klasyfikacji ogólnej. W toruńskmi finale OTK wystartowało po 16 najlepszych juniorów w Polsce (w każdej kategorii wagowej), którzy wywalczyli awans w kilku turniejach kwalifikacyjnych. Przypomnijmy, że taką kwalifikację podopieczni Mariusza Fajfera wywalczyli podczas wrocławskich zawodów, które odbyły się 22 stycznia. Kolejną okazją do zdobycia punktów będą kwietniowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Rybniku oraz drugi turniej finałowy OTK (2 listopada w Warszawie). Każda z tych imprez będzie poprzedzona osobną kwalifikacją.


7 marca 2005 - Utkane z wyobraźni

28 lutego w klubie Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy miał miejsce kolejny wernisaż. Było to otwarcie już ósmej w tym roku szkolnym wystawy w ramach Galerii Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Nowa prezentacja nosi tytuł "Wokół tkaniny". Obejrzeć można na niej barwne kompozycje malowane na jedwabiu i wykonane w technice batiku. Przedstawiają piękne kwiaty, ptaki, portrety i pejzaże przeniesione guttą, woskiem, pędzlem i farbą na podłoże tkaniny. Prace te powstały pod kierunkiem Wandy Szwegler, Joanny Waksmundzkiej i Joanny Walerowicz w ramach warsztatów prowadzonych podczas ferii zimowych. Na wystawie zobaczyć można zobaczyć także "obrazy", które powstały w pracowni tkaniny artystycznej w Sobótce; prowadzonej przez panią Alinę Romańską. Prace z Sobótki wykonane są z zastosowaniem tradycyjnych technik tkackich. Wystawę można oglądać do końca marca.


6 marca 2005 - Niezwykły koncert

Dzisiaj w Świdnicy przed wejściem do Teatru Miejskiego odbył się niezwykły koncert. Satoko Nambu i Takao Handa tworzą grupę Wadaiko Genso grającą na tradycyjnych bębnach japońskich. Dźwiękiem bębnów głoszą światu puls życia, ich rytmiczna muzyka daje ludziom energię. Dawniej bębnów używano przed bitwą do zastraszenia przeciwnika albo wypędzenia szkodników z pola. Dla współczesnych Japończyków kultywowanie liczącej 1400 lat techniki gry na bębnach jest sposobem nie tylko na zachowanie tradycji i komunikowanie się z duchami przodków, ale też odreagowanie stresów. Obecnie w Japonii działa prawie 10 tysięcy amatorskich grup perkusyjnych.
Jutro japońscy muzycy wystąpią dla mieszkańców Żarowa. Koncert odbędzie się o godzinie 18.00 w sali widowiskowej ŻOK. Zdjęcia z koncertu w Świdnicy - >>> zobacz


6 marca 2005 - Powiatowe Mistrzostwa w Szachach

Dzisiaj w Żarowie odbyły się indywidualne mistrzostwa powiatu świdnickiego w ramach VI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Organizatorem mistrzostw byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Gminne Zrzeszenie LZS w Żarowie, GLKS Goniec Żarów, ULKS Wieża Żarów. Sędziował - Artur Adamek.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale i pamiątkowe dyplomy, natomiast zawodnicy z miejsc 1-2 w poszczególnych grupach uzyskali awans do Finałów Dolnośląskich.
Pierwsze miejsce wśród juniorów zajął Dariusz Bieszczad - Wieża Żarów przed Beniaminem Kaśkowem - Goniec Żarów oraz Pawłem Dominikiem - Wieża Żarów.
W klasyfikacji juniorek zwyciężyła Monika Majcher - Goniec Żarów przed Eweliną Dominik - Wieża Żarów i Agnieszką Sołek - Wieża Żarów.
Wśród seniorów zwyciężył Paweł Paradowski - Goniec Żarów przed Piotrem Szkutem - Goniec Żarów oraz Janem Kipczakiem - Goniec Żarów.
W seniorkach pierwsze miejsce zajęła Beata Wilczyńska - Goniec Żarów na drugim miejscu uplasowała się Joanna Pawlik - Wieża Żarów a trzecie zdobyła Monika Grzybowska - Goniec Żarów.


6 marca 2005 - Zmiana nazwy ulicy

Rada Miejska w Świdnicy zgodziła się na drobną zmianę nazwy ulicy Pionierów. Ulica będzie się nazywała: Pionierów Ziemi Świdnickiej. Zmiana nastąpiła na wniosek Dyrekcji i Koła Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza, które znajduje się przy obecnej ulicy Pionierów. Zmiana - zdaniem wnioskodawców - ma służyć wyraźnemu określeniu, jakich pionierów owa nazwa dotyczy. Jednocześnie Rada Miejska zgodziła się, aby do celów ewidencyjnych używana była dotychczasowa nazwa - ul. Pionierów. Jest to ukłon w stronę mieszkańców ulicy - tak aby nie musieli oni zmieniać adresów w dokumentach. Jedynym kosztem, jaki powstanie, będzie więc zmiana kilku tabliczek z nazwą ulicy.


6 marca 2005 - Amatorska Liga Koszykówki

Wyniki dzisiejszej kolejki spotkań Amatorskiej Ligi Koszykówki w Świebodzicach.
NEW - MRS 67 : 58 / 15:17, 19:18, 14:11, 19:12.
NEW - Korniak D. (25), Piątkowski W. (18), Zając A. (18).
MRS - Schabowski G. (15), Sujka K. (13), Moskwiak M. (11).

TOP - WRC 87 : 74 / 24:17, 26:15, 14:20, 23:22.
TOP - Siczek Ł. (23), Labiak M. (21), Owsianny D. (20).
WRC - Trzop W. (24), Chaiński P. (17), Krawczyk B. (15).

EVO - JAT 60 : 49 / 12:6, 11:11, 23:10, 14:22.
EVO - Myślak M. (19), Zubrzycki K. (11), Borzemski M. (10).
JAT - Sierakowski P. (20), Synówka M. (11), Kłok M. (8).
W rozgrywkach prowadzi zespół NEW przed DEX i zespołem TOP.


6 marca 2005 - Przebudowa na Zawiszowie

Świdnicka Rada Miejska zgodziła się na podpisanie przez Prezydenta Miasta Wojciecha Murdzka porozumienia z Powiatem Świdnickim na prowadzenie i współfinansowanie przez Miasto Świdnica przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Stęczyńskiego. Inwestycja ma się rozpocząć już w tym roku i - zgodnie z planem - zakończyć w roku 2006. Zgodnie z planami z lat ubiegłych ulica Kazimierza Wielkiego miała mieć nieco inny przebieg. Do dziś na niektórych starszych planach miasta naniesiona jest w innym miejscu. Na miejscu widoczne są zresztą fragmenty pierwotnego uzbrojenia. Zgodnie z porozumieniem Prezydenta Świdnicy i Starosty Świdnickiego ulica zostanie przebudowana zgodnie z projektami sprzed lat, a w miejscu obecnego przebiegu ulicy powstaną dodatkowe miejsca parkingowe. Przebudowane zostanie także niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Stęczyńskiego i Łukasińskiego. Powstanie tam rondo. Przy nowo przebudowanej ulicy Kazimierza Wielkiego powstanie również oświetlenie, chodniki i ścieżka rowerowa. Inwestycja ta została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Świdnicy. Jej koszt - 5 mln zł - zostanie pokryty po połowie przez Miasto i Powiat Świdnicki. Przebudowy w obszarze Osiedla Zawiszów pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz usprawnią ruch w kierunku Żarowa i autostrady A4. Zwiększą również atrakcyjność świdnickich terenów inwestycyjnych.


6 marca 2005 - Strzegomianie lepsi od Czechów i Niemców

W niemieckiej miejscowości Zittau, która geograficznie położona jest na styku trzech państw: Polski, Czech i Niemiec odbył się w ostatnią sobotę lutego międzypaństwowy, drużynowy turniej judo "DREILÄNDERECK". Przedstawicielami Polski na tych zawodach byli judocy strzegomskiej sekcji AKS. Naszych zachodnich sąsiadów reprezentował miejscowy klub judo - HSG Turbine Zittau, natomiast Czechów - drużyna JC Liberec. Walki odbywały się w ośmiu kategoriach wagowych: od 60 kg do ponad 100 kg. W poszczególnych ekipach startowali zarówno zawodnicy czynnie uprawiający judo, jak też i oldboje. Wśród strzegomian wystąpili: Szymon Romanowski (60 kg), Aleksander Kumor (66 kg), Marek Rydwański (73 kg - oldboj), Zbigniew Mrozowski (81 kg - oldboj), Maciej Romanowski (81 kg), Grzegorz Oleksyk (90 kg), Michał Zawierucha (100 kg) oraz trener AKS-u Mariusz Fajfer (+ 100 kg). Każdy z judoków stoczył po dwie walki, których wyniki liczyły się do klasyfikacji generalnej turnieju. Ostatecznie zwycięzcą imprezy zostali Polacy, wyprzedzając gospodarzy oraz czeskich judoków. Jeszcze w tym roku - prawdopodobnie w ostatni weekend października - planowany jest turniej rewanżowy. Areną zmagań ma być Strzegom. Jest szansa, że do dotychczasowych uczestników dołączą Austriacy.


6 marca 2005 - Nieletnim dostęp wzbroniony

Gmina Jaworzyna Śląska przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony". Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punktem wyjścia do wdrożenia tej akcji były badania przeprowadzone w 2003 roku. Wykazały one, że na dziecięciu sprzedawców tylko jeden odmawia sprzedaży alkoholu nieletnim. Przez cały miesiąc specjalnie przeszkolone osoby tzw. lokalne zespoły interwencyjno - kontrolne, odwiedzą wybrane sklepy, w celu próby dokonania zakupu alkoholu. Główne przesłanie to - "Nie bądź obojętny, protestuj jeśli w Twojej obecności sprzedaje się alkohol". Przestrzegający zakazu otrzymają certyfikat rzetelnego sprzedawcy, a nieuczciwi tzw. żółtą kartkę ostrzegawczą. Lista placówek łamiących prawo zostanie przekazana policji oraz opublikowana w "Gazecie Wyborczej".


5 marca 2005 - Teraz o awans

Do zapowiadanego spotkania siatkarzy świdnickich Dorsów z Indyjską Lubań nie doszło.
Zawodnicy z Lubania nie dojechali na to spotkanie i nie podjęli rywalizacji.
DORS Świdnica zdobył kolejne dwa punkty, tym razem walkowerem. Na tym zakończyły się rozgrywki rundy drugiej. Teraz kolej na baraże.


5 marca 2005 - Pieniądze na wojewódzkie

Rada Miejska w Świdnicy wyraziła zgodę na przejęcie przez Miasto Świdnica zarządzania drogami wojewódzkimi na terenie Świdnicy. Porozumienie o przejęciu tych zadań podpisywane jest na początku każdego roku. Przez Świdnicę przebiega kilka dróg wojewódzkich. Środki, jakie Dolnośląski Zarządem Dróg Wojewódzkich przekaże w tym roku na utrzymanie dróg wojewódzkich w Świdnicy wyniosą 266.515,00 zł. Miasto Świdnica dołoży ze swojego budżetu 101.400,00 zł. Ponadto, wspólnie z samorządem wojewódzkim, Miasto Świdnica planuje w tym roku opracowanie dokumentacji przebudowy Placu Wolności. W ubiegłym roku Województwo Dolnośląskie przekazało Miastu Świdnica 236.823,00 zł na utrzymanie dróg wojewódzkich. Świdnica dołożyła 98.531,40 zł.


5 marca 2005 - Zapomniana dzielnica?

To jeden z zarzutów, jaki postawili burmistrzowi mieszkańcy strzegomskiego osiedla Graby. W spotkaniu, które odbyło się w ostatnim czasie udział wzięło ponad 30 osób. Mieszkańcy Grabów skarżyli się przede wszystkim na infrastrukturę mieszkaniową i zarządzający nią Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz zły stan dróg i chodników. - Osiedle Graby traktowane jest tak samo jak reszta miasta - mówił burmistrz - systematycznie realizowane są tu konkretne inwestycje. W ostatnim roku wykonano wiele remontów w zasobie komunalnym na tym osiedlu. Największa inwestycja to remont biegu schodowego w budynku przy ulicy Jeleniogórskiej 11. Wymieniono również okna w miejscowej podstawówce. Naprawiona została także nakładka bitumiczna na ul. Dolnej oraz chodniki przy Miodowej i Brzegowej. Poza tym oczyszczono koryto Strzegomki i wykonano dodatkowe punkty oświetleniowe na Jeleniogórskiej. Wybudowano również plac zabaw dla dzieci przy Dolnej 44. Zagospodarowano pomieszczenie na świetlicę dla mieszkańców. - Dzięki staraniom sołtysa Kudyby zostało ono wyremontowane i umeblowane - powiedział burmistrz. - Dzisiaj korzystają z niej dzieci, a my mamy się gdzie spotykać. W budżecie gminy na rok 2005 na remonty w zasobach komunalnych zarezerwowano 400 tys. zł. Nie określono jeszcze konkretnych zadań, na które zostaną one rozdysponowane. - Bardzo ważne są tego typu spotkania z mieszkańcami - dodał burmistrz - Tylko w ten sposób możemy poznać najważniejsze problemy.


5 marca 2005 - Uwaga na sople!

Służby miejskie apelują do wszystkich mieszkańców o szczególną uwagę podczas przechodzenia przy budynkach, na rynnach i przy okapach których utworzyły się sople lodowe w związku z ostatnimi roztopami. Sople są bardzo niebezpieczne, a wytworzyła się ich tak duża ilość, że mimo niemal nieprzerwanej pracy osób i maszyn zaangażowanych w "akcję zima" nie nadąża się z ich usunięciem. Po mieście jeździ specjalny wysięgnik, z którego sople są odkuwane. Przypomnijmy, że "akcja zima" w takiej sytuacji, jak obecna, trwa całą dobę. Koordynatorem i organizatorem prac jest Zakład Obsługi Komunalnej. Do pracy przy usuwaniu skutków zimy skierowano w ostatnich dniach 50 osób, zatrudnionych przez miasto w ramach prac interwencyjnych. Władze miasta apelują do mieszkańców po pierwsze o wywiązywania się z ustawowego obowiązku sprzątania przy swoich posesjach, szczególnie chodników. Po drugie - by mieszkańcy osiedli włączyli się z pomocą do akcji zima. Miejskie służby nie wszędzie zdążą dotrzeć na czas, a uprzątnięcie wejścia do własnej klatki schodowej to działania także dla samego siebie.


5 marca 2005 - Świdnica na monetach

Świdnica znalazła się w gronie 32 polskich miast, które zostaną uwiecznione na monetach. Rozpoczęcie emisji monet z wizerunkami miast polskich planowane jest przez Narodowy Bank Polski jeszcze w tym roku, we wrześniu. Emisja potrwa aż do kwietnia 2008 r. Wyboru miast dokonał zespół historyków powołany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza. Na Dolnym Śląsku, obok Świdnicy wyróżnione zostały w ten sposób także Kłodzko i Legnica. W tej chwili ustalane są z władzami poszczególnych miast konkretne daty emisji. Z założenia monety mają zostać wprowadzone do obiegu w momencie, który ma szczególne znaczenie, jest ważny z punktu widzenia miasta i jego władz. Dziś prezydenci Świdnicy spotkali się z Dyrektorem Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu, Panem Janem Szubą. Prezydenci zaproponowali, aby moneta świdnicka została wyemitowana w sierpniu przyszłego roku, w 350. rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę Kościoła Pokoju, wpisanego dziś na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (to wydarzenie miało miejsce 23 sierpnia 1656 r.). Ostateczną decyzję w sprawie daty emisji podejmie jednak Narodowy Bank Polski.


4 marca 2005 - Mecz Dorsów

Jutro na sali sportowej przy ulicy Pionierów w Świdnicy rozegrany zostanie ostatni mecz drugiej rundy IV ligi siatkówki męskiej pomiędzy DORS Świdnica a Indyjską Lubań zajmującą obecnie piąte miejsce w tabeli.
Mecz rozegrany zostanie o godzinie 16.00, wstęp jest wolny.


4 marca 2005 - 1/16 Pucharu Polski

6 marca o godzinie 12.00 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy dojdzie do spotkania pomiędzy Polonią Świdnica i Zjednoczonymi Żarów.
Mecz odbędzie się w ramach rozgrywek 1/16 Pucharu Polski w piłce nożnej na szczeblu okręgu.


4 marca 2005 - Koncert Wadaiko Genso

6 marca o godzinie 11.30 w Świdnicy w Teatrze Miejskim a dzień później w żarowskiej sali widowiskowej ŻOK o godzinie 18.00 wystąpi z koncertem japońska grupa Wadaiko Genso. Grają na tradycyjnych bębnach japońskich WADAIKO. Artyści tworzący grupę to: pan Takao Handa i pani Satoko Nambu. Zespół pochodzi z miasta Sendai znajdującego się na północy wyspu Honsiu.
Wstęp na oba koncerty jest wolny.


4 marca 2005 - Będą mieszkania

28 lutego burmistrz Jan Wysoczański uzgodnił ze starostą powiatu świdnickiego Jackiem Wajsem warunki przejęcia przez Świebodzice budynku przy Alejach Lipowych 1. W budynku tym mieściło się dawniej Pogotowie Ratunkowe. W ubiegłym roku burmistrz Jan Wysoczański wystąpił do Starostwa Powiatowego z prośbą o nieodpłatne przekazanie budynku gminie, która chce zagospodarować obiekt na mieszkania. Według deklaracji burmistrza powstać tam miały mieszkania socjalne dla najuboższych mieszkańców gminy. 27 października 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w tej sprawie i wyraziła zgodę na przekazanie nieodpłatne nieruchomości. Nieruchomość tą starostwo próbowało sprzedać w roku 2001 i 2002. Żaden jednak z ogłoszonych przetargów nie wyłonił nabywcy. Wartość szacunkowa budynku w roku 2001 wynosiła 800 tys. złotych.


4 marca 2005 - Mamy odbiór czekamy na pozwolenie

W połowie lutego rozpoczęto odbiór hali. Czynności z tym związane trwały ponad tydzień. Obiekt uzyskał odbiór końcowy i przekazany został przyszłemu użytkownikowi - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. - Sam odbiór nie jest równoznaczny z oddaniem obiektu do eksploatacji - tłumaczy Aleksander Struzik, naczelnik wydziału infrastruktury. - W tym przypadku prawo budowlane przewiduje konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pozwolenie wydaje nadzór budowla-ny starostwa powiatowego. Najpierw jednak trzeba uzyskać opinie Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, Ochrony Środowiska oraz Straży Pożarnej. Trzy z nich były pozytywne. Zastrzeżenia zgłosiła jedynie Straż Pożarna. Wskazuje ona na konieczność wybudowania dodatkowych schodów ewakuacyjnych z trybun. - Prace zostały wykonane zgodnie z projektem - dodaje naczelnik. - Przy uzgadnianiu dokumentacji straż nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń. Projekt zatwierdził specjalista. Prawdopodobnie obiekt zostanie dopuszczony do użytku z wyłączeniem części trybun do momentu wybudowania schodów ewakuacyjnych. Zgodnie z żądaniem straży trzeba będzie dobudować schody i dopiero wtedy całe trybuny zostaną dopuszczone do eksploatacji.


3 marca 2005 - Ważne dla posiadaczy garaży

Od tego roku Urząd Miejski w Świdnicy będzie naliczał najemcom bądź właścicielom garaży posadowionych na miejskim gruncie podatek od nieruchomości. Taki obowiązek jest niezależny od miasta narzucają go przepisy. Posiadacze garaży będą musieli zapłacić podatek za rok 2004 i 2005. Zawiadomienia w tej sprawie dotrą do posiadaczy garaży już w marcu. Sprawa dotyczy 412 garaży - wynajmowanych od miasta, wybudowanych ze środków własnych na miejskich gruntach oraz garaży blaszanych posadowionych na gruntach miejskich. Podatek od nieruchomości dla tych grup odbiorców wynosić będzie rocznie: - dla najemców garaży komunalnych - 5,62 zł za m2 powierzchni użytkowej garażu - dla najemców gruntu pod garażami murowanymi ze środków własnych najemcy - 5,62 zł za m2 powierzchni użytkowej garażu oraz 0,15 zł za m2 gruntu pod garażem - dla najemców gruntu pod garażami blaszanymi postawionych ze środków własnych - 0,15 zł za m2. Stawki czynszu pozostaną na dotychczasowym poziomie i są niezależne od podatku.


3 marca 2005 - "Czwórki"

Dzisiaj w świdnickiej hali sportowej na Zawiszowie odbył się Półfinał Strefy Wałbrzyskiej Mini Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych "czwórek". Startowało sześć zespołów dziewcząt i chłopców.
Wśród dziewcząt zwyciężył zespół SP 1 - Świdnica przed SP 3 - Głuszyca i SP 3 - Ząbkowice, a wśród chłopców SP - Żarów przed SP 1 - Boguszów Gorce i SP 3 - Ząbkowice Śląskie. Zwycięskie zespoły awansowały do finału strefy wałbrzyskiej.
SP 1 - Świdnica wystąpiła w składzie: P. Moczydłowska, M. Partyka, M. Walczak, A. Madej, A. Piguła, A. Lewczyk. A. Kukla, M. Wróblewska, M. Grzybowska, K. Śledź, opiekun - I. Sara.
SP - Żarów: P. Chrapek, T. Gałan, A. Szkurłot, P. Jurek, P. Młodożeniec, J. Czerwiński, opiekun - K. Twaróg.


3 marca 2005 - Nielegalne posiadanie broni i amunicji

Wczoraj w trakcie przeszukania dokonanego u jednego z mieszkańców gminy Świdnica, policjanci ujawnili 7 sztuk broni myśliwskiej oraz około dwa tysiące sztuk amunicji różnego typu, w tym wojskowej, specjalnej i myśliwskiej. Jak ustalono we wstępnych czynnościach 57-letni Zygmunt B. członek jednego ze świdnickich kół łowieckich, posiadał nielegalnie 4 jednostki broni. W trakcie czynności ujawniono także znaczne ilości poroży jeleni i kozłów. Na obecnym etapie trwają czynności zmierzające do ustalenia w jaki sposób wymieniony wszedł w ich posiadanie. Zygmunt B. został zatrzymany do wyjaśnienia.


3 marca 2005 - Jest szansa na strefę

Na wczorajszej sesji strzegomscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem na terenie miasta specjalnej strefy ekonomicznej. Będzie to podstrefa wałbrzyskiego "INVEST-PARKU". Teren przeznaczony dla inwestorów to dwie działki o łącznej powierzchni ponad 13 ha. Położony jest on przy ulicy Wałbrzyskiej. Gmina poniesie wszystkie koszty związane ze stworzeniem dokumentacji projektowej i podłączeniem niezbędnej infrastruktury technicznej. W sumie będzie to 1 mln 690 tys. zł. - Zdajemy sobie sprawę, że będzie to spore obciążenie dla budżetu. Jednak aktywizacja gospodarcza jest sprawą kluczową - mówi burmistrz - Żeby pozyskać inwestora, który stworzy nowe miejsca pracy nie wystarczy dysponować działką. Trzeba jeszcze stworzyć preferencyjne warunki. W połowie marca rozpocznie się procedura związaną z poszerzeniem wałbrzyskiej strefy. Wniosek z pełną dokumentacją zostanie przesłany do ministerstwa gospodarki. Ostateczną decyzję w tej spawie podejmie Rada Ministrów. - Za wcześnie jest, żeby mówić o konkretnych inwestorach, ale mamy szanse na stworzenie nawet 500 nowych miejsc pracy - dodaje burmistrz.


3 marca 2005 - Nowy kierownik

Rada Miejska powołała nowego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Został nim Rafał Bednarz, dotychczasowy Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego.
Nowe obowiązki obejmie on 1 kwietnia tego roku.

Poprzedni kierownik, z przyczyn zdrowotnych, odwołany został na styczniowej sesji Rady Miejskiej.


3 marca 2005 - Starania o Piłsudskiego

Już w lipcu ubiegłego roku burmistrz Jan Wysoczański wystąpił do starosty świdnickiego Jacka Wajsa z prośbą o nieodpłatne przekazanie dla Świebodzic budynku przy ulicy Piłsudskiego 31. Budynek ten zajmowany był poprzednio przez internat Zespołu Szkól Zawodowych. Budynek o powierzchni 2119,5 m2 byłby doskonałym obiektem do zorganizowania w tym miejscu domu spokojnej starości. W Świebodzicach nie ma takiej instytucji, a starsi mieszkańcy sygnalizują, że chętnie skorzystaliby z możliwości zamieszkania w takim domu - blisko swojej rodziny, w mieście, w którym spędzili większość życia. Mieliby zapewnioną pomoc oraz opiekę zdrowotną. Władze miasta taką właśnie koncepcję przedstawili w Starostwie Powiatowym. Starosta Jacek Wajs zadeklarował, że problem przekazania budynku powróci na jedną z najbliższych sesji.


3 marca 2005 - Piłka halowa w Gminie Marcinowice

Wczoraj w sali sportowej w Strzelcach Świdnickich odbył się finał piłki nożnej halowej Gminy Marcinowice. Przypomnijmy, że do finału awansowały po dwie drużyny z prowadzonych rozgrywek grupowych "A" i "B". W finale zwyciężyła drużyna z Wir przed Tworzyjanowem, Kraskowem i Kątkami.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary wręczone w dniu zawodów przez Wójta Gminy Marcinowice Waldemara Budzyńskiego.


3 marca 2005 - Wizyta

Gminy Świdnica odwiedzili przedstawiciele niemieckiej Gminy Lampertheim położonej w landzie Hesja. Wójt Gminy Teresa Mazurek oraz Przewodniczący Rady Wiesław Malisz wraz z kadrą kierowniczą Gminy powitali gości w Urzędzie po czym rozpoczęła się pracowita część wizyty. Goście zwiedzili Gminę, by poznać jej charakter. Odwiedzono zakład przerobu rzepaku w Burkatowie, remizę OSP w Burkatowie, Centrum Edukacyjne w Pszennie, Centrum Edukacyjne w Lutomii Dolnej, oglądano dwa wysokotowarowe gospodarstwa rolne o specjalności hodowli zwierzęcej. Zwiedzano również Fundację w Krzyżowej. Wieczorem wizyta gości z Lampertheim została uświetniona koncertem zespołu folklorystycznego "Bystrzyca" w świetlicy w Bystrzycy Górnej. Burmistrz Erich Maier złożył deklarację zaproszenia przedstawicieli Gminy Świdnica jeszcze w tym roku.


3 marca 2005 - Oaza ciszy i spokoju

Szum, gwar, jadące samochody, przechodnie pędzący przed siebie - to obraz żyjącego miasta. To Świdnica na codzień. Ale jest w nim również inne miejsce - to oaza ciszy i spokoju. Urokliwe, zasypane śniegiem. Kiedy tutaj się znajdziesz poczujesz jakbyś był w innym świecie, w którym czas płynie wolniej w którym jest też czas na chwilę zadumy i wytchnienia. Tym miejscem jest Plac Pokoju. Kilka zdjęć - >>> zobacz


3 marca 2005 - Poszukujemy Wilnian

Szanowni Państwo. Poszukujemy Wilnian, zbieramy materiały i kompletujemy mini encyklopedie Wilnian na naszą stronę internetową "Nasz Czas". Prosimy o kontakt na adres mailowy - >>> wyślij


2 marca 2005 - Dolnoślaski Finał

Dzisiaj w świdnickiej hali sportowej na Pionierów odbył się Dolnośląski finał w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. W turnieju wystartowały cztery szkoły, finaliści eliminacji regionalnych (wałbrzyskich, wrocławskich, jeleniogórskich, legnickich). EZN Wrocław, ZSE Świdnica, II LO Jelenia Góra, II LO Jawor.
W finale zwyciężył Wrocław ( najlepsza zawodniczka - Bogumiła Barańska) przed II LO Jawor ( Marzena Rybicka), ZSE Świdnica ( Daria Tragarz) czwarte miejsce zajęło II LO Jelenia Góra ( Paula Cieślak). Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz puchary, dyplomami uhonorowano również najlepsze zawodniczki.


2 marca 2005 - Poszukujemy Wilnian

Szanowni Państwo. Poszukujemy Wilnian, zbieramy materiały i kompletujemy mini encyklopedie Wilnian na naszą stronę internetową "Nasz Czas". Prosimy o kontakt na adres mailowy - >>> wyślij


2 marca 2005 - Wyśpiewany sukces uczniów II LO

Piętnastu uczniów II LO spędziło drugi tydzień ferii w Niemczech. Wyjechali do Orscholz, by tam z uczniami partnerskiej szkoły przedstawić musical "Quo Vadis". Kilkutygodniowy wysiłek przyniósł wymarzony sukces: oklaski na stojąco i ponad tysiąc sprzedanych biletów. Musical ma ponad dwudziestoletnią tradycję. Szkoła z Orscholz postanowiła przenieść go na deski teatru niemieckiego i zaprosić do projektu uczniów II LO ze Świdnicy, którzy rok wcześniej zabłysnęli w teatrze w Orscholz rewelacyjną grą sceniczną i śpiewem. Publiczność niemiecka przyjęła bardzo gorąco przedstawienie. W kuluarach mówiło się, że nikt inny nie potrafi tak oddać emocji i uczuć na scenie, jak młodzi Polacy. Tydzień upłynął jednak nie tylko pod znakiem pracy i musicalu. Uczniowie i ich opiekunowie zwiedzili najstarsze niemieckie miasto Trier (Trewir), podziwiali najstarszą zachowaną bramę miejską z II wieku naszej ery, malownicze miasteczka Saarlandu. Wyjazd odbył się w ramach projektu edukacyjnego Sokrates Comenius, a dodatkowo przy wsparciu Fundacji - Polsko-Niemiecka Wymiania Młodzieży. Zdjęcia z przedstawienia - >>> zobacz


2 marca 2005 - Będą sprawdzać sprzedawców

Gmina Strzegom przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony". Na przełomie marca i kwietnia zespoły kontrolne odwiedzą wybrane sklepy. Kampania skierowana jest do sprzedawców i świadków sprzedaży alkoholu. Główne przesłanie to - "Nie bądź obojętny...". Specjalnie przeszkolone zespoły będą sprawdzać jak sprzedawcy wywiązują się z zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Przestrze-gający zakazu otrzymają certyfikat rzetelnego sprzedawcy, a nieuczciwi tzw. żółtą kartkę ostrzegawczą. Lista placówek łamiących prawo zostanie przekazana policji oraz opublikowana w "Gazecie Wyborczej" i prasie lokalnej. Punktem wyjścia do wdrożenia tej akcji były badania przeprowadzone w 2003 roku. Wykazały one, że na dziecięciu sprzedawców tylko jeden odmawia sprzedaży alkoholu nieletnim.


2 marca 2005 - Są pieniądze

Świebodzice stały się beneficjentem jednej z najwyższych kwot dotacji na usuwanie skutków powodzi, jaką przyznało w tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pod dokumentem podpisał się wiceminister Tadeusz Matusiak. 24 lutego burmistrz Jan Wysoczański podpisał umowę w tej sprawie. Miastu przyznano 1.180 tysięcy złotych na remont infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej wraz z odbudową infrastruktury drogowej. Pokryje to 80% nakładów, jakie miasto musiało ponieść na przełomie ubiegłego i tego roku na remont ulicy Metalowców. Przypomnijmy - w czerwcu ubiegłego roku ulica została zamknięta dla ruchu, a wykonane ekspertyzy pokazały, że erozja podbudowy sięga 4 metrów w głąb. Zniszczone zostały instalacje podziemne - między innymi rury kanalizacyjne i wodociągowe. Wszystkiemu winna była woda spływająca na ten teren z obwodnicy. Zniszczenia były tak duże, że groziły zawaleniem się ulicy i osłabieniem fundamentów stojących wzdłuż niej domów. Do remontu przystąpiono natychmiast, korzystając ze specjalnej zgody Prezesa Zamówień Publicznych, który zgodził się w tym szczególnym przypadku odstąpić od wymogu organizowania przetargu. Ulica jest wyremontowana.


2 marca 2005 - Zawody balonów

26 lutego odbyły się w Świdnicy Ogólnopolskie Zawody na Ogrzane Powietrze - MDK Świdnica 2005. W zawodach wzięło udział 28 zawodników. Koordynatorem i sędzią głównym był Stanisław Sawicki.
Wśród młodzików zwyciężył Michał Żymańczyk - ZOKIR Złotoryja przed Moniką Werner - SP 12 i Jakubem Żywiołem - MDK następne miejsca w kolejności zajęli: Aleksandra Feldy - MDK, Łukasz Pączka - MDK, Jarosław Kotarski - MDK "Bartek".
W kategorii junior pierwsze miejsce zdobył Marcin Sagała - UT UNOM SINT przed Iwoną Teremkiewicz - UT UNOM SINT i Michałem Zające - MDK "Bartek"
Zdjęcia z zawodów - >>> zobacz


2 marca 2005 - Poszukiwane mieszkania

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy firmy Electrolux istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia mieszkań (pokoi) dla pracowników budowlanych średniej i podstawowej kadry. W związku z tym Skanska S.A Oddział Budownictwa Ogólnego - budowa Elektroluxu w Żarowie poszukuje lokali mieszkalnych dla swoich pracowników w Żarowie i okolicach.
Kontakt: Janusz Kaczkowski, tel. 0505 091 274


1 marca 2005 - Likwidacja przedszkola

Radni Świebodzic na sesji w dniu 28 lutego zdecydowali o likwidacji Przedszkola nr 1. Decyzja ta związana jest z naturalnym "wygaszaniem" placówki - do przedszkola z roku na rok uczęszcza coraz mniej dzieci i utrzymanie obiektu stało się całkowicie nieopłacalne. To wynik niżu demograficznego oraz złej kondycji ekonomicznej społeczeństwa - coraz mniej osób stać na posyłanie dzieci do przedszkola. Coraz więcej tez nie ma pracy, więc samodzielnie opiekują się swoimi pociechami. W roku szkolnym 2004/2005 do przedszkola zapisanych było 97 dzieci do trzech oddziałów. Na zajęcia uczęszczało jednak 67 dzieci. Partycypacja rodzica wynosiła 136 złotych plus koszty zjedzonych przez dziecko posiłków. Gmina dopłacała do jednego dziecka 350 złotych miesięcznie. Rocznie utrzymanie placówki kosztowało budżet miasta 315 tysięcy złotych. Po konsultacjach z rodzicami, którzy nie wnosili sprzeciwów do pomysłu likwidacji, postanowiono podjąć decyzję w tej sprawie. Dzieci przeniesione zostaną od nowego roku szkolnego do innych placówek. Tam też znajdzie się praca dla dotychczasowych pracowników Przedszkola nr 1.


1 marca 2005 - Gmina zaoszczędzi

Bank Zachodni WBK poprowadzi pełną obsługę finansową gminy Strzegom. Nowe warunki umowy obejmą nie tylko transakcje na rachunkach gminy, ale także wszystkich jednostek z nią powiązanych. Szykują się spore oszczędności. Instytucję obsługującą budżet wybrano drodze otwartego przetargu. Specyfikację zamówienia pobrało sześć firm. Ofertę złożyły dwa banki. - Do tej pory każda jednostka posiadała własna umowę z bankiem. Nowe warunki, które udało nam się wynegocjować z BZ WBK są znacznie korzystniejsze od aktualnie obowiązujących, bo zostały zastosowane do wszystkich jednostek organizacyjnych gminy - mówi Maria Kwiatkowska, skarbnik gminy. - Jest to spory sukces, bo dzięki temu znacznie obniżyliśmy koszty z tytułu opłat i prowizji bankowych. W ramach umowy BZ WBK poprowadzi 7 rachunków gminy i 59 rachunków w 9 jednostkach budżetowych oraz placówkach oświatowych. Najwięcej zaoszczędzą szkoły. Według kalkulacji BOSS - u oszczędności placówek szkolnych w tym roku osiągną około 40 tys. zł. W skali całej gminy i jednostek jej podległych kwota ta będzie znacznie wyższa.


1 marca 2005 - "Tradycje Stołu Wielkanocnego"

Polskie tradycje świąteczne są bardzo bogate i ogromną wagę, przywiązujemy do stołu świątecznego jako symbolu jedności rodziny. Każde święta mają swoją symbolikę i zestaw potraw. Dbając o kontynuację tradycji jak również o potwierdzenie najwyższych walorów Polskiej Kuchni zapraszamy do uczestnictwa w prezentacji "Tradycji Stołu Wielkanocnego" Impreza odbędzie się 13 marca w sali Zespołu Szkół w Marcinowicach od godz. 14.oo. Udział wezmą restauracje o uznanej renomie, gospodarstwa agroturystyczne, szkoły średnie i gimnazja, koła gospodyń wiejskich, gospodynie domowe indywidualnie jak również kucharze hobbyści. Wśród prezentowanych potraw między innymi: wędliny peklowane tradycyjnymi sposobami, szynka pieczona z miodem, pierogi olbrzymie zaparzane wielkanocne, pasztet z dziczyzny, barszcz biały na serwatce i wiele innych. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Przewodniczący Rady Powiatu w Świdnicy, Starosta Świdnicki i Wójt Gminy Marcinowice. W trakcie występy zespołów folklorystycznych oraz pokaz gotowania i sprzętu kuchennego.


1 marca 2005 - Impresje Muzyczne

Żarowski Ośrodek Kultury zaprasza na Impresje Muzyczne z udziałem Piotra Krakowskiego z zespołem "Zakaz Wjazdu". Koncert odbędzie się 12 marca o godzinie 19.00 w sali widowiskowej Żarowskiego Ośrodka Kultury.

Zapraszamy.


1 marca 2005 - Świdnicki Klub Piłki Ręcznej - OPP

Świdnicki Klub Piłki Ręcznej występujący do tej pory pod nazwą "Bel-Pol" od lutego 2005 roku stał się Organizacją Pożytku Publicznego. W związku z tym istnieje możliwość wsparcia działalności klubu poprzez przekazanie 1% swojego podatku. Klub posiada rachunek bankowy w PKO BP S.A. o/Świdnica, nr 15 10205138 0000950200083865. Dowody wpłat oraz szczegółowa instrukcja znajdują się na stronie klubu >>> zobacz.
Zapraszamy wszystkich sympatyków, byłych zawodników ich rodziców, działaczy do wspierania klubu w tak ciężkiej sytuacji po stracie głównego sponsora.


20 czerwca 2019 - Bogny, Rafaeli, Rafała